Powtórka z nakładania knebla

Wys­tosowanie przez sze­fów Naczel­nej Izby Lekarskiej, Głównego Inspek­tora San­i­tarnego oraz dyrek­tora Nar­o­dowego Insty­tutu Zdrowia Pub­licznego — Państ­wowego Zakładu Higieny pisma do prezesa TVN z żądaniem (bo de facto taki właśnie ma ono charak­ter) zaniecha­nia emisji zapowiedzianego 3 kwiet­nia w TVN7 filmu doku­men­tal­nego Andrew Wake­fielda Vaxxed: From Cover-​Up to Cat­a­stro­phe (Wyszczepi­eni: od tus­zowa­nia fak­tów do katas­trofy) jest, jak się wydaje, jedną z najpoważniejszych prób ingerencji w wol­ność mediów pry­wat­nych po 1990 r.


Marek Rymuszko

Przy­pom­ni­jmy, że w całej sprawie chodzi o dok­tora Andrew Wake­fielda, który w 1998 r. w swoim rapor­cie wykazał związek podawanej małym dzieciom szczepi­onki MMR (na odrę, świnkę oraz róży­czkę) z późniejszym wys­tąpi­e­niem u nich autyzmu. W reakcji na to prze­ci­wko Wake­fiel­d­owi lobby far­ma­ceu­ty­czne, któremu sekun­dowała między­nar­o­dowa grupa wak­cynologów, rozpę­tało bezprzykładną nagonkę. Oskarżono go o świadome sfałs­zowanie danych, jakie posłużyły uza­sad­nie­niu tez, które znalazły się w rapor­cie, i pozbaw­iono w Wielkiej Bry­tanii prawa wykony­wa­nia zawodu lekarza.

W momen­cie, gdy piszę na gorąco ten komen­tarz, sytu­acja nie jest do końca jasna, gdyż zaanon­sowany już w prasie we wszys­t­kich telewiz­yjnych pro­gra­mach film Wyszczepi­eni zniknął 3 kwiet­nia z ramówki, a z pier­wszych infor­ma­cji, kol­por­towanych w sieci wynikało, że TVN ugięła się pod presją i zde­cy­dowała o wyco­fa­niu doku­mentu z emisji. Później pojaw­iły się jed­nak infor­ma­cje, że jej ter­min został jedynie prze­sunięty, a telewizja ta w ramach zapowiadanego cyklu doku­men­tal­nego wspom­ni­any obraz jed­nak pokaże, tyle że w późniejszym, bliżej nieokreślonym ter­minie (maj).

Dok­tor Wake­field, który w swoim filmie odpiera zarzuty pod włas­nym adresem, wykazu­jąc nieczys­tość intencji i metod opo­nen­tów, jest niewąt­pli­wie postacią kon­trow­er­syjną. Wydaje się też — a określe­nie wydaje się wydaje się właśnie, by tak rzec, wyjątkowo adek­watne :-) — że w jego bada­ni­ach są pewne słabe punkty i znaki zapy­ta­nia. Jed­nocześnie jed­nak zajadłość, z jaką zaatakowano ang­iel­skiego badacza, rodzi pode­jrze­nie, że w tym przy­padku nie chodz­iło jedynie o wykazanie jego rzekomej nierzetel­ności naukowej i lekarskiej. Co zaś najważniejsze, nie może to uspraw­iedli­wiać kneblowa­nia ust mediom zamierza­ją­cym w odniesie­niu do syg­nal­i­zowanego prob­lemu prezen­tować również inny, niż jedynie ofic­jalny punkt widzenia lan­sowany przez wak­cynologów i Big Pharmę. TAKIM PRAK­TYKOM TRZEBA SIĘ Z CAŁĄ MOCĄ I DETER­MI­NACJĄ SPRZECIWIĆ.

To tym ważniejsze, że prezes Naczel­nej Rady Lekarskiej, dr Maciej Hamankiewicz, który jest jed­nym z syg­natar­iuszy rzec­zonego wys­tąpi­enia, już wcześniej zaatakował telewizję pub­liczną za emisję pro­gramu, w jakim dopuszc­zono do głosu rodz­iców mówią­cych o powikła­ni­ach poszczepi­en­nych u ich dzieci, zarzu­ca­jąc, całkowicie bez­za­sad­nie, autorom tej audy­cji brak etyki i nierzetel­ność zawodową. Warto też zwró­cić uwagę, że tym razem cały kon­flikt nie ma nic wspól­nego z podzi­ałami poli­ty­cznymi w społeczeńst­wie, a jego podłoże jest zupełnie inne, gdyż chodzi o próbę zamknię­cia ust prze­ci­wnikom szczepień w ich OBEC­NYM KSZ­TAŁ­CIE. Należy również wyrazić nadzieję, że TVN nie ugnie się pod presją i film Andrew Wake­fielda pokaże.

I jeszcze jedno. Wolałbym oczy­wiś­cie, by tego rodzaju obraz (nakrę­cony w 2016 r.) był dziełem reży­sera doku­men­tal­isty, nie zaś samego zain­tere­sowanego. Nic jed­nak prze­cież nie stoi na przeszkodzie, by po jego emisji zor­ga­ni­zować w telewiz­yjnym stu­dio dyskusję z udzi­ałem fachow­ców, którzy zaprezen­tują racje obu stron (w przy­padku prop­a­ga­torów szczepień mogłaby to być cho­ci­ażby prof. Lidia Bry­dak z Nar­o­dowego Insty­tutu Zdrowia Pub­licznego – Państ­wowego Zakładu Higieny, a rzecznikiem stanowiska Wake­fielda np. dr n. med. Jerzy Jaśkowski, jakiego liczne tek­sty można znaleźć w internecie). Nato­mi­ast wszelkie próby cen­zurowa­nia niewygod­nego filmu i wymi­any poglądów na ten temat są NIE DO PRZYJĘ­CIA.

Marek Rymuszko
Redak­tor naczelny Niez­nanego Świata

PS. O Sztuce nakłada­nia knebla pisałem po raz pier­wszy w sierp­niowym numerze Niez­nanego Świata przy okazji nagonki na autora Ukry­tych ter­apii, Jerzego Zięby, którego usiłowano obłożyć zakazem odby­wa­nia wykładów i spotkań z czytel­nikami w wyna­j­mowanych przez niego odpłat­nie salach akademickich.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.