Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Flatlandia, czyli kraina płaszczaków

Flat­landia, czyli kraina płaszcza­ków. Powieść o wielu wymi­arach.
Edwin A. Abbott
Gdańskie Wydawnictwo Oświa­towe, Gdańsk 2009

Gdy w roku 1884 ukazała się książka Edwina A. Abbotta Flat­landia, czyli kraina płaszcza­ków, idea wiary w ist­nie­nie czegoś, co zna­j­duje się poza światem trzech wymi­arów, uzyskała sta­tus pełno­prawnej hipotezy. Abbott udowod­nił, iż – nie wyrzeka­jąc się logiki – możemy założyć prawdzi­wość ist­nienia „istoty wyższej”, która nie jest wyłącznie pło­dem naszej wyobraźni.

Czy­taj więcej…

Umysł przewidujący przyszłość

Umysł przewidu­jący przyszłość.
David Loye
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2010

Świado­mość – według Williama Jamesa (amerykańskiego filo­zofa i psy­chologa z drugiej połowy XIX wieku ) – nie jest zbiorem uporząd­kowanych ele­men­tów. Świado­mość płynie, a więc najlepiej przed­staw­iają ją takie metaforyczne określe­nia jak rzeka czy stru­mień. Można o niej nawet powiedzieć, że jest stru­mie­niem myśli.Czy w związku z tym świado­mość musi być nieroz­er­wal­nie związana z ciałem, z ludzkim orga­nizmem? Przez stule­cia roz­woju nauki w opar­ciu o mate­ri­alne dowody rozwinęło się przeko­nanie, że poprawne odpowiedzi powinny mieć mate­ri­alny status.

Czy­taj więcej…

Gdzie mieszka seks?

Gdzie mieszka seks?
Irena A. Stanisławska, Piotr Pała­gin
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010

Trochę szkoda, że ta ciekawa i do bólu niekon­wencjon­alna, jeśli chodzi o sposób uję­cia tem­atu, książka ukazała się dopiero kilka­naś­cie miesięcy po tym, gdy w dwóch kole­jnych wyda­ni­ach Niez­nanego Świata wydrukowal­iśmy jej frag­menty (zob. Ener­gia sek­su­alna oraz Cza­kry a seks w nr. 2 i 3 z 2009 r.). Przy­pom­ni­jmy, że chodzi o wywiad-​rzekę przeprowad­zony przez Irenę Stanisławską z lekarzem, home­opatą, psy­choter­apeutą i astrolo­giem, dr. Piotrem Pałaginem (pier­wotny tytuł tej edy­cji, który brzmiał: O sek­sie inaczej, ostate­cznie został przez wydawcę zmieniony).

Czy­taj więcej…

Jak wyleczyłem się z raka

Głodny Anioł. Jak wyleczyłem się z raka.
Stanisław Karolewski
Wydawnictwo Szarla­tan, Wrocław 2010

Ryzykowna książka, która może jed­nak pomóc wielu ludziom. Ryzykowna po pier­wsze dlat­ego, że dotyka wybu­chowego tem­atu, jakim jest lecze­nie nowot­worów za pomocą metod niekon­wencjon­al­nych, a po drugie, z tego powodu, iż jej język okazuje się chwil­ami jędrny, soczysty i nie­stron­iący od tzw. moc­nych określeń. No i ta nazwa wydawnictwa (Szarla­tan). Bez więk­szego ryzyka można przyjąć, że na niek­tórych podzi­ała ona jak płachta na byka, mimo że jest w niej zakodowana oczy­wista prowokacja intelektualna.

Czy­taj więcej…

Odbudowa ciała, ożywianie duszy

Odbu­dowa ciała, oży­wianie duszy. Jak stworzyć nowego siebie.
Deepak Chopra
Wydawnictwo Lau­rum, Warszawa 2010

Jeszcze jeden Chopra dzisiaj, gdy poranek świta – chci­ałoby się powiedzieć po przew­er­towa­niu tej książki. Ze świtem cią­gle mam kłopoty, nato­mi­ast Chopra prezen­tuje od lat niezmi­en­nie wysoką formę. Próbowal­iśmy policzyć, która to już jego książka wydana w Polsce, ale nam się nie udało, zwłaszcza że edy­torów było wielu. Sam Chopra napisał ich ponad pięćdziesiąt, z czego więk­szość została przetłu­mac­zona na trzy­dzieści pięć języków. W ogóle to autor na świecie wybit­nie rozpoz­nawany i ceniony – niewielu jest takich jak on.

Czy­taj więcej…

Pole. W poszukiwaniu tajemniczej siły

Pole. W poszuki­wa­niu tajem­niczej siły wszechświata.
Lynne McTag­gart.
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009

Autorka tej pozy­cji, Lynne McTag­gart, jest dzi­en­nikarką i pis­arką. Najwięk­szą pop­u­larność zyskała jako założy­cielka oraz redak­torka paru czołowych bry­tyjs­kich i amerykańs­kich biule­tynów zdrowot­nych. Wraz z mężem Bryan’em Hub­bar­dem kieruje firmą What Doc­tor Don’t Tell You Ltd (Czego dok­tor ci nie mówi sp. z o. o.), pub­liku­jącą cza­sopisma i książki na temat alter­naty­wnego pode­jś­cia do zdrowia.

