Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Podręcznik spełniania życzeń

ImagePodręcznik speł­ni­a­nia życzeń. Zamówienia u Wszechświata.
Bär­bel Mohr
Wydawnictwo Katow­ice 2010

Nie bylibyśmy szcz­erzy, gdy­byśmy napisali, że nad­miernie przepadamy za edy­c­jami instru­u­ją­cymi czytel­ników, w jaki sposób mogą oni mate­ri­al­i­zować swoje najskryt­sze życzenia, a nawet zamaw­iać je niczym poszuki­wany w sklepie towar. Z drugiej jed­nak strony, trudno przeoczyć, że takie porad­niki cieszą się wśród czytel­ników niezmi­en­nym powodze­niem, zaś niemiecka autorka Bär­bel Mohr (niegdyś fotograficzka, a jed­nocześnie graficzka) dobrze wie, jak koni­unk­turę tę umiejęt­nie wykorzystać.

Czy­taj więcej…

Nadodbiór

ImageNadod­biór. Dzi­en­nik.
Elż­bi­eta Bre­j­nak, Mał­gorzata Bre­j­nak
Wydawnictwo Komo­graf, Ożarów Mazowiecki 2010

Dwie ezoteryczne malarki i zarazem pis­arki (matka i córka), osoby na wskroś sen­sy­ty­wne, co zaz­naczają w sposób wyrazisty we włas­nej twór­c­zości artysty­cznej, postanow­iły zrelacjonować w swo­jej książce spotka­nia z niez­nanym, jakie były ich udzi­ałem w lat­ach 19922007. To zapis pod wieloma wzglę­dami niezwykły, biorąc pod uwagę fakt, że obie artys­tki – oprócz tego, że doświad­czają na co dzień, czy to we śnie, czy na jawie, chan­nel­ingów w krys­tal­icznie czys­tej postaci – dzięki temu, że potrafią pro­fesjon­al­nie posługi­wać się malarskim pęd­zlem i zwykłym ołówkiem – są w stanie niek­tóre ze swoich wizji zaprezen­tować nie tylko w postaci przekazów wer­bal­nych, lecz również wizualnych.

Czy­taj więcej…

Szmaragdowe tablice Thotha z Atlantydy

ImageSzmarag­dowe tablice Thotha z Atlantydy.
Jedno z najs­tarszych i najbardziej sekret­nych dzieł prastarej anty­cznej mądrości prze­nie­sione z pra­języka i zin­ter­pre­towane przez Dr Dore­ala. (Po raz pier­wszy tłu­mac­zone na język pol­ski).
Wydawnictwo KWIAT ŻYCIA, Białys­tok 2009

Tekst ten, liczący sobie ponoć bez mała trzy­dzieści sześć tysięcy lat i po raz pier­wszy wydany w Polsce, doty­czy prob­lemów Atlantydy – jej rozk­witu, przy­czyn upadku oraz samego prze­biegu zagłady, zaś autor Tablic – Thoth, znany również jako Her­mes Tris­megis­tos – miał zostać wybrany przez duchowego przy­wódcę w celu sporządzenia zapisów osiąg­nięć Atlantydy i ura­towa­nia ich dla przyszłych pokoleń.

Czy­taj więcej…

Co my tak naprawdę wiemy?

ImageCo my tak naprawdę wiemy?
William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente
Wydawnictwo Man­awa, Wrocław 2010

Ogromna pop­u­larność filmu What the BLEEP Do We Know!? spraw­iła, że główni jego autorzy postanow­ili napisać książkę. Efekt jest znakomity: na przeszło 250 stronach kre­dowego papieru pomieszc­zono nie­zlic­zoną ilość istot­nych infor­ma­cji, które zazwyczaj docier­ają do nas w formie rozpros­zonej. Bez koniecznego impetu i zog­niskowa­nia tej wiedzy w jed­nym miejscu, trudno zdać sobie sprawę, że naprawdę jesteśmy świad­kami przełomu w kwestii poj­mowa­nia otacza­jącej nas rzeczywistości.

Czy­taj więcej…

Sekrety biorytmów

ImageSekrety bio­ryt­mów.
Jerzy A. Sikora
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2009

No i proszę: dr Jerzy Sikora, pol­ski znawca bio­ryt­mów numer jeden (jest nazy­wany ojcem pol­skiej bio­ryt­miki), autor licznych książek na ten temat, został wresz­cie wydany w sposób w pełni pro­fesjon­alny. Po co zaś przez całe swoje długie i pra­cowite życie pisze to, co pisze? Ponieważ wiedza o bio­ryt­mach niezwykle ułatwia codzi­enne życie, pozwala­jąc np. kory­gować własne plany w zależności od tego, czy dopad­nie nas spadek formy i akty­wności bio­log­icznej, czy też ze sporząd­zonej fachowo prog­nozy wynika, że w określonym cza­sie możemy liczyć na wzrost dys­pozy­cji w sferze psychofizycznej.

