Nie do obrony

Każdy ma swoją ścieżkę.
Marek Rymuszko — 6/​2015

Czas wró­cić do kuri­ozal­nego orzeczenia Try­bunału Kon­sty­tucyjnego z 10 grud­nia ub. r., mocą którego zale­gal­i­zował on okrutny ubój rytu­alny zwierząt nie tylko na potrzeby żydows­kich i muzuł­mańs­kich gmin wyz­nan­iowych w Polsce, lecz również na skalę prze­mysłową, uza­sad­ni­a­jąc swoje stanowisko koniecznoś­cią respek­towa­nia wol­ności religi­jnych. To jeden z najbardziej zdu­miewa­ją­cych wyroków w his­torii TK, niemożliwy do obrony na grun­cie prawnym, ani zwłaszcza moral­nym oraz etycznym.

Czy­taj więcej…

Żałosna manipulacja

Mazowiecki Odd­ział Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia wypowiedział umowę zawartą z Sen­sor Cliniq na planowe zabiegi okulisty­czne (usuwanie zaćmy) z powodu „pobiera­nia od pac­jen­tów opłat za świad­czenia gwaran­towane w ramach kon­traktu z fun­duszem”. Sprawie nadano wielki rozgłos medi­alny (niek­tóre gazety i rozgłośnie radiowe wątek ten nagłośniły w tonie zach­wytu), prezen­tu­jąc — w ślad za NFZ — cały prob­lem w taki sposób, że chodzi o dzi­ałanie w obronie chorych oszuki­wanych przez placówkę Sen­sor Cliniq w Warsza­wie, gdzie, jak ustalono, przy okazji wykony­wa­nia zabiegów zaćmy jakoby bez­za­sad­nie pobier­ano od pac­jen­tów dodatkowe opłaty za soczewki lep­szej jakości. W ślad za tym NFZ wys­tosował zaw­iadomie­nie do proku­ratury o pode­jrze­nie popełnienia przestępstwa, a kon­tekst „afery” przed­staw­iono w taki sposób, że doszło do pod­wójnego płace­nia za zabiegi, które są bezpłatne.

Czy­taj więcej…

Pomyje

Prof. dr hab. Andrzej Gregosiewicz: cytaty z dzieł zebranych

Nie sposób nie zauważyć, że intelek­tu­alna nośność najbardziej zajadłego w Polsce prze­ci­wnika home­opatii i medy­cyny nat­u­ral­nej har­moni­jnie kore­spon­duje z poziomem kul­tury oso­bis­tej, jaką emanuje jego dzi­ałal­ność epis­to­larna. Dzięki temu lubel­skiego ortopedę, prof. dra hab. Andrzeja Gregosiewicza można by śmi­ało nazwać człowiekiem holisty­cznym, gdyby nie fakt, iż jest to holistyka szczegól­nego rodzaju (rzec można: spec­jal­nej troski), objaw­ia­jąca się w sferze wer­bal­nej wprawdzie niewyso­kich lotów, niem­niej wszech­stron­nym, wielo­posta­ciowym chamstwem.

Czy­taj więcej…

Między rozumnym rządzeniem, represją i deficytem duchowości

Nieznany Świat 10/2012Marek Rymuszko (Każdy ma swoją ścieżkę — 10/​2012)

Chcę postawić następu­jącą tezę: im władza słab­sza i wyposażona w wątłe duchowo atry­buty – mimo że ona sama o swo­jej duchowości ma, rzecz jasna, wysokie mnie­manie – tym więcej generuje zakazów i nakazów, trak­tu­jąc prawo przede wszys­tkim jako instru­ment jawnej lub ukry­tej represji. Na nic jed­nak zda się legi­t­ymi­zowanie włas­nych racji wyłącznie za pomocą złud­nych poli­ty­cznych, patri­o­ty­cznych czy religi­jnych haseł. Aut­en­ty­czna duchowość bowiem to coś zupełnie innego niż świato­poglą­dowe dogmaty.

