List otwarty publicystów w obronie tolerancji i wolności wykonywania zawodu

W związku z pod­pisanym przez grupę naukow­ców i skierowanym do min­is­tra pracy i poli­tyki społecznej tzw. „Lis­tem otwartym w obronie rozumu”, w którym de facto zak­wes­t­ionowano prawo wykony­wa­nia zawodu m.in. przez radi­estetów, nat­u­ral­nych ter­apeutów, osoby zaj­mu­jące się para­nor­mal­nym prog­no­zowaniem itp., oświad­czamy, co następuje:

Wspom­ni­any „List” nieza­leżnie od jego wysoce obraźli­wych i niedo­puszczal­nych sfor­mułowań (vide sam nagłówek „W obronie rozumu” sugeru­jący bezrozum­ność osób, które zaj­mują się określoną dzi­ałal­noś­cią, jak również tych, którzy z ich usług korzys­tają) stanowi zaprzecze­nie zasad tol­er­ancji, a jed­nocześnie bru­talną próbę ograniczenia praw i wol­ności oby­wa­tel­s­kich.
W Polsce nie ist­nieje obow­iązek wyz­nawa­nia świato­poglądu naukowego, czy religi­jnego. Nie jest też możliwe nakazanie komukol­wiek, by uczęszczał na naukowe wykłady zami­ast korzys­tać z usług radi­estetów, niekon­wencjon­al­nych ter­apeutów czy para­nor­mal­nych prog­nos­tów. To pry­watna sprawa każdego człowieka, który dokonuje w tej sferze suw­eren­nych wyborów, kieru­jąc się przy pode­j­mowa­niu decyzji włas­nym sys­te­mem wartości, zasobem oso­bistych doświad­czeń i najlepiej pojętą wiedzą, która nie musi być zgodna z kry­te­ri­ami uznanymi przez autorów „Listu” za jedynie słuszne.

W tej sytu­acji uwzględ­nie­nie wspom­ni­anych zawodów oraz spec­jal­ności w przepisach – co stanowi kon­sek­wencję ich trwałego funkcjonowa­nia w prak­tyce społecznej – jest nie tylko uza­sad­nione, lecz wręcz niezbędne, gdyż umożli­wia pobór z tego tytułu podatków, uiszczanie składek na ubez­pieczenia społeczne, zdrowotne itp.
Za niedo­puszczalny i szczegól­nie godny ubole­wa­nia uważamy pog­a­rdliwy i nie­stron­iący od obelg ton „Listu w obronie rozumu” w odniesie­niu do osób o innych zap­a­try­wa­ni­ach i poglą­dach niż jego autorzy. Takie sfor­mułowa­nia jak: Niżej pod­pisani uważają za skan­dal­iczne umieszcze­nie na tej liś­cie (chodzi o urzę­dową klasy­fikację zawodów i spec­jal­ności) szeregu pro­fesji niema­ją­cych nic wspól­nego z cywiliza­cją XXI wieku, a już na pewno z ofic­jal­nie głos­zoną przez Rząd RP ideą tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy; szerze­nie zabobonów i pseudonaukowego spo­jrzenia na otacza­jącą nas rzeczy­wis­tość; obraza itp. – naruszają god­ność ludzi, którzy udzielają innym niejed­nokrot­nie skutecznej pomocy, czyniąc to za ich zgodą i apro­batą. Stanowi to zarazem niczym nieuspraw­iedli­wioną próbę anar­chizowa­nia obow­iązu­jącego porządku prawnego, który musi uwzględ­niać różne postawy i mod­ele społecznych oraz indy­wid­u­al­nych zachowań wraz z towarzyszą­cym im sys­te­mem wartości. Dlat­ego stanow­czo sprze­ci­wia­jąc się takiej metodzie for­sowa­nia włas­nego punktu widzenia, jaką obrali autorzy „Listu otwartego”, apelu­jemy do kolegów dzi­en­nikarzy o przyłącze­nie się do naszego protestu.

Warszawa, 5 marca 2009 r.

UWAGA: Jak sam tytuł wskazuje, pub­likowany tu list jest LIS­TEM PUB­L­I­CYS­TÓW, dlat­ego warunk­iem pod­pisa­nia się pod nim jest spełnie­nie kry­terium pod­miotowego (pub­l­i­cysta). Swój akces prosimy składać przysyła­jąc e-​maile do Redakcji : Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
Nato­mi­ast osoby, które nie speł­ni­ają kry­terium pub­l­i­cysty, a chci­ałby naszą inic­jatywę poprzeć, mogą zamieś­cić swój komen­tarz na niniejszej stronie www (pod listą podpisów).

