Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Teologia zwierząt

Teolo­gia zwierząt.
Andrew Linzey
Wydawnictwo WAM, Kraków 2010

Bardzo ważna książka. Cholernie ważna. Przede wszys­tkim dlat­ego, że burzy religi­jne stereo­typy uksz­tał­towane na skutek całkowicie błęd­nego poj­mowa­nia przez całe rzesze chrześ­ci­jan, w tym – nad czym należy szczegól­nie ubole­wać – licznych duchownych hasła Czyń­cie sobie Ziemię pod­daną. Zgod­nie z powszechną teo­log­iczną inter­pre­tacją ma ono uspraw­iedli­wiać instru­men­talne (a w prak­tyce często: nie­ludzkie) trak­towanie zwierząt, dokony­wanie na nich bar­barzyńs­kich ekspery­men­tów, okrutne polowa­nia, de facto zaś odmaw­ianie im wszel­kich praw.

Czy­taj więcej…

Cud oleju kokosowego

Cud oleju kokosowego.
Bruce Fife
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2010

W miarę upływu czasu ponownie odkry­wamy (ponownie, gdyż nasi przod­kowie doskonale o tym wiedzieli) rewela­cyjne właś­ci­wości różnych darów Natury. Należy do nich olej kokosowy, który – jak się okazuje – chroni przed chorobami serca, nowot­worami, cukrzycą, zapale­niem stawów, osteo­porozą, miażdżycą tęt­nic i wieloma dys­funkc­jami zwyrod­nieniowymi, a także unices­t­wia wirusy, pomaga zwal­czać nad­wagę, zapo­b­iega przed­w­czes­nemu starze­niu się skóry oraz – to szczegól­nie ważne – wydat­nie wzmac­nia układ immunologiczny.

Czy­taj więcej…

Hitler i tajne stowarzyszenia

Hitler i tajne sto­warzyszenia.
Philippe Val­ode
Wyd. Prószyński i S-​ka, Warszawa 2010 r.

Teza, która jeszcze niedawno zdawała się pozbaw­iona sensu, a mianowicie, że nazis­towski reżim Adolfa Hitlera miał w isto­cie podłoże okul­tysty­czne, zyskuje coraz więcej zwolen­ników także w gronie ludzi pro­fesjon­al­nie zaj­mu­ją­cych się his­torią. Do takich właśnie autorów należy Fran­cuz Philippe Val­ode, his­to­ryk, poli­tolog i prawnik, który w swej najnowszej pracy zajął się postacią wodza III Rzeszy w kon­tekś­cie jego kon­tak­tów z tajnymi orga­ni­za­c­jami, takimi jak Towarzystwo Thule.

Czy­taj więcej…

Najdalsza podróż

Naj­dal­sza podróż.
Stanislav Grof
Wyd. Okul­tura, Warszawa 2010

Nowa książka Stanislava Grofa – współtwórcy psy­chologii transper­son­al­nej, inic­ja­tora badań klin­icznych nad ter­apeu­ty­cznym zas­tosowaniem psy­chode­lików – dotyka jed­nego z najważniejszych tem­atów, z jakimi spo­tykamy się w życiu, a mianowicie zjawiska śmierci. Amerykański psy­chi­a­tra anal­izuje nasz sto­sunek do umiera­nia, pokazu­jąc, iż na przestrzeni wieków ludzkość zatraciła cenny dar rozu­mienia śmierci i radzenia sobie z jej traumą, a wynalazkiem społeczeństw prze­mysłowych stało się ukry­wanie i mar­gin­al­i­zowanie ode­jś­cia, jako ele­mentu nie pasu­jącego do świata mate­ri­al­isty­cznych przyjemności.

Czy­taj więcej…

Sztuka szczęścia w trudnych czasach

Sztuka szczęś­cia w trud­nych cza­sach. Jego Świą­to­bli­wość Dala­jlama.
Howard C. Cut­ler
Dom Wydawniczy REBIS, Poz­nań 2010

Sztukę szczęś­cia. Porad­nik życia (wydaną w Polsce w 2000 roku) jej autor (a właś­ci­wie współau­tor), Howard C. Cut­ler z zawodu psy­chi­a­tra pisał kilka lat, sys­tem­aty­cznie spo­tyka­jąc się z Dala­jlamą, przy czym długo nie mógł znaleźć dla tej książki wydawcy. Edy­torzy, do których zwracał się ze swoją ofertą, brak zain­tere­sowa­nia nią argu­men­towali fak­tem, iż idee zwierzch­nika bud­dyzmu nie zna­jdą zbyt wielu odbior­ców w kręgu zachod­nich czytel­ników. Osza­łami­a­jący sukces Sztuki szczęś­cia zaczął się dopiero od momentu, gdy trafiła ona na listę best­sellerów New York Timesa.