Czy­taj więcej…

Inwazja trolli

Marek Rymuszko

ImageW dyskusji na temat wol­ności słowa w internecie, którą niedawno zdomi­nowały związane z nią wydarzenia poli­ty­czne, zabrakło najważniejszego: anal­izy źródeł i przy­czyn postępu­jącej w ostat­nich lat­ach erupcji w sieci nieby­wałego chamstwa, pog­a­rdy dla myślą­cych inaczej i plu­gawego języka nien­aw­iści. W żad­nym innym spośród znanych nam kra­jów zjawisko to nie daje o sobie znać z takim natęże­niem oraz siłą.

Czy­taj więcej…

Masakra, która nie ma końca

Marek Rymuszko

Jest coś głęboko zatr­waża­jącego w fak­cie, że Unia Europe­jska, która zaj­muje się dyrdy­małami w rodzaju rozmi­aru bananów i doz­wolonym ksz­tałtem ogórków, nie mówiąc już o doko­na­niu urzę­dowego ustal­e­nia, że śli­maki to ryby (sic!), nie potrafi poradzić sobie ze skan­dalem, jakim jest trwa­jąca od wielu lat na tery­to­rium kilku państw rzeź wędrownych ptaków. To sytu­acja abso­lut­nie nie do przyję­cia, której trzeba położyć kres poprzez zainicjowanie w całej Europie przez jeden – cieszący się odpowied­nim auto­ry­tetem – ośrodek akcji masowych, społecznych protestów, jakie na państ­wach nie respek­tu­ją­cych w tej mierze norm prawa oraz ele­men­tarnych zasad ety­cznych wymuszą w końcu skuteczne działania.

Czy­taj więcej…

Kłamstwa księdza Posackiego

Marek Rymuszko

Każda manip­u­lacja ma swoje granice. Jezuita i demonolog z Krakowa, zwal­cza­jący od lat zaciekle wiedzę o zjawiskach para­psy­chicznych, przede wszys­tkim zaś kon­sek­went­nie negu­jący prawo człowieka do wyboru takiej drogi duchowej, którą uznaje on dla siebie za najwłaś­ci­wszą, granicę tę przekroczył.

Czy­taj więcej…

Karty na stół

Marek Rymuszko

Pora raz na zawsze prze­ciąć plotki, jakoby twór­cami najważniejszych pik­togramów, które w lat­ach 20002006 pojaw­iły się w Wyla­towie, są crop­mak­erzy. Temu, kto udowodni, że to prawda, redakcja Niez­nanego Świata wypłaci 5 tysięcy zło­tych. Warunek jest jeden: dowód musi być bezs­porny; nie budzący żad­nych, najm­niejszych wąt­pli­wości. Takie kry­terium jest w stanie spełnić przede wszys­tkim film doku­men­tu­jący pow­stawanie sfal­sy­fikowanej agro­for­ma­cji, uznanej później za autentyczną

Czy­taj więcej…

Dwie teczki Andrzeja S.

Pub­likowany artykuł jest tek­stem lau­dacji, jaką redak­tor naczelny Niez­nanego Świata wygłosił 23 listopada 2007 r. pod­czas bene­fisu zor­ga­ni­zowanego w pol­skim kon­sulacie w Sztokholmie z udzi­ałem kilkudziesię­ciu gości z kraju i zagranicy oraz Kon­sula Gen­er­al­nego RP w stol­icy Szwecji, Pana Radomira Woj­ciechowskiego z okazji 70 urodzin jed­nego z naszych najbliższych przy­jaciół i współpra­cown­ików, Andrzeja Szmili­chowskiego. W uroczys­tości tej z ramienia redakcji uczest­niczyli Anna Ostrzy­cka i Marek Rymuszko, a ich pojaw­ie­nie sie na niej stanow­iło dla lau­re­ata całkow­itą niespodziankę (przy­jazd sze­fów miesięcznika był przed nim do ostat­niej chwili utrzymy­wany w tajemnicy).

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.