Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Wampiry

Wam­piry. His­to­ria z zimną krwią spisana.
B. Karg, A. Spaite, R. Suther­land
Wydawnictwo SEPTEM, Gli­wice 2010 r.

Rene­sans zain­tere­sowa­nia wam­pi­rami jest zauważalny w prawie każdej dziedzinie sztuki. Bez wąt­pi­enia przy­czyniła się do tego amerykańska pis­arka Stephe­nie Meyer, autorka kul­towego cyklu powieś­ciowego Zmierzch, z powodze­niem prze­nie­sionego na ekran i wzbudza­jącego euforię przede wszys­tkim u młodych odbior­ców. Przy­pom­ni­jmy w tym miejscu, że wszys­tkie trzy części sagi okupowały toplistę New York Timesa przez 143 tygod­nie! Tym samym wam­pir, jako bohater masowej wyobraźni, odzyskał należne mu miejsce w pop­kul­turze, co zwrot­nie przy­czyniło się do pub­likacji wielu książek przy­bliża­ją­cych tę ze wszech miar tajem­niczą per­sonę. Oczy­wiś­cie jakość takich opra­cowań bywa różna; pozy­ty­wnie na tym tle wyróż­nia się praca Wam­piry.

Czy­taj więcej…

Księga Urantii

Księga Uran­tii.
URAN­TIA FOUN­DA­TION, Chicago (USA) 2010

O tej, jed­nej z najważniejszych duchowo ksiąg na świecie pisal­iśmy obsz­ernie w nr. 6 z 2004 r., a artykuł na ten temat dostępny jest również na naszej stronie inter­ne­towej. I oto po lat­ach Księga Uran­tii trafia do rąk pol­skiego czytel­nika w tłu­macze­niu Mał­gorzaty i Prze­mysława Jawors­kich.

Ta unika­towa edy­cja, licząca 2082 strony (!!!) i uważana za fun­da­men­talną pozy­cję chan­nelin­gową (jej pod­ty­tuł brzmi: Objawia tajem­nice Boga, wszechświata, Jezusa i nas samych), zaopa­tr­zona w twardą, piękną oprawę i niezwykle staran­nie wydrukowana – sprzedała się do tej pory na świecie w ponad 650 tysią­cach egzem­plarzy.

Czy­taj artykuł

Big Mind

Big Mind. Wielki Umysł, Wielkie Serce. Prze­wod­nik po umyśle i podręcznik oświece­nia.
Den­nis Genpo Merzel
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010

Cichy edy­cyjny rary­tas adresowany do osób intere­su­ją­cych się roz­wo­jem duchowym, napisany przez mis­trza zen i twórcę między­nar­o­dowej grupy Sangha Kan Zeon (Współczu­cie) z siedz­ibą w Kali­fornii i ośrod­kami w wielu państ­wach europe­js­kich (samą sangę Kanzeon na świecie założył Roshi Genpo, urod­zony na Brook­lynie pod nazwiskiem Den­nis Paul Merzel). Zaprezen­towana w tej książce prak­tyka, ucząca osiąg­nię­cia oświece­nia i odkry­wa­nia prawdzi­wego sensu życia, bazuje na wielu szkołach (m.in. wyko­rzys­tuje psy­chologię Gestalt oraz psy­chologię głębi), a przyświeca­jącą jej ideą jest po pier­wsze, założe­nie, że każdy z nas składa się przy­na­jm­niej z kilku osobowości (wkrótce w opub­liku­jemy ciekawy artykuł drążący ów wątek) a po drugie, iż ważną rolę w tym względzie odgrywa wywoły­wanie i przenosze­nie głosów do świado­mości, w efek­cie czego przes­tają one nami rządzić.

Czy­taj więcej…

Z pamiętnika ufologa

Z pamięt­nika ufologa. Implan­tolo­gia. Zas­tosowa­nia tech­nik psi. Polowanie na UFO i inne…
Kaz­imierz Bzowski
Wydawnictwa LOKA, Ryb­nik 2010

W Księ­garni Niez­nanego Świata stale sprzedaje się kilka tysięcy tytułów książek. Jedne z nich niepostrzeże­nie wchodzą na rynek, inne z niego — wskutek wycz­er­pa­nia nakładu lub weny wydawcy — równie nieoczeki­wanie znikają i nie ma sposobu, by redakcja wszys­tkie te pro­cesy mogła na bieżąco mon­i­torować, jeśli edy­tor sam nie zatroszczy się o to, by przysłać nam tom, na którym mu szczegól­nie zależy. A ponieważ ryb­nickie Wydawnictwo Loka tego nie uczyniło, przeoczyliśmy fir­mowaną przez nie i wydrukowaną przed kilkoma miesią­cami książkę naszego zmarłego w 2005 r. współpra­cown­ika Kaz­imierza Bzowskiego – niestrud­zonego badacza fenomenu UFO i innych zagadek związanych z niez­nanymi obiek­tami latającym.

