Nagroda Honorowa za 2015

Ogólnopol­ska orga­ni­za­cja repor­tażys­tów — Sto­warzysze­nie Kra­jowy Klub Repor­tażu swoją Nagrodę Hon­orową za 2015 r. postanow­iła przyz­nać Wiesła­wowi Łuce za całok­sz­tałt dorobku w sferze lit­er­atury faktu, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem książki „Nie oświad­czam się”.

UZA­SAD­NIE­NIE

Wiesław Łuka jest autorem kilku­nastu repor­tażowych książek wydanych w okre­sie ostat­nich 40 lat. Wśród nich są tak znaczące tomy, jak: „Pukanie do drzwi” (1976), „Teraz tak mało miłości” (1978), „Krew po matce” (1980), „Dusze w gip­sie” (1983), „Szukanie włas­nego cienia” (1984), „Ślizgiem” (1985), „Biniu nie wzywa pomocy” (1986), „Każdy prze­b­iega dys­tans” (1986), „Uleczyć życie” (1986), „Śmierć przy­chodzi każdego dnia” (1990) i innych. Szczególne miejsce w tej pale­cie zaj­muje napisana przez autora w 1981 r., a obec­nie wznowiona i wydana przez Wydawnictwo „Dowody na ist­nie­nie” w nowym, uzu­pełnionym o aktu­alne wątki ksz­tał­cie książka „Nie oświad­czam się”, która ukazała się u schyłku 2014 r., nato­mi­ast zaist­ni­ała na czytel­niczym rynku w roku min­ionym. To jeden z najbardziej wstrząsają­cych książkowych repor­taży społecznych min­ionych trzy­dzi­estu kilku lat, w którym w szczególny sposób dał o sobie znać pro­fesjon­alny warsz­tat autora oraz jego pis­arski kunszt.

Naszą Nagrodą hon­oru­jemy jed­nego z najwybit­niejszych współczes­nych repor­tażys­tów, którego dorobek stanowi trwałą część skład­ową pol­skiej lit­er­atury faktu w całej powo­jen­nej historii.

Za Zarząd Kra­jowego Klubu Reportażu

Prezes
Marek Rymuszko
Wiceprezes
Joanna Lam­parska

Warszawa, 1 lutego 2016 r.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.