Pole­cane wykłady, sem­i­naria i inne wydarzenia doty­czące zdrowia, ter­apii niekon­wencjon­al­nych oraz medy­cyny alternatywnej


Bruno Gröning - wykłady (Września, Gniezno)

Medy­czna Grupa Naukowa (MWF) Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga zaprasza na serię między­nar­o­dowych wykładów medy­cznych w ponad 100 kra­jach (w Polsce: Wrześ­nia i GNIEZNO pt. „Uzdrowie­nie na drodze duchowej — medy­cznie udoku­men­towane”. Szczegóły w załąc­zonym pliku PDF.

Bruno Gröning: Seria międzynarodowych wykładów medycznych

Medy­czna Grupa Naukowa (MWF) Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga zaprasza na serię między­nar­o­dowych wykładów medy­cznych w ponad 100 kra­jach (w Polsce: Kraków i Warszawa) pt. „Uzdrowie­nie na drodze duchowej — medy­cznie udokumentowane”.

Ist­nieje wyższa siła, która może pomóc każdemu człowiekowi. Ta siła, pod­stawa wszys­t­kich religii, jeszcze przed kilkoma wiekami była znana lekar­zom. Wiedza o niej powinna znów zostać udostęp­niona ludziom szuka­ją­cym pomocy. Mówi o tym nauka Bruno Gröninga (190659), który stał się znany poprzez wielkie uzdrowienia.

Czy­taj więcej…

Tropem dr. Reicha i energii orgonu

ORGONITY

Przy­pom­ni­jmy, iż Wil­helm Reich udowod­nił ist­nie­nie energii, którą kilka­dziesiąt lat wcześniej odkrył Nikola Tesla. Nazwał ją ORGONEM i początkowo znalazł dla niej zas­tosowanie medyczne.

Odpowiadała ona kon­cepcji chińskiego „qi” (chi, ki) czy hin­duskiej prany. Jej źródło stanowi promieniowanie atmos­fer­yczne, a sam ORGON, pobier­any jest z powi­etrza przez płuca, z promieni­ami słonecznymi przez skórę, z poży­wienia przez przewód pokar­mowy. Wsze­chobecny – wchodzi w skład wszys­t­kich pro­cesów na Ziemi, sta­jąc się dla nas pali­wem bio­log­icznym.

Czy­taj więcej…

Okrzemki superstar

Są najlep­szą formą przyswa­ja­nia krzemu przez orga­nizm, a płynące z tego faktu korzyści dla ludzkiego zdrowia okazują się bez­cenne i wielorakie.

Jeżeli w chorobach serca, czy miażdży­cowych spada poziom jed­nego z najbardziej pop­u­larnych pier­wiastków na naszej planecie – krzemu, wów­czas powoli obniża się również poziom ger­manu – jed­nego z najrzad­szych pier­wiastków na Ziemi, który jest niezbędny do praw­idłowego funkcjonowa­nia hemo­glo­biny, a w orga­nizmie ludzkim bez krzemu nie funkcjonuje.

Czy­taj więcej…

Okrzemki superstar (cz.II)

Są najlep­sza formą przyswa­ja­nia krzemu przez orga­nizm. Usuwają z niego złogi i pier­wiastki met­ali cięż­kich, poma­gają w lecze­niu chorób genetycznych

Przed­staw­iamy drugą część pub­likacji (przeczy­taj cz. I), która pow­stała na pod­stawie wypowiedzi prezesa firmy Sol­laris TBS, Dar­iusza Lemp­kowskiego na spotka­niu z Czytel­nikami Niez­nanego Świata, które odbyło się w naszej księ­garni 17 lipca 2014 r.

Czy­taj więcej…

Za co powinien przeprosić prezes Hamankiewicz?

Jak się wygrzeję, jak mi jest dobrze, a jeszcze jak wyp­iję wody i zjem tego cukru Pańskiego, to w ogóle jestem szczęśliwy

17 kwiet­nia 214 r. na kanale TVN24 w stałym cyklu TAK JEST prowad­zonym przez red. Andrzeja Moro­zowskiego wyemi­towany został pro­gram, w którym wys­tąpili dwaj lekarze: prezes Naczel­nej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz oraz prezes Pol­skiego Towarzystwa Home­opaty­cznego Tomasz Kokoszczyński. Panowie roz­maw­iali oczy­wiś­cie o home­opatii, a punk­tem wyjś­cia ich dyskusji była decyzja o uru­chomie­niu w Śląskim Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym pody­plo­mowych studiów dla lekarzy z zakresu home­opatii (na wzór wielu medy­cznych uczelni w innych państ­wach), co stało się pretek­stem do kole­jnego his­terycznego ataku ze strony przed­staw­icieli ortodoksyjnych kręgów medy­cznych na tę metodę leczenia.