Czy­taj więcej…

Leksykon symboli

ImageLeksykon sym­boli.
Herder
doM wYdawniczy tCHu, Warszawa 2009

Pow­stałe w 1798 roku niemieckie wydawnictwo Herder już od wielu lat pub­likuje najwyższej jakości książki teo­log­iczne, ped­a­gog­iczne oraz pop­u­larnonaukowe. Do takich pozy­cji należy też bez wąt­pi­enia Leksykon sym­boli, którego drugie wydanie po 20 lat­ach trafiło właśnie na nasz rynek. Trzeba przy tym zaz­naczyć, że zostało ono popraw­ione i zmienione, co widać choćby w zwięk­szonej obję­tości – zawartość mery­to­ryczna tomu urosła o 250 haseł, opa­tr­zonych niewielkimi, instruk­ty­wnymi rycinami.

Czy­taj więcej…

Dawna mądrość na nowe czasy

ImageDawna mądrość na nowe czasy. Roz­mowy z uzdraw­iaczami i sza­manami XXI wieku.
Geseko von Lüpke
Wydawnictwo Czarna Owca , Warszawa 2009

Świetna, pod wieloma wzglę­dami unika­towa książka, której tem­atykę syg­nal­izuje samo jej hasło wywoław­cze. W Polsce, gdyby ktoś ze środowiska naukowego spróbował wydać tego rodzaju pracę, zostałby przez życ­zli­wych kolegów sprawnie i bezwarunk­owo wdep­tany w ziemię. Na szczęś­cie Geseko von Lüpke oprócz tego, że jest poli­tolo­giem i etnolo­giem, korzysta także z kom­fortu, jaki stwarza wykony­wanie zawodu nieza­leżnego pub­l­i­cysty i podróżnika (skąd­inąd bardzo przy­jemne połączenie).

Czy­taj więcej…

Kręgosłup i jego problemy

ImageKrę­gosłup i jego prob­lemy.
Hen­ryk Witold Szczepański
Wydane nakła­dem włas­nym, Piła 2009

Jedna z najlep­szych książek, poświę­conych chorobom i dolegli­woś­ciom krę­gosłupa, jakie wydano w Polsce
. Jej autorem jest wytrawny prak­tyk ter­apii man­u­al­nych, Hen­ryk Witold Szczepański z Piły, o którym przed kilku laty pisal­iśmy w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich.

Czy­taj więcej…

Oś świata

ImageOś Świata. Ślady najs­tarszej ziem­skiej cywilizacji (plus DVD gratis).
Chrys­tus i ufo.
Autor obu pozy­cji: Igor Witkowski
Wydawnictwo WIS-​2, Warszawa 2009

Oj, będzie się dzi­ało, zwłaszcza jeśli chodzi o drugą z syg­nal­i­zowanych książek. Ich autor – były redak­tor naczelny peri­odyków Tech­nika Wojskowa i Druga Wojna Świa­towa, a jed­nocześnie znany i dłu­go­letni badacz zagadek przeszłości (napisał ponad 50 książek poświę­conych his­torii tech­niki i niewy­jaśnionym epi­zodom w dzie­jach naszej cywiliza­cji) jest – i to nie tylko z racji swo­jej zawodowej przeszłości – doskonale przy­go­towany do tego, czym się obec­nie zajmuje.

Czy­taj więcej…

Szamani Eurazjatyccy

ImageSza­mani euroz­z­jaty­ccy.
Mihály Hop­pál
Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2009

Klasy­czne, rzec można, wydawnictwo albu­mowe, z licznymi zdję­ci­ami, grafikami i ilus­trac­jami w roli głównej. W odróżnie­niu jed­nak od wielu mu podob­nych ważną rolę odgrywa w nim również sam tekst. Oczy­wiś­cie nie da się o tej edy­cji powiedzieć, by np. w odniesie­niu do sza­manów z Syberii czy Ałtaju cechowała ją duchowa głębia równa tej, jaką reprezen­tuje w swoich repor­tażach najwięk­szy bodaj pol­ski znawca sza­man­izmu tego regionu, Woj­ciech Grze­lak (który – przy­pom­ni­jmy – pisy­wał na ten temat w ).

Czy­taj więcej…

Opowieści Druida

ImageOpowieści Druida.
Mał­gorzata i Edward Gar­dasiewic­zowie
Zysk i S-​ka Wydawnictwo, Poz­nań 2009

Cud­owna, pogodna książka porówny­walna z tomem Byka o psie Emilu (który syg­nal­i­zowal­iśmy w tej rubryce w nr. 7 z br.), tyle że w tym przy­padku jej bohaterem i zarazem – uwaga, uwaga! – nar­ra­torem okazuje się kot Druid. Pomysł niebanalny, zwłaszcza jeśli zważyć, że cała ta his­to­ria zaw­iera mnóstwo odniesień ezoterycznych – od reinkar­nacji poczy­na­jąc po prob­lemy duchowego roz­woju. Ale też takie uję­cie nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę, że Opowieści druida napisała para znanych astrologów, Mał­gorzata i Edward Gar­dasiewic­zowie, których arcy­ciekawy tekst Tajem­nica pasa Ori­ona, poświę­cony sym­bo­l­ice zawartej w geom­e­trycznej i geo­man­ty­cznej architek­turze Szczecina, drukowal­iśmy w nr 2 ubr.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.