Czy­taj więcej…

Ajurweda

Ajur­wedyjski masaż leczniczyS.V. Govin­dan
Ajur­weda dla kobietAtreya
Ajur­weda a uroda. Jak być pieknym? — Melanie Sachs
Wydawnictwo A-​ti infor­ma­tion ser­vices, Kraków 2010

Ajur­weda, nazy­wana „matką wszelkiej medy­cyny”, jest prak­tykowaną do dziś staro­hin­duską sztuką leczenia, która uczy, jak postępować, aby zachować zdrowie i wital­ność. Jej korze­nie się­gają około 5 000 lat. Dzięki temu, poz­na­jąc prawdziwą naturę życia, możemy przy­wró­cić równowagę w orga­nizmie i utrzy­mać stan trwałego dobrego samopoczu­cia oraz zad­owole­nia w wymi­arze cielesnym, umysłowym i duchowym.

Czy­taj więcej…

Wampiry

Wam­piry. His­to­ria z zimną krwią spisana.
B. Karg, A. Spaite, R. Suther­land
Wydawnictwo SEPTEM, Gli­wice 2010 r.

Rene­sans zain­tere­sowa­nia wam­pi­rami jest zauważalny w prawie każdej dziedzinie sztuki. Bez wąt­pi­enia przy­czyniła się do tego amerykańska pis­arka Stephe­nie Meyer, autorka kul­towego cyklu powieś­ciowego Zmierzch, z powodze­niem prze­nie­sionego na ekran i wzbudza­jącego euforię przede wszys­tkim u młodych odbior­ców. Przy­pom­ni­jmy w tym miejscu, że wszys­tkie trzy części sagi okupowały toplistę New York Timesa przez 143 tygod­nie! Tym samym wam­pir, jako bohater masowej wyobraźni, odzyskał należne mu miejsce w pop­kul­turze, co zwrot­nie przy­czyniło się do pub­likacji wielu książek przy­bliża­ją­cych tę ze wszech miar tajem­niczą per­sonę. Oczy­wiś­cie jakość takich opra­cowań bywa różna; pozy­ty­wnie na tym tle wyróż­nia się praca Wam­piry.

Czy­taj więcej…

Księga Urantii

Księga Uran­tii.
URAN­TIA FOUN­DA­TION, Chicago (USA) 2010

O tej, jed­nej z najważniejszych duchowo ksiąg na świecie pisal­iśmy obsz­ernie w nr. 6 z 2004 r., a artykuł na ten temat dostępny jest również na naszej stronie inter­ne­towej. I oto po lat­ach Księga Uran­tii trafia do rąk pol­skiego czytel­nika w tłu­macze­niu Mał­gorzaty i Prze­mysława Jawors­kich.

Ta unika­towa edy­cja, licząca 2082 strony (!!!) i uważana za fun­da­men­talną pozy­cję chan­nelin­gową (jej pod­ty­tuł brzmi: Objawia tajem­nice Boga, wszechświata, Jezusa i nas samych), zaopa­tr­zona w twardą, piękną oprawę i niezwykle staran­nie wydrukowana – sprzedała się do tej pory na świecie w ponad 650 tysią­cach egzem­plarzy.

Czy­taj artykuł

Big Mind

Big Mind. Wielki Umysł, Wielkie Serce. Prze­wod­nik po umyśle i podręcznik oświece­nia.
Den­nis Genpo Merzel
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010

Cichy edy­cyjny rary­tas adresowany do osób intere­su­ją­cych się roz­wo­jem duchowym, napisany przez mis­trza zen i twórcę między­nar­o­dowej grupy Sangha Kan Zeon (Współczu­cie) z siedz­ibą w Kali­fornii i ośrod­kami w wielu państ­wach europe­js­kich (samą sangę Kanzeon na świecie założył Roshi Genpo, urod­zony na Brook­lynie pod nazwiskiem Den­nis Paul Merzel). Zaprezen­towana w tej książce prak­tyka, ucząca osiąg­nię­cia oświece­nia i odkry­wa­nia prawdzi­wego sensu życia, bazuje na wielu szkołach (m.in. wyko­rzys­tuje psy­chologię Gestalt oraz psy­chologię głębi), a przyświeca­jącą jej ideą jest po pier­wsze, założe­nie, że każdy z nas składa się przy­na­jm­niej z kilku osobowości (wkrótce w opub­liku­jemy ciekawy artykuł drążący ów wątek) a po drugie, iż ważną rolę w tym względzie odgrywa wywoły­wanie i przenosze­nie głosów do świado­mości, w efek­cie czego przes­tają one nami rządzić.

