Jubileusz Księgarni-Galerii i Klubu Przyjaciół „NŚ”

Można powiedzieć, że młod­sze rodzeństwo miesięcznika Niez­nany Świat, czyli Księgarnia-​Galeria oraz Klub Przy­jaciół, niepostrzeże­nie nam wydoroślało osią­ga­jąc między­nar­o­dową pełno­let­niość. Przed 21 laty rozpoczęła bowiem dzi­ałal­ność nasza księgarnia.


Anna Ostrzy­cka

Pier­wszą siedz­ibę miała w gmachu Państ­wowego Muzeum Etno­graficznego przy ul. Kredy­towej 1 w Warsza­wie (do czego przy­czynił się jego ówczesny dyrek­tor – dr Jan Witold Suliga, wybitny znawca tarota i kabały). Wnętrze zostało ory­gi­nal­nie zaaranżowane, a półki zapełniły się książkami z kręgu tem­aty­cznego (ok. 500 tytułów, obec­nie jest ich przy­na­jm­niej 10 razy więcej). Wiodący wydawcy otrzy­mali autorskie dzi­ały. Na ścianach zaw­isły obrazy i grafiki inspirowane Niez­nanym, m.in. Alicji Badowskiej-​Wójcik oraz Alicji Ziętek. Z cza­sem pojaw­iły się gadżety Feng Shui, sprzęt radi­estezyjny, biżu­te­ria ezoteryczna, nagra­nia relak­sacyjne i medytacyjne.

Pier­wszych klien­tów Księgarnia-​Galeria goś­ciła już 21 listopada 1996 r. Nato­mi­ast uroczyste otwar­cie nastąpiło 6 grud­nia z udzi­ałem licznych znakomi­tych gości ze środowiska ezoterycznego, dzi­en­nikarzy oraz Czytel­ników. Wymieńmy choćby niek­tórych, takich jak znany psy­chotronik Lech Emfazy Ste­fański wraz z małżonką, dr Leszek Weres – wybitny astrolog, dr Jan Szy­mański – badacz zjawisk z dziedziny psy­chotron­iki, Maria Nowak „Laura” – doradca życiowy korzys­ta­jący z tarota, astrologii i numerologii, Ryszard Gąsierkiewicz – szef Cen­trum „Weles”, a następ­nie twórca Studium Psy­chotron­icznego im. Juliana Ochorow­icza w Krakowie, Mirek Budny – astrolog, poeta, alpin­ista, Jerzy Strączyński – ówczesny vice prezes Sto­warzyszenia Bioen­er­goter­apeutów BIOPOL, red. Mirosław Błach z NAU­TIL­IUSA Radia Zet, red. Monika Węgrzyn z Super Expressu, Ryszard Wój­cik – znany reporter, autor licznych książek i doku­men­tal­ista telewiz­yjny oraz wielu innych.

Uroczys­tość połączyliśmy z ogłosze­niem Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 1996 r., która przyz­nana została Krzyszto­fowi Kieślowskiemu. Jej dyplom przekaza­l­iśmy żonie zmarłego reży­sera Marii Kieślowskiej oraz jego siostrze Ewie Kieślowskiej-​Jankowskiej.

Tego dnia odbyło się również pier­wsze spotkanie Klubu Przy­jaciół , połąc­zone z pro­mocją wydanej przez nas książki POL­SKIE ŻYCIE PO ŻYCIU. Relacje ludzi ura­towanych ze stanu śmierci klin­icznej pod redakcją Marka Rymuszko, która do tej pory miała sześć wydań. Swoimi przeży­ci­ami dzieliła się z klubow­iczami Alicja Ziętek, autorka jed­nej z zamieszc­zonych w tej edy­cji relacji oraz inny z przed­w­cześnie pożeg­nanych, były ofi­cer WP Bro­nisław Szy­dłowski. Sala kinowa Muzeum Etno­graficznego pękała na tej imprezie w szwach. I tak wyglą­dało to później prawie za każdym razem.

Dla mnie były to wspani­ałe, emocjonu­jące chwile, a Księgarnia-​Galeria stała się moim ukochanym dzieck­iem. Bywałam tu często, lubiłam roz­mowy z klien­tami, którzy nierzadko dzielili się własną wiedzą i fas­cynu­ją­cymi doz­na­ni­ami z kręgu Niez­nanego.

Czytel­nicy mogli spo­tykać się z autorami pod­pisu­ją­cymi swoje książki oraz innymi ciekawymi ludźmi. Zazwyczaj raz w miesiącu orga­ni­zowal­iśmy duże spotka­nia w sali kon­fer­en­cyjnej, a lista znakomi­tych gości z całego świata jest wręcz imponu­jąca (część infor­ma­cji na www​.niez​nanyswiat​.pl).

Z każdym rok­iem przy­by­wało książek ze sfery: ● roz­woju duchowego ● para­psy­chologii ● fenomenów ludzkiego orga­nizmu ● zagadek Natury i Wszechświata ● kos­mologii ● tajem­nic cywiliza­cji ● UFO.

Księgarnia-​Galeria pow­stała z inic­jatywy Państwa, Czytel­ników miesięcznika. Nieustan­nie padały bowiem pyta­nia, gdzie można kupić recen­zowane przez nas pozy­cje. Chodz­iło Państwu o placówkę hand­lową z pełną ofertą tem­aty­czną. Z ana­log­icznego powodu wykre­owal­iśmy potem dział nat­u­ral­nych suple­men­tów i kosmetyków.

Po lat­ach, gdy w wyna­j­mowanym od muzeum lokalu nie było można już wetknąć przysłowiowej szpilki, prze­nieśliśmy się vis a vis, na ul. Kredy­tową 2, gdzie odwiedzają nas Państwo nadal. To niewąt­pli­wie szczególne miejsce, a przeze mnie bardzo kochane. Włożyłam w nie wiele serca i pracy. Ist­nieje dla Was i dzięki Wam. Stworzyliśmy je wspólnie.

Mam nadzieję, że będziemy się tu spo­tykać często. A dla tych, którzy nie mogą dotrzeć na Kredy­tową oso­biś­cie, do dys­pozy­cji jest księ­gar­nia inter­ne­towa: www​.niez​nany​.pl, dzi­ała­jąca od 2004 r.

Książka to dobry przy­ja­ciel, nauczy­ciel, prze­wod­nik, a światło, jakie z niej płynie, często prowadzi nas po zaw­iłych życiowych ścieżkach.

Życzę wszys­tkim wspani­ałych, mądrych lek­tur. A z okazji jubileuszu proszę pytać w KGNŚ o NIESPODZIANKI!

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.