Czy­taj więcej…

Książka Roku - Wieczna świadomość

Wieczna świado­mość. Naukowa wizja „Życia po życiu”.
Dr Pim van Lom­mel — kar­di­olog
ARTVI­TAE sp. z o.o., Warszawa 2010

Lada moment udostęp­n­imy Czytel­nikom piąte już – uak­tu­al­nione i uzu­pełnione – wydanie Pol­skiego życia po życiu. Zanim jed­nak do tego dojdzie, z przy­jem­noś­cią anon­su­jemy tom, który z punktu widzenia czytel­niczego jest abso­lut­nym best­sellerem. Chodzi o kul­tową już na Zachodzie książkę holen­der­skiego kar­di­ologa Pima van Lom­mela Wieczna świado­mość. Naukowa wizja „Życia po życiu”. Jej autor przez osiem lat prowadził bada­nia nad doświad­cze­niem śmierci klin­icznej u 344 pac­jen­tów, którzy przeżyli w szpi­talu zatrzy­manie akcji serca, a wydrukowany przez niego w 2001 r. w renomowanym cza­sopiśmie medy­cznym The Lancet artykuł na ten temat stał się świa­tową sen­sacją. Teraz zaś warsza­wska ofi­cyna ARTVI­TAE, notabene kierowana również przez lekarza kar­di­ologa — dr. Tadeusza Wierzbick­iego, udostęp­nia książkę holen­der­skiego lekarza pol­skiemu czytel­nikowi. To abso­lutna REWELACJA.

Czy­taj więcej…

Fragmenty nieznanego nauczania

Frag­menty niez­nanego naucza­nia.
Piotr D. Uspi­en­ski.
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010

Książka Pio­tra D. Uspieńskiego Frag­menty niez­nanego naucza­nia to klasy­czna pozy­cja lit­er­atury ezoterycznej. Opowiada ona o spotka­niu autora z G. I. Gur­dżi­jewem (ok. 18701949), uważanym przez wielu za jed­nego z naj­ciekawszych mistyków współczes­ności.

Uspieński poz­nał Gur­dżi­jewa w 1915 r., dzięki anon­sowi pra­sowemu. Mistyk wys­taw­iał w Moskwie balet pt. Walka Magów, oparty o tech­niki stosowane w tań­cach der­wiszów. Ruch, taniec, ćwiczenia odd­e­chowe zacz­erp­nięte z trady­cji hin­duskiej odgry­wały znaczącą rolę w prak­ty­cznym naucza­niu pochodzącego z Kaukazu mistyka; wpływ wschod­niej trady­cji nie dziwi, gdyż wedle Uspieńskiego Gur­dżi­jew wielokrot­nie odwiedzał Indie.

Czy­taj więcej…

Siła Zwierząt

Siła Zwierząt. Sym­bo­l­ika. Medy­cyna. Wiedza prak­ty­czna.
Jeanne Ruland
Wydawnictwo PUL­SAR, Warszawa 2010

Kole­jna, niezmiernie intere­su­jąca książka Jeanne Ruland, dobrze znanej pol­skim czytel­nikom m.in. dzięki Świ­etlis­tej sile aniołów czy Zwierzę­tom Mocy, zaw­ier­a­jąca opisy 144 zwierząt i ich przesłań do ludzi.

Autorka pod­powiada, jak rozpoz­nać siebie samego i swoją drogę życiową za pomocą świata fauny. To prawdziwa skarb­nica wiedzy, a zarazem bank infor­ma­cji o znacze­niu i prak­ty­cznym pode­jś­ciu do energii zwierząt-​siły, zwierząt prze­wod­ników, pomoc­ników, part­nerów. Szczególny walor książki stanowi jej graficzne opra­cow­anie z licznymi zdję­ci­ami, rysunkami, obrazkami i sym­bo­l­ami runicznymi, które zapraszają do zanurkowa­nia w spek­trum energii i świat duchowy.

Czy­taj więcej…

Małe planety

Małe plan­ety. Nowe odkrycie astrologii.
Piotr Piotrowski
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2010

Kto uważa, że w inter­pre­tacji horoskopu bierze się pod uwagę wyłącznie plan­ety, szy­bko zmieni zdanie, czy­ta­jąc najnowszą książkę wybit­nego pol­skiego astrologa Pio­tra Piotrowskiego, poświę­coną plan­e­toidom. Autor już nie raz udowod­nił, że zna się na rzeczy, potrafi przełamy­wać utarte schematy, dzieląc się swoją wiedzę z zakresu bardziej zaawan­sowanych tech­nik astro­log­icznych. Pamię­tamy prze­cież jego znakomite książki o Chi­ronie (II wyd. 1998) i Lilith (2007). Tym razem Piotrowski wziął na warsz­tat cztery klasy­czne plan­e­toidy: Ceres, Pal­las, Juno i Westę, które opisuje w sze­rokim kon­tekś­cie mitologii i psy­chologii, szczegółowo anal­izu­jąc ich horoskopowe znaczenie.

