Prognoza astrologiczna dla Polski i świata na rok 2017

Spis treści

Per­tur­bacje w słonecznym kotle czyli: co dalej z dobrą zmi­aną?
dr Piotr Piotrowski
1/​2017

Przed nami czas zmian, prze­wartoś­ciowań, nasile­nia wpły­wów Rosji, zachowaw­czej poli­tyki Stanów Zjed­noc­zonych, osła­bi­enia i wyhamowa­nia Jarosława Kaczyńskiego, wolty Beaty Szy­dło, oraz słabej opozy­cji, która – man­i­festowana głosami Schetyny czy Petru – nie będzie zdolna zapro­ponować niczego konstruktywnego

Rok Słońca

Rok Słońca rozpocznie się dokład­nie w momen­cie równonocy wiosen­nej 20 marca 2017 roku o godz. 11:30. To czas zwycięstw, bohaterów, samo­re­al­iza­cji, dochodzenia do prawdy, oświece­nia, lecz także zaślepi­enia i niedostrze­ga­nia tego, co najważniejsze. Słońce w astrologii trady­cyjnej uważane jest za gorące i suche, dlat­ego mete­o­ro­log­icznie zapowiada się okres obfi­tu­jący w susze, wysokie tem­per­atury, skra­jne zjawiska atmos­fer­yczne, upały oraz silne mrozy. Naszej dzi­en­nej gwiazdy nie zal­icza się do syg­nifika­torów płod­ności, wręcz prze­ci­wnie – uchodzi ona za jałową, zwłaszcza w odniesie­niu do plonów rolnych.

W Roku Słońca mogą ujawnić się silne osobowości – przy­wódcy, którzy będą uzur­pować sobie prawo do spra­wowa­nia władzy nad jed­nos­tkami oraz masami. Z drugiej jed­nak strony, także my sami zaczniemy swo­bod­niej wyrażać siebie i zmierzać do real­iza­cji swoich potenc­jałów, ambicji, aspiracji. Trudny moment w ciągu najbliższych dwu­nastu miesięcy wyz­naczy całkowite zaćmie­nie Słońca, do którego dojdzie 21 sierp­nia 2017 r., w ostat­nich stop­ni­ach Lwa, co odczują szczegól­nie nie tylko zodi­akalne Lwy, lecz także Byki, Wod­niki i Sko­r­pi­ony. Zaćmie­nie to odciśnie piętno w horoskopie Lecha Wałęsy i Don­alda Trumpa, jak również w kos­mo­gramie Andrzeja Dudy, ustaw­ia­jąc się w kwadraturze do naszej dzi­en­nej gwiazdy.

Na wszelki wypadek pod­kreślamy — choć to skąd­inąd oczy­wiste — że redakcja nie ma wpływu na ksz­tałt prog­noz astro­log­icznych i, nieza­leżnie od włas­nych oczeki­wań, poglądów oraz zap­a­try­wań, a także tego, jakie ugrupowanie jest aktu­al­nie u władzy, w treść wspom­ni­anych prog­noz nie ingeruje na żad­nym etapie ich pow­stawa­nia.
()

Czy wywróci to pol­ską i zagraniczną poli­tykę do góry nogami? Raczej nie, ale może zapoc­zątkować pro­ces degen­er­acji i destrukcji, który zna­jdzie wyraz w późniejszym cza­sie. Należy zatem uważać, czym zajmiemy się w sierp­niu. Najlepiej byłoby nie rozpoczy­nać wtedy nowych przed­sięwz­ięć, bo ich skutki mogą okazać się nie do opanowa­nia. Trzeba bowiem pamię­tać, że zaćmienia uak­ty­w­ni­ają mroczne siły nieświado­mości, które są w stanie prze­jąć kon­trolę nad ludzkimi dzi­ała­ni­ami, zachowa­ni­ami i decyz­jami.

Warto także odno­tować specy­ficzne kon­fig­u­racje, jakie stworzy w tym roku Jow­isz przemierza­jąc dyplo­maty­czny znak Wagi. Na początku marca, a później również pod koniec wrześ­nia utworzy on opozy­cję z rewolucyjnym Uranem, doma­ga­jąc się zrewid­owa­nia obow­iązu­ją­cych wartości społecznych. Nasilą się ten­dencje uwol­nienia się (Uran) spod wpływu Koś­cioła (Jow­isz) i wszel­kich struk­tur religi­jnych. Z kolei pod koniec marca i na początku sierp­nia Jupiter zna­jdzie się w kwadraturze do Plu­tona, zapowiada­jącego potężne i głębokie zmi­any. Będzie się to wiązać z naduży­waniem władzy opar­tym na przeko­na­niu o wyżs­zości swoich racji. Plu­ton z Jow­iszem ujawnią wtedy fanatyzm i aro­gancję, za które wysoką cenę zapłaci zarówno władza świecka, jak i kościelna.

PiS w odwrocie

Pomimo że PiS wydaje się być na najlep­szej drodze do zlik­wid­owa­nia kon­sty­tucyjnego trójpodzi­ału władzy, gdyż prezes Kaczyński ma obec­nie swo­jego prezy­denta, pre­miera, a także marsza­łków Sejmu i Sen­atu oraz mnóstwo ludzi w rozlicznych insty­tuc­jach i spółkach państ­wowych, jed­nak horoskop na rok 2017 nie jest dla tej par­tii optymisty­czny i nie zapowiada dal­szej ekspansji.

Koni­unkcja Słońca z prawym i spraw­iedli­wym Jow­iszem, którą zna­j­du­jemy w kos­mo­gramie tego ugrupowa­nia, zderzy się teraz z opozy­cją staw­ia­jącego granice Sat­urna, który może ukró­cić apetyty na władzę, ograniczyć hege­monię rządów Prawa i Spraw­iedli­wości oraz sprawić, że z pewnych dzi­ałań par­tia będzie musi­ała się wyco­fać. Sat­urn oznacza także kary, restrykcje, odpowiedzial­ność i ograniczenia. Może on zastopować, względ­nie spowol­nić określone poczy­na­nia, doprowadza­jąc do tego, że PiS straci w son­dażach lub po prostu zacznie funkcjonować mniej efek­ty­wnie. Nie obe­jdzie się więc bez kryzysu, gdyż ugrupowanie to dojdzie do punktu kry­ty­cznego, co wymusi na nim prze­myśle­nia oraz wery­fikację obranej strate­gii. Znalazłszy się pod ścianą, podda korek­cie przyjętą linię programową.

Nie będzie to jed­nak opę­tańcza walka. Dni naz­nac­zone wpły­wami Sat­urna nie są bowiem porą macha­nia szabelką. To raczej czas wyhamowa­nia, zas­tanowienia się, reflek­sji, a jeśli podobne dzi­ała­nia nie przyniosą skutku – dotk­li­wej nauczki, strat, by nie powiedzieć porażki. W każdym razie ekspan­sja PiS-​u natrafi na zde­cy­dowany opór, podobny do tego, jaki pojawił się w 2009 roku w cza­sie wyborów do Par­la­mentu Europe­jskiego (27,4%).

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.