Czy­taj więcej…

Z pamiętnika ufologa

Z pamięt­nika ufologa. Implan­tolo­gia. Zas­tosowa­nia tech­nik psi. Polowanie na UFO i inne…
Kaz­imierz Bzowski
Wydawnictwa LOKA, Ryb­nik 2010

W Księ­garni Niez­nanego Świata stale sprzedaje się kilka tysięcy tytułów książek. Jedne z nich niepostrzeże­nie wchodzą na rynek, inne z niego — wskutek wycz­er­pa­nia nakładu lub weny wydawcy — równie nieoczeki­wanie znikają i nie ma sposobu, by redakcja wszys­tkie te pro­cesy mogła na bieżąco mon­i­torować, jeśli edy­tor sam nie zatroszczy się o to, by przysłać nam tom, na którym mu szczegól­nie zależy. A ponieważ ryb­nickie Wydawnictwo Loka tego nie uczyniło, przeoczyliśmy fir­mowaną przez nie i wydrukowaną przed kilkoma miesią­cami książkę naszego zmarłego w 2005 r. współpra­cown­ika Kaz­imierza Bzowskiego – niestrud­zonego badacza fenomenu UFO i innych zagadek związanych z niez­nanymi obiek­tami latającym.

Czy­taj więcej…

Książka Roku - Wieczna świadomość

Wieczna świado­mość. Naukowa wizja „Życia po życiu”.
Dr Pim van Lom­mel — kar­di­olog
ARTVI­TAE sp. z o.o., Warszawa 2010

Lada moment udostęp­n­imy Czytel­nikom piąte już – uak­tu­al­nione i uzu­pełnione – wydanie Pol­skiego życia po życiu. Zanim jed­nak do tego dojdzie, z przy­jem­noś­cią anon­su­jemy tom, który z punktu widzenia czytel­niczego jest abso­lut­nym best­sellerem. Chodzi o kul­tową już na Zachodzie książkę holen­der­skiego kar­di­ologa Pima van Lom­mela Wieczna świado­mość. Naukowa wizja „Życia po życiu”. Jej autor przez osiem lat prowadził bada­nia nad doświad­cze­niem śmierci klin­icznej u 344 pac­jen­tów, którzy przeżyli w szpi­talu zatrzy­manie akcji serca, a wydrukowany przez niego w 2001 r. w renomowanym cza­sopiśmie medy­cznym The Lancet artykuł na ten temat stał się świa­tową sen­sacją. Teraz zaś warsza­wska ofi­cyna ARTVI­TAE, notabene kierowana również przez lekarza kar­di­ologa — dr. Tadeusza Wierzbick­iego, udostęp­nia książkę holen­der­skiego lekarza pol­skiemu czytel­nikowi. To abso­lutna REWELACJA.

Czy­taj więcej…

Fragmenty nieznanego nauczania

Frag­menty niez­nanego naucza­nia.
Piotr D. Uspi­en­ski.
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010

Książka Pio­tra D. Uspieńskiego Frag­menty niez­nanego naucza­nia to klasy­czna pozy­cja lit­er­atury ezoterycznej. Opowiada ona o spotka­niu autora z G. I. Gur­dżi­jewem (ok. 18701949), uważanym przez wielu za jed­nego z naj­ciekawszych mistyków współczes­ności.

Uspieński poz­nał Gur­dżi­jewa w 1915 r., dzięki anon­sowi pra­sowemu. Mistyk wys­taw­iał w Moskwie balet pt. Walka Magów, oparty o tech­niki stosowane w tań­cach der­wiszów. Ruch, taniec, ćwiczenia odd­e­chowe zacz­erp­nięte z trady­cji hin­duskiej odgry­wały znaczącą rolę w prak­ty­cznym naucza­niu pochodzącego z Kaukazu mistyka; wpływ wschod­niej trady­cji nie dziwi, gdyż wedle Uspieńskiego Gur­dżi­jew wielokrot­nie odwiedzał Indie.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.