Czy­taj więcej…

Miłość ducha

Miłość ducha. Czym jest i jak osiąga spełnie­nie.
Bert Hellinger
Wydawnictwo CZARNA OWCA, Warszawa 2010

Autor to postać znana, acz kon­trow­er­syjna, a jego książki nie należą do lek­tur łatwych. Przy­pom­ni­jmy, że niemiecki ter­apeuta stworzył metodę ustaw­ień rodzin­nych, która polega na tym, że ktoś obcy postaw­iony w określonym kręgu rodzin­nym, w konkret­nej sytu­acji ma takie same odczu­cia i emocje, jak osoba, na której miejscu się znalazł. Metoda ta pomaga w skuteczny sposób naw­iązać zer­wane więzy, przy czym sys­tem rodziny rozu­mi­any jest tu bardzo sze­roko, a źródeł prob­lemów Hellinger upa­truje w zaburze­niu reguł tzw. pier­wot­nego porządku rodzin­nego, co sięga często kilku pokoleń wstecz.

Czy­taj więcej…

Reinkarnacja

Reinkar­nacja. His­to­rie prawdziwe.
Paul Roland
Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2010

Wiara, że po śmierci powracamy na Ziemię w kole­jnych wcie­le­ni­ach, jest bardzo stara. Do Europy przy­była z Indii. To zasad­niczy ele­ment bud­dyzmu i hin­duizmu. Lecz i w europe­jskim antyku, w starożyt­ności grecko — rzym­skiej odna­j­du­jemy jej wyz­naw­ców. Na przykład Pitago­ras twierdził, że w pewnej świą­tyni rozpoz­nał tar­czę (wiszącą jako wotum), którą miał posługi­wać się pod­czas wyprawy na Troję.
Zasady reinkar­nacji wyłożono w Upaniszadach, świę­tych księ­gach aryjs­kich najeźdźców Indii. Pod­sta­wowym prawem jest tu ewolucja: od min­er­ału do rośliny, od rośliny do zwierzę­cia, od zwierzę­cia do człowieka.

Czy­taj więcej…

Endoekologia zdrowia

Endoekolo­gia zdrowia.
Iwan Nieumy­wakin, Lud­miła Nieumy­wak­ina
Wydawnictwo har­ti­grama, Warszawa 2010

Dopiero co (zob. nr 10) próbowal­iśmy w tej rubryce zgłębić fenomen osza­łami­a­jącego powodzenia czytel­niczego książki Iwana Nieumy­wak­ina poświę­conej wodzie utle­nionej, a tym­cza­sem wydawca rzu­cił na rynek następny tom tego autora napisany wspól­nie z żoną (przy­pom­ni­jmy, że Nieumy­wakin, który jest pro­fe­sorem medy­cyny, wiele lat spra­wował opiekę nad kos­mo­nau­tami, nato­mi­ast jego małżonka, z zawodu radi­olog i internista, długo hoł­dowała dog­matom medy­cznym, dopóki dzięki metodom medy­cyny ludowej nie pozbyła się poważnych dolegli­wości – i to w kilka dni! – co całkowicie zmieniło jej zap­a­try­wa­nia na tzw. nat­u­ralne terapie).

Czy­taj więcej…

Woda utleniona

Woda utle­niona na straży zdrowia.
Iwan Nieumy­wakin
Wydawnictwo Har­ti­grama, Warszawa 2008

Zain­try­gowani osza­łami­a­ją­cym czytel­niczym powodze­niem książki, którą jedynie kró­ci­utko zasyg­nal­i­zowal­iśmy w nr. 2 z 2009 r. wraz z wieloma innymi wydanymi przez Har­ti­gramę, a która na świecie rozeszła się w ponad półmil­ionowym nakładzie, zaś w Księgarni-​Galerii Niez­nanego Świata od kilku­nastu miesięcy utrzy­muje się w pier­wszej dziesiątce najlepiej sprzeda­ją­cych się pozy­cji, często ją otwier­a­jąc, nie mówiąc już o wygra­niu całorocznego rankingu (zob. Listę 50 w lutowym wyda­niu miesięcznika) postanow­iliśmy zgłębić jej fenomen i przyjrzeć się bardziej szczegółowo temu niepo­zornemu (niespełna 200-​stronicowemu) tomikowi kosz­tu­jącemu zaled­wie 28 zł. I co się okazało?

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.