Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Dawna mądrość na nowe czasy

ImageDawna mądrość na nowe czasy. Roz­mowy z uzdraw­iaczami i sza­manami XXI wieku.
Geseko von Lüpke
Wydawnictwo Czarna Owca , Warszawa 2009

Świetna, pod wieloma wzglę­dami unika­towa książka, której tem­atykę syg­nal­izuje samo jej hasło wywoław­cze. W Polsce, gdyby ktoś ze środowiska naukowego spróbował wydać tego rodzaju pracę, zostałby przez życ­zli­wych kolegów sprawnie i bezwarunk­owo wdep­tany w ziemię. Na szczęś­cie Geseko von Lüpke oprócz tego, że jest poli­tolo­giem i etnolo­giem, korzysta także z kom­fortu, jaki stwarza wykony­wanie zawodu nieza­leżnego pub­l­i­cysty i podróżnika (skąd­inąd bardzo przy­jemne połączenie).

Czy­taj więcej…

Kręgosłup i jego problemy

ImageKrę­gosłup i jego prob­lemy.
Hen­ryk Witold Szczepański
Wydane nakła­dem włas­nym, Piła 2009

Jedna z najlep­szych książek, poświę­conych chorobom i dolegli­woś­ciom krę­gosłupa, jakie wydano w Polsce
. Jej autorem jest wytrawny prak­tyk ter­apii man­u­al­nych, Hen­ryk Witold Szczepański z Piły, o którym przed kilku laty pisal­iśmy w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich.

Czy­taj więcej…

Oś świata

ImageOś Świata. Ślady najs­tarszej ziem­skiej cywilizacji (plus DVD gratis).
Chrys­tus i ufo.
Autor obu pozy­cji: Igor Witkowski
Wydawnictwo WIS-​2, Warszawa 2009

Oj, będzie się dzi­ało, zwłaszcza jeśli chodzi o drugą z syg­nal­i­zowanych książek. Ich autor – były redak­tor naczelny peri­odyków Tech­nika Wojskowa i Druga Wojna Świa­towa, a jed­nocześnie znany i dłu­go­letni badacz zagadek przeszłości (napisał ponad 50 książek poświę­conych his­torii tech­niki i niewy­jaśnionym epi­zodom w dzie­jach naszej cywiliza­cji) jest – i to nie tylko z racji swo­jej zawodowej przeszłości – doskonale przy­go­towany do tego, czym się obec­nie zajmuje.

Czy­taj więcej…

Szamani Eurazjatyccy

ImageSza­mani euroz­z­jaty­ccy.
Mihály Hop­pál
Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2009

Klasy­czne, rzec można, wydawnictwo albu­mowe, z licznymi zdję­ci­ami, grafikami i ilus­trac­jami w roli głównej. W odróżnie­niu jed­nak od wielu mu podob­nych ważną rolę odgrywa w nim również sam tekst. Oczy­wiś­cie nie da się o tej edy­cji powiedzieć, by np. w odniesie­niu do sza­manów z Syberii czy Ałtaju cechowała ją duchowa głębia równa tej, jaką reprezen­tuje w swoich repor­tażach najwięk­szy bodaj pol­ski znawca sza­man­izmu tego regionu, Woj­ciech Grze­lak (który – przy­pom­ni­jmy – pisy­wał na ten temat w ).

Czy­taj więcej…

Opowieści Druida

ImageOpowieści Druida.
Mał­gorzata i Edward Gar­dasiewic­zowie
Zysk i S-​ka Wydawnictwo, Poz­nań 2009

Cud­owna, pogodna książka porówny­walna z tomem Byka o psie Emilu (który syg­nal­i­zowal­iśmy w tej rubryce w nr. 7 z br.), tyle że w tym przy­padku jej bohaterem i zarazem – uwaga, uwaga! – nar­ra­torem okazuje się kot Druid. Pomysł niebanalny, zwłaszcza jeśli zważyć, że cała ta his­to­ria zaw­iera mnóstwo odniesień ezoterycznych – od reinkar­nacji poczy­na­jąc po prob­lemy duchowego roz­woju. Ale też takie uję­cie nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę, że Opowieści druida napisała para znanych astrologów, Mał­gorzata i Edward Gar­dasiewic­zowie, których arcy­ciekawy tekst Tajem­nica pasa Ori­ona, poświę­cony sym­bo­l­ice zawartej w geom­e­trycznej i geo­man­ty­cznej architek­turze Szczecina, drukowal­iśmy w nr 2 ubr.

Czy­taj więcej…

Diagnostyka karmiczna

ImageDiag­nos­tyka karmiczna. Bez­pieczna ingerencja w bio­pole człowieka.
Mar­jan Ogorevc
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2009

Kon­trow­er­syjna, ale i ciekawa książka znanego słoweńskiego niekon­wencjon­al­nego ter­apeuty, który w swo­jej prak­tyce i zbu­dowanej w opar­ciu o nią teorii obfi­cie czer­pie z znanego rosyjskiego autora S. N. Łazariewa, jakiego – naw­iasem mówiąc – nigdy oso­biś­cie w życiu nie spotkał, ani nawet nie naw­iązał z nim kon­taktu kore­spon­den­cyjnego, co nie przeszkodz­iło Ogorevcowi w wypra­cow­a­niu włas­nej, ory­gi­nal­nej metody rozpoz­nawa­nia i leczenia różno­ra­kich schorzeń w opar­ciu o rozwiązy­wanie prob­lemów pac­jenta mają­cych korze­nie w trau­maty­cznych doświad­czeni­ach jego oraz przodków.

