Dwie teczki Andrzeja S.

Pub­likowany artykuł jest tek­stem lau­dacji, jaką redak­tor naczelny Niez­nanego Świata wygłosił 23 listopada 2007 r. pod­czas bene­fisu zor­ga­ni­zowanego w pol­skim kon­sulacie w Sztokholmie z udzi­ałem kilkudziesię­ciu gości z kraju i zagranicy oraz Kon­sula Gen­er­al­nego RP w stol­icy Szwecji, Pana Radomira Woj­ciechowskiegoz okazji 70 urodzin jed­nego z naszych najbliższych przy­jaciół i współpra­cown­ików, Andrzeja Szmili­chowskiego. W uroczys­tości tej z ramienia redakcji uczest­niczyli Anna Ostrzy­cka i Marek Rymuszko, a ich pojaw­ie­nie się na niej stanow­iło dla lau­re­ata całkow­itą niespodziankę (przy­jazd sze­fów miesięcznika był przed nim do ostat­niej chwili utrzymy­wany w tajemnicy).


Każdy ma swoją ścieżkę (2,4 MiB)Kliknij w ikonkę, by pobrać mate­riał w formie pliku pdf

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.