Ponieważ słowo telewiz­yjne, podob­nie jak radiowe, jest z natury rzeczy ulotne, postanow­iliśmy udostęp­nić zapis dia­logu, jaki wywiązał się wów­czas na ante­nie, ze względu na niepow­tarzalne perły erudy­cji, którymi skrzyły się wypowiedzi szefa samorządu 130 tysięcy pol­s­kich lekarzy (grat­u­lacje dla całego środowiska). Prezen­towany tekst bez wąt­pi­enia dobrze odd­aje intelek­tu­alną nośność i wer­bal­iza­cyjne mis­tr­zostwo, z jakimi prezes NRL for­mułuje swoje cenne myśli na temat home­opatii, przy czym śród­ty­tuły w pub­likacji są naszego autorstwa i stanowią w zamyśle kwin­tes­encję reflek­sji dok­tora Hamankiewicza, a także taktu i kul­tury cechu­ją­cych jego wypowiedzi w sprawach, o których wydaje się on mieć bardzo nikłe poję­cie. W tej sytu­acji pozostawmy również otwartym pytanie, za co prezes Naczel­nej Rady Lekarskiej powinien przeprosić oby­wa­teli pol­s­kich — co w zastępst­wie min­is­tra ochoczo i z włas­nej inic­jatywy uczynił w koń­cowej części swoich telewiz­yjnych wywodów. Redakcja Niez­nanego Świata


Czy­taj więcej…

Zdrowie z ayurvedą

To bardzo ważna i unika­towa na pol­skim rynku książka. Nie przeoczmy jej.

Człowiek jest częś­cią natury. Dopóki potrafimy odczy­tać oraz zrozu­mieć nat­u­ralny bieg zdarzeń, pozosta­jemy w har­monii z otocze­niem, w równowadze z włas­nymi predys­pozy­c­jami i możli­woś­ci­ami. Takie życie okazuje się opty­malne – nie uda­jemy kogoś, kim nie jesteśmy, nie mówimy tego, czego nie odczuwamy lub nie rozu­miemy, nie pode­j­mu­jemy dzi­ałań, które są sprzeczne z naszymi wartoś­ci­ami, wykraczają poza nasze kom­pe­tencje, są dla nas nieod­powied­nie, albo na które po prostu nie mamy ochoty (co też jest oznaką nieod­powied­niości).

Czy­taj więcej…

Spotkanie z Joanną Pawłowicz

Joanna PawłowiczWarsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „Niez­nany Świat„

zapraszają na spotkanie poświę­cone z dzi­en­nikarką i pis­arką Joanną Pawłow­icz
połąc­zone z pro­mocją jej najnowszej książki Makro­bio­tyka w zgodzie z naturą, która ukazała się w cyklu Pasje życia. Weźmie w nim udział bohaterka tomu Jolanta Łępicka.

06 listopada 2014 r. o godz. 17
Warszawa, ul. Kredy­towa 2

Czy­taj więcej…

WELSKI to coś więcej niż HOTEL

WELSKI to coś więcej niż dobry, wygodny hotel i pyszne jedzenie; to cudowna atmosfera i wspaniali ludzie, którzy tu się spotykają.Wygodny, 3-​gwiazdkowy obiekt w Ciborzu kolo Lidzbarska Wel­skiego, u wrót Mazur, w Wel­skim Parku Kra­jo­bra­zowym. Może pochwalić się smaczną kuch­nią (także dla wege­tar­ian), wspani­ałą atmos­ferą, znakomitą wodą z włas­nego źródła (o para­me­trach uzdraw­ia­ją­cych) i mini-​czakramem ener­gety­cznym, a więc pry­wat­nym miejscem mocy (co potwierdza eksper­tyza radi­estezyjna – vide 9/​14), emi­tu­ją­cym dobrą energię.

Przy hotelu, pośród drzew stanęła ostat­nio niewielka piramida zbu­dowana zgod­nie z kanon­ami sztuki, w której możemy pod­dać się promieniowa­niu ksz­tałtu, a także medytować.

Czy­taj więcej…

Woda zdrowia - Woda życia

Kan­gen, czyli powrót do natury.

Chci­ałbym otrzymy­wać centa za każdym razem, gdy słyszę: ”woda to woda” – powiedział Robert G. Wright, dyrek­tor Amerykańskiego Insty­tutu Antynowotworowego.

Twoje zdrowie zależy od wody, jaką pijesz na co dzień. Ciało noworodka zaw­iera jej ponad 80 % wody, a osoby po 70 roku życia niewiele ponad 60%.

To fun­da­ment naszego życia i pod­stawa wszys­t­kich płynów w orga­nizmie. Okazuje się niezbędna w trans­porcie pokarmu oraz jego wchła­ni­a­niu, a także przy wydala­niu pro­duk­tów przemi­any materii. Reg­u­luje tem­per­aturę ciała, odpowiada za funkcjonowanie stawów i naw­ilża tkanki. Każdy sys­tem w naszym ciele, każda komórka, potrze­buje dużej ilości wody i to o odpowied­niej struk­turze. Jej brak w wystar­cza­jącej ilości i jakości ma wpływ na nasz sys­tem odpornoś­ciowy, powodu­jąc wiele prob­lemów zdrowotnych.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.