Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Roswell

ImageRoswell. Prawdziwa his­to­ria.
Jesse Mar­cel Jr, Linda Mar­cel
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2009

Książek o tem­atyce ufo­log­icznej ostat­nio na rynku jak na lekarstwo, a szkoda, bo nadal jest o czym mówić. Recen­zowaną pozy­cję wydawca zach­wala wybitym na okładce stwierdze­niem: Zatus­zowane fakty naresz­cie ujawnione w relacji jedynego świadka.

Czy­taj więcej…

Zakazana nauka

ImageZakazana nauka. Jakich kon­trow­er­syjnych odkryć nie uznaje ortodoksyjna nauka.
Wybór i redakcja J. Douglas-​Kenyon
Amber, Warszawa 2008

W his­torii nauki od zawsze pojaw­iali się ludzie, którzy nie pasowali do obow­iązu­ją­cych stan­dardów zachowań szanu­ją­cych się scjen­tys­tów. Albo odb­ie­gali od obrazu nobli­wego naukowca z tytułem pro­fe­sorskim i marsem na twarzy, który każdego dnia zdaje sobie sprawę z igno­rancji swoich niedok­sz­tał­conych bliźnich, albo też głosili teorie woła­jące o pom­stę do nieba, próbu­jąc wmówić swym kole­gom po fachu coś, co po prostu nie mogło być prawdą.

Czy­taj więcej…

Mowa zwierząt

ImageMowa zwierząt. Duchowe moce zwierząt.
Ted Andrews
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2009

Zwierzęta nie mówią ludzkim głosem ani w wig­ilię, ani żad­nego innego dnia, ale – to abso­lut­nie pewne – mówią do nas i trzeba tylko umieć zrozu­mieć ich język, za pomocą którego wyrażają swoją miłość i przy­wiązanie, radość i smutek, ból i strach.

Czy­taj więcej…

Podróże z dreszczykiem

ImagePodróże z dreszczykiem.
Piotr Małyszko
Wydawnictwo PUB­LI­CAT, Poz­nań 2009

Książka opowiada­jąca o miejs­cach, które warto odwiedzić i z którymi wiążą się dzi­wne, niewy­jaśnione wydarzenia. Jej autor, Piotr Małyszko, absol­went Insty­tutu His­to­rycznego Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, ma już na swoim kon­cie kilka prac o podob­nym charak­terze, w tym wydany z Pas­calem album Wielkie podróże.
To nie własne podróże, ale zna­jo­mość his­torii zde­cy­dowała o tym, że znalazłem się w gronie autorów „Pas­cala” – mówi Małyszko. – Warto sprawdzić, co jest za hory­zon­tem.

Czy­taj więcej…

Próbowałam już tylu diet

ImagePróbowałam już tylu diet… przeło­mowy pro­gram uzdraw­ia­jący – cud równowagi pH oraz Próbowałam już wszys­tkiego, żeby schud­nąć… przeło­mowy pro­gram odchudza­jący – cud równowagi pH.
Autorzy obu książek: Robert O. Young, Shel­ley Red­ford Young
Wydawnictwo MEDIUM, Konstancin-​Jeziorna 2009

I znów nadarza się okazja, by pogłębić wątki zapoc­zątkowane niegdysiejszą pub­likacją w Niez­nanym Świecie poprzez lek­turę poświę­conej im obsz­ernej książki, a ściślej mówiąc, całej ich serii. Chodzi o głośną teorię Nowej Biologii dr. Roberta O. Younga, którą przed­staw­iliśmy jako pier­wszy peri­odyk w Polsce w nr. 2 z 2007 r.

Czy­taj więcej…

O psach, kotach i aniołach

ImageO psach, kotach i aniołach.
Wydawnictwo Lit­er­ackie, Kraków 2009

Urocza, piękna książka, na którą składają się roz­mowy przeprowad­zone przez Jana Strza­łkę z jede­nas­toma oso­bis­toś­ci­ami znanymi z życia pub­licznego – poczy­na­jąc od Anny Dym­nej, Katarzyny Gro­choli, Marka Kon­drata i Woj­ciecha Manna poprzez Monikę Ole­jnik i Dorotę Sum­ińską, a na Oldze Tokar­czuk, Grze­gorzu Tur­nau, księdzu Janie Twar­dowskim (cóż to był za cud­owny człowiek!), Stanisławie Tymie i Krystynie Za-​chwatowicz-​Wajdzie kończąc.

Czy­taj więcej…

Podręcznik spełniania życzeń

ImagePodręcznik speł­ni­a­nia życzeń. Zamówienia u Wszechświata.
Bär­bel Mohr
Wydawnictwo Katow­ice 2010

Nie bylibyśmy szcz­erzy, gdy­byśmy napisali, że nad­miernie przepadamy za edy­c­jami instru­u­ją­cymi czytel­ników, w jaki sposób mogą oni mate­ri­al­i­zować swoje najskryt­sze życzenia, a nawet zamaw­iać je niczym poszuki­wany w sklepie towar. Z drugiej jed­nak strony, trudno przeoczyć, że takie porad­niki cieszą się wśród czytel­ników niezmi­en­nym powodze­niem, zaś niemiecka autorka Bär­bel Mohr (niegdyś fotograficzka, a jed­nocześnie graficzka) dobrze wie, jak koni­unk­turę tę umiejęt­nie wykorzystać.