List otwarty podpisali:

 1. Marek Rymuszko – repor­tażysta, pis­arz, prezes Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu, redak­tor naczelny miesięcznika „Niez­nany Świat”, Warszawa
 2. Woj­ciech Chudz­iński – pub­l­i­cysta, pis­arz, zastępca redak­tora naczel­nego miesięcznika „Niez­nany Świat”, Bydgoszcz
 3. Anna Ostrzy­cka – pub­l­i­cys­tka, zastępca redak­tora naczel­nego miesięcznika „Niez­nany Świat”, Warszawa
 4. Jędrzej Fijałkowski – pub­l­i­cysta, Warszawa
 5. Robert Berna­tow­icz – dzi­en­nikarz, prezes Fun­dacji NAU­TILUS, Warszawa
 6. Krzysztof Kamiński – repor­tażysta, Agencja Dzi­en­nikarska REPORTER, Krosno
 7. Maciej Kuczyński – pis­arz, pub­l­i­cysta, Warszawa
 8. Andrzej Szmili­chowski – pis­arz, pub­l­i­cysta, poeta, Sztokholm
 9. Jerzy Prokopiuk – pub­l­i­cysta, pis­arz, eseista, filo­zof, tłu­macz, Warszawa
 10. Joanna Burakowska - pub­l­i­cys­tka, Paese, Włochy
 11. Robert K. Leś­ni­akiewicz – pub­l­i­cysta, Jordanów
 12. Eustachiusz Gadula – lek. med., spec­jal­ista chirurgii i reha­bil­i­tacji, zwolen­nik medy­cyny nat­u­ral­nej i inte­gracji w medy­cynie, stały współpra­cownik „Niez­nanego Świata”, Opole
 13. Zbig­niew Święch – pis­arz, pub­l­i­cysta, eseista, autor wielok­sięgu his­to­rycznego „Klątwy, mikroby, uczeni”, Kraków
 14. Joanna Lam­parska – pub­l­i­cys­tka, pis­arka, członek zarządu Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu, wiceprezy­dent Pol­skiego Klubu Dzi­en­nikarzy i Pis­arzy Turysty­cznych FIJET, Wrocław
 15. Janusz Kołodziejczyk – lek. med., pub­l­i­cysta, Lubsko
 16. Mar­iusz Fryck­owski – pub­l­i­cysta, właś­ci­ciel por­talu „Bliskie Spotka­nia Nieza­leżnych”, wiceprezes Sto­warzyszenia Przy­jaciół His­torii Borów Tuchol­s­kich „His­to­ria i pamięć”, Tuchola
 17. Danuta Kuleszyńska – dzi­en­nikarz, pub­l­i­cys­tka „Gazety Lubuskiej”, Zielona Góra
 18. Kaz­imierz Netka – reporter, Gdańsk
 19. Łukasz Klesyk – pub­l­i­cysta, Warszawa
 20. Romuald Kop­er­ski – repor­tażysta, pis­arz, muzyk, podróżnik, dzi­en­nikarz niezrzes­zony, Gdańsk
 21. Renata Kamińska – repor­tażys­tka, Pabianice
 22. Jan Płaskoń – repor­tażysta, wiceprezes Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu, redak­tor naczelny „Panoramy Opol­skiej”, Opole
 23. Agnieszka Malik – repor­tażys­tka, zastępca redak­tora naczel­nego „Panoramy Opol­skiej”, Opole
 24. Euge­nia Plu­cik – pub­l­i­cys­tka, Katowice
 25. Alek­san­dra Zdrojewska-​Przychodzeń – pub­l­i­cys­tka, Kraków
 26. Alicja Niedźwiecka – repor­tażys­tka, Łomża
 27. Ryszard Marut – dzi­en­nikarz, redak­tor naczelny „Tygod­nika Ciechanowskiego”, Ciechanów
 28. Robert Buchta – pub­l­i­cysta, Kraków
 29. Leszek Matela – pub­l­i­cysta, autor ponad 20 książek, Białystok
 30. Roman Warszewski – dzi­en­nikarz, pis­arz, Gdynia
 31. Andrzej Polakowski – pub­l­i­cysta, lit­erat, redak­tor naczelny kwartal­nika „Dia­log Gminny”, Białystok
 32. Mieszko Tyszkiewicz – pub­l­i­cysta, artysta malarz i fotografik, Nors­borg, Szwecja
 33. Dorota Frątczak – repor­tażys­tka, Gorzów Wielkopolski
