Apele od redakcji i przyjaciól

List otwarty publicystów w obronie wolności głoszenia poglądów niezgodnych z dogmatyką naukową oraz medyczną

W ostat­nich tygod­ni­ach w niek­tórych medi­ach wszczęto bru­talną nagonkę na autora książki UKRYTE TER­APIE. Czego ci lekarz nie powie Jerzego Ziębę. Jej kul­mi­na­cyjnym akcen­tem stał się tzw. „List protes­ta­cyjny” rozesłany 14 kwiet­nia 2016 r. przez grupę dzi­en­nikarzy zaj­mu­ją­cych się tem­atyką zdrowia, medy­cyny i nauki do rek­torów wyższych uczelni, w którym doma­gają się oni nieu­dostęp­ni­a­nia aka­demic­kich sal na sem­i­naria, wykłady i spotka­nia z J. Ziębą.

Czy­taj więcej…

Prawdy na temat szczepień zakneblować się nie da

Komen­tarz prof. Marii Doroty Majew­skiej do „Oświad­czenia Nar­o­dowego Insty­tutu Zdrowia Pub­licznego — Państ­wowego Zakładu Higieny (PZH) w sprawie szczepień”.

25 listopada 2009 r. na stronie inter­ne­towej PZH pojaw­iło się „Oświad­cze­nie w sprawie szczepień” pod­pisane przez kierown­ictwo PZH: prof. Mirosława J. Wysock­iego – dyrek­tora PZH, prof. Andrzeja Zielińskiego – kierown­ika Zakładu Epi­demi­ologii, prof. Lidię Bry­dak – kierown­ika Zakładu Badań Wirusów Grypy i doc. Bożenę Bucholc – kierown­ika Zakładu Bada­nia Surowic i Szczepi­onek (www2​.mz​.gov​.pl/​w​w​w​f​i​l​e​s​/​m​a​_​s​t​r​u​k​t​u​r​a​/​d​o​c​s​/​o​s​w​i​a​d​c​z​e​n​i​e​_​s​z​c​z​e​p​_​25112009​.​p​d​f). Oświad­cze­nie to, skierowane ogól­nie do osób z tzw. ruchu antyszczepi­onkowego, usiłuje przekony­wać o bez­pieczeńst­wie masowych szczepień u niemowląt, kry­tyku­jąc moje stanowisko oraz spon­sorowane przez UE, a kierowane przeze mnie bada­nia nad związkiem autyzmu ze szczepieniami.

Autorzy (…) mają nat­u­ral­nie prawo do włas­nych opinii. Niem­niej, ponieważ ich Oświad­cze­nie odnosi się do mojej pracy, czuję się zoblig­owana zmierzyć się z ich poglądami.

Uważam, że pozostają oni w błędzie. Albo nie wiedzą o poważnych zagroże­ni­ach dla życia i zdrowia dzieci ze strony wielu szczepień, albo tę wiedzę świadomie bagatelizują. W komen­tarzu odniosę się do głównych prob­lemów poruszanych w ich Oświad­cze­niu. Czytel­nicy, którzy chcą dotrzeć do abstrak­tów lub całych pub­likacji, które cytuję, powinni sko­pi­ować nazwisko autora, jedno lub dwa słowa z tytułu cytowanej pracy i wkleić je do okienka w bazie danych PubMed (pl​.scribd​.com/​d​o​c​/​27761053​/​K​o​m​e​n​t​a​r​z​-​p​r​o​f​M​a​j​e​w​s​k​i​e​j). Niek­tóre z tych pub­likacji mogą być także dostępne w Google.

Czy­taj więcej…

Najwyższy sprzeciw

Niez­nany Świat — 7/​2010

Dobroczynne szczepi­enia” i „nierzetelna naukowo” oraz „szkodliwa społecznie” pro­fe­sor Majewska.

Wracamy do sprawy porus­zonej przez nas w nr. 2 z 2010 w obsz­ernej, opartej na memo­ri­ale prof. dr hab. med. Marii Doroty Majew­skiej pub­likacji Kto i dlaczego ukrywa prawdę o niek­tórych szczepi­onkach? Czyn­imy tak, ponieważ autorka raportu stała się obiek­tem kole­jnego, tym razem wyjątkowo bru­tal­nego ataku na nią ze strony lobby szczepi­onkowego w Polsce, czego odzwier­ciedle­niem jest pub­likowane poniżej Oświad­cze­nie Nar­o­dowego Insty­tutu Zdrowia Pub­licznego – Państ­wowego Zakładu Higieny rozpowszech­nione 25 listopada 2009 r. na stronie inter­ne­towej PZH.

Czy­taj więcej…

List otwarty dr. Eustachiusza Gaduli do młodych lekarzy w Polsce

Przekon­ałem się, że na obec­nym etapie roz­woju medy­cyny najlep­sze rezul­taty daje inte­gracja metod kon­wencjon­al­nych z niekonwencjonalnymi.

Zwracam się do Was, Młodzi Koledzy, jako Wasz starszy kolega, lekarz z ponad 50-​letnim stażem. Chcę udzielić Wam kilku prak­ty­cznych rad, które mogą uczynić pracę lekarza znacznie przyjemniejszą.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.