Czy­taj więcej…

Nadodbiór

ImageNadod­biór. Dzi­en­nik.
Elż­bi­eta Bre­j­nak, Mał­gorzata Bre­j­nak
Wydawnictwo Komo­graf, Ożarów Mazowiecki 2010

Dwie ezoteryczne malarki i zarazem pis­arki (matka i córka), osoby na wskroś sen­sy­ty­wne, co zaz­naczają w sposób wyrazisty we włas­nej twór­c­zości artysty­cznej, postanow­iły zrelacjonować w swo­jej książce spotka­nia z niez­nanym, jakie były ich udzi­ałem w lat­ach 19922007. To zapis pod wieloma wzglę­dami niezwykły, biorąc pod uwagę fakt, że obie artys­tki – oprócz tego, że doświad­czają na co dzień, czy to we śnie, czy na jawie, chan­nel­ingów w krys­tal­icznie czys­tej postaci – dzięki temu, że potrafią pro­fesjon­al­nie posługi­wać się malarskim pęd­zlem i zwykłym ołówkiem – są w stanie niek­tóre ze swoich wizji zaprezen­tować nie tylko w postaci przekazów wer­bal­nych, lecz również wizualnych.

Czy­taj więcej…

Szmaragdowe tablice Thotha z Atlantydy

ImageSzmarag­dowe tablice Thotha z Atlantydy.
Jedno z najs­tarszych i najbardziej sekret­nych dzieł prastarej anty­cznej mądrości prze­nie­sione z pra­języka i zin­ter­pre­towane przez Dr Dore­ala. (Po raz pier­wszy tłu­mac­zone na język pol­ski).
Wydawnictwo KWIAT ŻYCIA, Białys­tok 2009

Tekst ten, liczący sobie ponoć bez mała trzy­dzieści sześć tysięcy lat i po raz pier­wszy wydany w Polsce, doty­czy prob­lemów Atlantydy – jej rozk­witu, przy­czyn upadku oraz samego prze­biegu zagłady, zaś autor Tablic – Thoth, znany również jako Her­mes Tris­megis­tos – miał zostać wybrany przez duchowego przy­wódcę w celu sporządzenia zapisów osiąg­nięć Atlantydy i ura­towa­nia ich dla przyszłych pokoleń.

Czy­taj więcej…

Co my tak naprawdę wiemy?

ImageCo my tak naprawdę wiemy?
William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente
Wydawnictwo Man­awa, Wrocław 2010

Ogromna pop­u­larność filmu What the BLEEP Do We Know!? spraw­iła, że główni jego autorzy postanow­ili napisać książkę. Efekt jest znakomity: na przeszło 250 stronach kre­dowego papieru pomieszc­zono nie­zlic­zoną ilość istot­nych infor­ma­cji, które zazwyczaj docier­ają do nas w formie rozpros­zonej. Bez koniecznego impetu i zog­niskowa­nia tej wiedzy w jed­nym miejscu, trudno zdać sobie sprawę, że naprawdę jesteśmy świad­kami przełomu w kwestii poj­mowa­nia otacza­jącej nas rzeczywistości.

Czy­taj więcej…

Sekrety biorytmów

ImageSekrety bio­ryt­mów.
Jerzy A. Sikora
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2009

No i proszę: dr Jerzy Sikora, pol­ski znawca bio­ryt­mów numer jeden (jest nazy­wany ojcem pol­skiej bio­ryt­miki), autor licznych książek na ten temat, został wresz­cie wydany w sposób w pełni pro­fesjon­alny. Po co zaś przez całe swoje długie i pra­cowite życie pisze to, co pisze? Ponieważ wiedza o bio­ryt­mach niezwykle ułatwia codzi­enne życie, pozwala­jąc np. kory­gować własne plany w zależności od tego, czy dopad­nie nas spadek formy i akty­wności bio­log­icznej, czy też ze sporząd­zonej fachowo prog­nozy wynika, że w określonym cza­sie możemy liczyć na wzrost dys­pozy­cji w sferze psychofizycznej.

Czy­taj więcej…

Leksykon symboli

ImageLeksykon sym­boli.
Herder
doM wYdawniczy tCHu, Warszawa 2009

Pow­stałe w 1798 roku niemieckie wydawnictwo Herder już od wielu lat pub­likuje najwyższej jakości książki teo­log­iczne, ped­a­gog­iczne oraz pop­u­larnonaukowe. Do takich pozy­cji należy też bez wąt­pi­enia Leksykon sym­boli, którego drugie wydanie po 20 lat­ach trafiło właśnie na nasz rynek. Trzeba przy tym zaz­naczyć, że zostało ono popraw­ione i zmienione, co widać choćby w zwięk­szonej obję­tości – zawartość mery­to­ryczna tomu urosła o 250 haseł, opa­tr­zonych niewielkimi, instruk­ty­wnymi rycinami.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.