 34. Jan­ina Sodolska-​Urbańska – pub­l­i­cys­tka, tłu­macz, Prażmów k/​Warszawy
 35. Woj­ciech Urbański – tłu­macz i pub­l­i­cysta, Prażmów k/​Warszawy
 36. Prze­mysław Nowakowski – pub­l­i­cysta, Bydgoszcz
 37. Marek Żelkowski – pub­l­i­cysta, pis­arz, autor słu­chowisk radiowych, Bydgoszcz
 38. Ilona Miluszewska – pub­l­i­cys­tka i repor­tażys­tka, Gdańsk
 39. Woj­ciech Głuch – wydawca, pub­l­i­cysta, Wrocław
 40. Piotr Piotrowski – pub­l­i­cysta, dr filo­zofii, Bydgoszcz
 41. Wanda Woź­niak – dzi­en­nikarka, Warszawa
 42. Arka­diusz Miazga – pub­l­i­cysta, www​.spotka​ni​azniez​nanym​.blog​.onet​.pl, Podkarpacie
 43. Urszula Węgrzyk – pub­l­i­cys­tka, Kraków
 44. Woj­ciech Grze­lak – pub­l­i­cysta, podróżnik, wykład­owca Uni­w­er­sytetu Państ­wowego w Gornoał­ta­jsku, Repub­lika Ałtaj, zachod­nia Syberia
 45. Marek Mierzwiak – pub­l­i­cysta, Pol­skie Radio Katowice
 46. Sonia Fiszer – pub­l­i­cys­tka, Kraków
 47. Janusz Materne – pub­l­i­cysta, Gdynia
 48. Jakub Jasiński – pub­l­i­cysta, Warszawa
 49. Maciej J. Pike-​Bieguński – fizyk, pub­l­i­cysta, wynalazca, Stasi Las k/​Serocka
 50. Ewa Japał – repor­tażys­tka, Warszawa
 51. Maria Rojek – pub­l­i­cys­tka, Warszawa
 52. Grażyna Fosar – astrofizyk, pis­arz, pub­l­i­cys­tka, redak­tor naukowy mag­a­zynu „Matrix 3000” , wydawca, Berlin
 53. Alicja Kostecka – pub­l­i­cys­tka, Poznań
 54. Ewa Dereń – pub­l­i­cys­tka i repor­tażys­tka, Katowice
 55. Wik­tor Żwikiewicz, pub­l­i­cysta, pis­arz, Bydgoszcz
 56. Anna Frankowska – dziennikarz-​publicystka, Warszawa
 57. Marzena Burczycka-​Woźniak – z-​ca red. naczel­nego „Piel­grzyma”, pub­l­i­cys­tka, lit­erat, Gdynia
 58. Tadeusz Woź­niak – repor­tażysta, prezes Gdańskiego Odd­zi­ału Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy Pol­s­kich, Gdynia
 59. Maciej Kaniewski – pub­l­i­cysta, Flo­ryda, USA
 60. Wiesław Koster­ski – nieza­leżny pub­l­i­cysta, Sosnowiec
 61. Hanna Kotwicka – wydawca, autor, tłu­macz, Warszawa
 62. Stanisław Leśny – red. naczelny „Uzdraw­iacza”, Kraków
 63. Zbig­niew Latała – pub­l­i­cysta, Kraków
 64. Rena Marciniak — Kos­mowska — pis­arka, pub­l­i­cys­tka, red. naczelna miesięcznika „Czwarty Wymiar”, Warszawa
 65. Janusz Kli­menko — wydawca, właś­ci­ciel Wydawnictwa „Kropka”, Ochla k/​Zielonej Góry
 66. Joanna Kułakowska - psy­cholożka, pub­l­i­cys­tka, pis­arka, Warszawa
 67. Jerzy Andrzej Masłowski - poeta, prozaik, dzi­en­nikarz, Wią­zowna k/​Warszawy
 68. Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska — filo­zof, pub­l­i­cys­tka, autorka książek, nomi­nowana do Poko­jowej Nagrody Nobla, Nałęczów
 69. Jan Stępień — pis­arz, artysta, Nałęczów
 70. Bar­bara Folta — pub­l­i­cys­tka, repor­tażys­tka, Wrocław
 71. Tadeusz Oszub­ski – dzi­en­nikarz, pis­arz, Bydgoszcz
 72. Szy­mon Kaz­imier­ski – pub­l­i­cysta, Olsztyn
 73. Wilek Markiewicz – założy­ciel pier­wszej pry­wat­nej kanadyjskiej gazety poloni­jnej („Kurier Polsko-​Kanadyjski”), współpra­cownik pism anglo­języ­cznych, fran­cus­kich i hisz­pańs­kich w Kanadzie, artysta malarz, Kanada