Czy­taj więcej…

Powiedział mi wróżbita

Powiedział mi wróżbita.
Tiziano Terzani
Wydawnictwo Zysk i S-​ka, Poz­nań 2010

Tiziano Terzani (19382004) to włoski Ryszard Kapuś­ciński, jeden z najlep­szych na świecie twór­ców lit­er­atury faktu. Jako wielo­letni kore­spon­dent mag­a­zynu Der Spiegel poświę­cił ponad 30 lat na zgłębianie men­tal­ności i kul­tury ludzi Wschodu, prz­erzu­ca­jąc pomost pomiędzy Europą a Azją – krainą egzo­ty­czną i w dużej mierze dla nas obcą.

Pisał o Saj­go­nie, rapor­tował z oblężonego Phnom Penh, gdzie o mało nie rozstrze­lali go Czer­woni Khmerzy (twierdzi, że na widok wycelowanych w siebie automatów zdobył się na uśmiech – i to go uratowało!).

Czy­taj więcej…

Medytacje i modlitwy

Medy­tacje i mod­l­itwy. Medy­tacje inspiru­jące do życia w miłości i szczęś­ciu.
Don Miguel Ruiz, Janet Mills
Wydawnictwo MEDIUM, Konstancin-​Jeziorna 2010

Książeczka – perełka. Nie tylko dlat­ego, że jej współau­tor, Don Miguel Ruiz napisał kiedyś przetłu­mac­zony na 27 języków best­seller Cztery umowy, który zro­bił świa­towa kari­erę (został m.in. uhonorowany przez redakcję New York Timesa). To klasy­czna pozy­cja duchowa, w krys­tal­icznie czys­tej postaci, której leimo­tivem jest właśnie mod­l­itwa. Jej moc – przekonują Ruis i Mills – może doprowadzić nas do miłości, prawdy i wol­ności wewnętrznej.

Czy­taj więcej…

Urodzeni biegacze

Urodzeni bie­gacze. Tajem­nicze plemię Tarahu­mara, bie­ganie nat­u­ralne i wyś­cig, jakiego świat nie widział.
Christo­pher McDougall
Wydawnictwo GALAK­TYKA, Łódź 2010

Bardzo ciekawa książka napisana przez amerykańskiego dzi­en­nikarza, byłego kore­spon­denta wojen­nego Asso­ci­ated Press, zaj­mu­jącego się sportami ekstremal­nymi. Pod­czas pobytu w Meksyku natrafił on na indi­ańskiego plemię Bie­ga­ją­cych Ludzi, którzy, dzięki zas­tosowa­niu san­dałów o odpowied­niej kon­strukcji i odpowied­niemu przy­go­towa­niu orga­nizmu, potrafią pokony­wać biegiem nawet kilkusetk­ilo­metrowe dys­tanse, i to w cięż­kich, górs­kich warunkach.

Czy­taj więcej…

Od nauki do Boga

Od nauki do Boga. Podróż fizyka do Mis­terium Stworzenia.
Peter Rus­sell
Wyd. Bib­lioteka Nowej Ziemi, Kraków 2010

Gdy naukowcy piszą o Bogu i – co istotne – robią to nie opuszcza­jąc obszaru nauki, mamy zwykle do czynienia z książkami, które warto pole­cić. Po prostu jest rzeczą intere­su­jącą, jak umysł pro­fesjon­al­nie przy­go­towany do anal­i­ty­cznego myśle­nia radzi sobie z tem­atem, który niewiele ma wspól­nego z twardą materią. Peter Rus­sell nie należy w tym względzie do wyjątków. Fizyk, infor­matyk, ale również ktoś, kto dogłęb­nie poz­nał psy­chologię ekspery­men­talną, próbuje zgłębić w swej książce zagad­nie świado­mości. Stawia przy tym tezę, że poz­nanie natury ludzkiego umysłu zaowocuje odkryciem, iż świado­mość stanowi pomost między nauką a duchem.

Czy­taj więcej…

Alchemia obfitości

Alchemia obfi­tości. Sztuka real­iza­cji marzeń.
Dr Rick Jarow
WENA. Stu­dio twór­czej ekspresji, Poz­nań 2010

Rick Jarow 27 maja spotkał się w Warsza­wie z Czytel­nikami Niez­nanego Świata, który udzielił jego książce patronatu medi­al­nego. Wygłosił znakomity, erudy­cyjny wykład połąc­zony z dwoma medy­tac­jami i porusza­ją­cym duchowym kon­certem w wyko­na­niu Bog­dana Hal­ick­iego (instru­menty perkusyjne) i Ireny Gal­ińskiej (gongi). Z tego, co sły­chać, równie fra­pu­jące okazały się warsz­taty, jakie Rick poprowadził w Polsce, do której przy­jechał po raz drugi, a jego pach­nąca jeszcze farbą drukarską (abso­lutna „nówka”) Alchemia obfi­tości, fir­mowana przez poz­nańską WENĘ przy­puszczal­nie okaże się kole­jnym best­sellerem po wydanej w lat­ach 90. i przetłu­mac­zonej na wiele języków Antykari­erze.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.