Czy­taj więcej…

Twoje prawo do bogactwa

ImageTwoje prawo do bogactwa. Prak­ty­czny prze­wod­nik tworzenia bogactwa i speł­ni­a­nia marzeń.
Colin P. Sis­son
Wydawnictwo MEDIUM, Kon­stancin – Jeziorna 2009

Poniekąd świa­towa klasyka, przy czym Col­ina P. Sis­sona, który wcześniej wydał po pol­sku swoje głośne Wewnętrzne prze­budze­nie, a także tomy Podróż w głąb siebie i Niezwykła moc świadomego odd­y­cha­nia nie trzeba bliżej przed­staw­iać, gdyż od dawna prowadzi na całym świecie, w tym również w Polsce, autorskie sem­i­naria i szkole­nia, a syg­nal­i­zowaną tu pozy­cję niedawno pod­pisy­wał w Księ­garni .

Czy­taj więcej…

Kręgi, cuda, kwanty

ImageKręgi, cuda, kwanty. Pomiędzy frak­talem Man­del­brota a objaw­ieni­ami w Med­ju­gorie.
Woj­ciech Chudz­iński, Prze­mysław Nowakowski
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2009

Rzadko na naszym rynku wydawniczym pojawia się książka z jed­nej strony, pode­j­mu­jąca próbę prz­erzuce­nia mostu pomiędzy metafizyką a nauką, z drugiej nato­mi­ast, stara­jąca się wyjaśnić najbardziej fra­pu­jące tajem­nice współczes­nego świata. Woj­ciech Chudz­iński i Prze­mysław Nowakowski w tomie Kręgi, Cuda, Kwanty zachę­cają czytel­nika do pewnej intelek­tu­al­nej gry i duchowej przy­gody, która bez wąt­pi­enia może pomóc w znalezie­niu odpowiedzi na przy­na­jm­niej niek­tóre ważne pytania.

Czy­taj więcej…

Nerwice i depresje

ImageNer­wice i depresje.
Alek­sander Ożarowski, Zbig­niew Satała
Wydawnictwo AMBROZJA, Kraków 2010 (w serii: Bib­lioteczka „PORAD­NIKA UZDRAW­IACZA”)

Na grud­niowym spotka­niu z Czytel­nikami naszego miesięcznika Lau­reat Nagrody Hon­orowej Niez­nanego Świata za 2009 rok, doc. dr Alek­sander Ożarowski mimo swoich 95 lat wygłosił pół­tor­agodzinny wykład. Ani razu w tym cza­sie nie usi­adł na krześle, nie wypił choćby łyka wody, a sala słuchała go jak zahip­no­ty­zowana, gdyż wiedza najwybit­niejszego pol­skiego znawcy fitoter­apii oraz innych metod leczniczych czer­pią­cych z Natury okazuje się niewyczerpana.

Czy­taj więcej…

Najsłynniejsze duchy świata

ImageNajsłyn­niejsze duchy świata.
Paul Roland
Wydawnictwo Bel­lona, Warszawa 2009

Wydany ostat­nio przez Bel­lonę tom Najsłyn­niejsze duchy świata Paula Rolanda w znakomity sposób uzu­peł­nia inne prace trak­tu­jące o tym zagad­nie­niu, które ukazały się w Polsce, przede wszys­tkim: Leksykon duchów Petera Hain­inga oraz Księgę duchów Johna i Anne Spencer. Autor, który ma na kon­cie ok. 30 książek poświę­conych misty­cyz­mowi, zjawiskom tajem­nym oraz zbrod­niom, tym razem sięgnął po temat obecny w kul­turze od zara­nia dziejów, doty­czący każdego z nas i – w swo­jej pop­u­larnej odsłonie – jeżący włos na głowie.

Czy­taj więcej…

Spotkania z nieznanym

ImageSpotka­nia z niez­nanym. Dlaczego naukowcy lekce­ważą zjawiska para­nor­malne.
Jaime T. Licauco
Wydawnictwo HELION, Gli­wice 2009

Domin­u­jące wciąż pode­jś­cie świata nauki do zjawisk para¬normalnych sprowadza się do apri­o­rycznego zaprzecza­nia ich prawdzi­wości. Prob­lem ten można przed­stawić tak: jeśli ktoś twierdzi, że wydarzyło się zjawisko X, nato­mi­ast prawa znanej nam fizyki nie dają szansy zaist­nienia takiego wydarzenia, odpowiedź jest oczy­wista: świad­kowie wprowadzają nas w błąd, przy czym czynią to albo w sposób świadomy (cyn­icznie kłamią), albo ich ogląd sytu­acji jest po prostu nieprawdziwy.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.