 74. Adam Bytof – pub­l­i­cysta, pis­arz, muzyk, Warszawa
 75. Mał­gorzata Brzoza – pub­l­i­cys­tka, autorka książek, Katowice
 76. Elż­bi­eta Sęczykowska – pub­l­i­cys­tka, Warszawa
 77. dr Jan Witold Suliga – pis­arz, antropolog kul­tury, dyrek­tor ETNO​-ART​.PL Galerii i Pra­cowni Eduka­cyjnej ETNIK , Warszawa
 78. Justyna Reiner – pub­l­i­cys­tka, infor­matyk, Bytom
 79. Ryszard Fiejtek – redak­tor naczelny dwu­miesięcznika NEXUS, Białystok
 80. Artur Święch — pub­l­i­cysta, były dzi­en­nikarz, Warszawa
 81. dr Krystyna Par­czyk — matem­atyk, pub­l­i­cys­tka, Toruń
 82. Jerzy Grund­kowski — pis­arz, pub­l­i­cysta, Bydgoszcz
 83. Mar­iusz Piotrowski — wydawca, pub­l­i­cysta, pis­arz, Bydgoszcz
 84. Irena Cza­jkowska – pub­l­i­cys­tka, Frank­furt n. Menem
 85. Kaz­imierz Borkowski – pub­l­i­cysta, astronom, Toruń
 86. Ewa Wojnowska – pub­l­i­cys­tka, Katowice
 87. Tomasz Woź­niak – pub­l­i­cysta, Katowice
 88. Prze­mysław Ilukow­icz – pub­l­i­cysta, wydawca Ofi­cyna Wydawnicza „3.49”, Poznań
 89. Zofia Wiec­zorek – pub­l­i­cys­tka, Katowice
 90. Siergiej Litwinow – redak­tor naczelny cza­sopisma „Ezoteryk”, pub­l­i­cysta, Kraków
 91. Marcin Kijak – pub­l­i­cysta, redak­tor ser­wisów inter­ne­towych, dzi­en­nikarz, Warszawa
 92. Grze­gorz Halkiew – dzi­en­nikarz Neu­ro­Me­dia, Pod­kowa Leśna
 93. Elż­bi­eta Kłobus – pub­l­i­cys­tka, współau­torka książki, Katowice
 94. Ste­fa­nia Korżawska – pub­l­i­cys­tka, wydawca, autorka książek, Wołomin
 95. Józe­fina Jagodz­ińska – pis­arka, malarka, dzi­en­nikarka (Pol­skie Radio, „Zielone Bry­gady”, „Nowy Dzień”, „Feniks”), Piaseczno
 96. Miłosława Krogul­ska - dzi­en­nikarka, Warszawa
 97. Danuta Adamska — Rutkowska - dok­tor nauk tech­nicznych, pub­l­i­cys­tka, Warszawa
 98. Jarosław Jeździkowski - pub­l­i­cysta, tłu­macz, Bydgoszcz
 99. Ewa Sey­dlitz — pis­arka, pub­l­i­cys­tka, tłu­macz dzieł Nos­tradamusa, Rozprza
 100. Mar­ian Wasilewski — pub­l­i­cysta, pis­arz, autor m.in. książek: „Psy­chiczne źródła komu­nizmu” i „Moja droga ku jaźni”, Nor­walk, USA
 101. Maciej Magura Góral­ski - pub­l­i­cysta, kus­tosz Muzeum Azji i Pacy­fiku, Warszawa
 102. Bar­bara M. J. Kukul­ska — pub­l­i­cys­tka. pis­arz, prezes Zjed­noczenia Pol­skiego w Johan­nes­burgu, wiceprezes Rady Polonii Afryka Połud­nie, redak­tor naczelny „Wiado­mości Polonijnych”
 103. Helena Kowa­lik — repor­tażys­tka, pub­l­i­cys­tka, członek Rady Etyki Mediów, Warszawa
 104. Marta Pio­nkowska - pub­l­i­cys­tka, członek Rady Etyki Mediów, Warszawa
 105. Robert Stiller — pis­arz, pub­l­i­cysta, tłu­macz, filolog. ori­en­tal­ista, reli­gioz­nawca, kus­tosz Muzeum Azji i Pacyfiku
 106. Irena A. Stanisławska — dzi­en­nikarz, Łódź
 107. Grażyna Gerlicz-​Silly - była dzi­en­nikarka, tłu­maczka, Paryż, Francja
 108. Krzysztof Róży­cki - dzi­en­nikarz, Łódź
 109. Alina Patkowska — tłu­macz lit­er­atury, pub­l­i­cys­tka, Lublin

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.