Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Najbardziej zagadkowa czaszka

Najbardziej zagad­kowa cza­szka.
Lloyd Pye

Wydawnictwo Cień Ksz­tałtu, Warszawa 2011

Ta książka może okazać się przysłowiowym ogniem podłożonym pod beczkę prochu. Badacze wiedzy alter­naty­wnej, pozosta­jącej w wyraźnym rozdźwięku z paradyg­maty­czną wizją świata kreśloną przez ofic­jalną naukę, długo poszuki­wali dowodu, który mógłby nad­w­erężyć dobre samopoczu­cie scep­tyków. Czy takim właśnie dowo­dem stanie się dzi­wna, licząca 900 lat cza­szka, odnaleziona przez amerykańską nas­to­latkę, która odwiedz­iła rodz­inę w Meksyku? Niewykluczone.

Czy­taj więcej…

Harmonia ducha i ciała

Duchowość ciała.
Alek­sander Lowen
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011

To bardzo ważna książka, ukazu­jąca w sposób doprawdy fas­cynu­jący relację umysł – ciało. Jej autor był lekarzem, uczniem Wil­helma Reicha i twórcą sys­temu ter­apeu­ty­cznego nazwanego bioen­er­getyką. Swą długą drogę do zrozu­mienia istoty zdrowia rozpoczął od prak­tykowa­nia jogi; na kwestię chorób i ich leczenia, a także pro­fi­lak­tykę zdrowia całe życie patrzył przez pryz­mat human­istyki, roz­pa­tru­jąc te zagad­nienia w kat­e­go­ri­ach: hon­oru, odwagi, piękna i godności.

Czy­taj więcej…

Żegnaj cukrzyco!

Insulina. Nasz cichy zabójca …czyli żeg­naj cukrzyco!
Thomas Smith
Ofi­cyna Wydawnicza 3.49, Poz­nań 2010

Zewsząd dochodzą ostrze­gaw­cze głosy, że cukrzyca (typu II) staje się w naszych cza­sach, zwłaszcza w wysoko rozwinię­tych kra­jach, prawdziwą epi­demią. Medy­cyna aka­demicka wal­czy z nią (a w zasadzie kon­troluje) za pomocą syn­te­ty­cznych leków i hor­monów, ostat­nio również poprzez specy­ficzne zabiegi chirur­giczne, w przyszłości zaś obiecuje ter­apię genową. Zwolen­nicy metod nat­u­ral­nych pro­ponują przede wszys­tkim różnego rodzaju diety – od tzw. niskowę­glowodanowych po ściśle wegetariańskie.

Czy­taj więcej…

W dziką stronę

W dziką stronę.
Łukasz Łuczaj
Krośnieńska Ofi­cyna Wydawnicza, Krosno 2010

Dok­tor Łukasz Łuczaj jest biolo­giem ze spec­jal­noś­cią etnob­otanika (dziedz­ina zaj­mu­jąca się znacze­niem, wyko­rzys­taniem i nazewnictwem roślin w trady­cyjnych kul­tur­ach), łączą­cym aka­demicką dzi­ałal­ność naukową z eko­log­iczną pasją i prak­ty­cznym wdrażaniem w życie posi­adanej przez siebie wiedzy. Jej owocem są prace: Dzikie rośliny jadalne Pol­ski (tytuł omaw­iany ongiś na łamach ), a także kon­trow­er­syjny Podręcznik robakożercy.

Czy­taj więcej…

W świecie Duchów Natury

W świecie Duchów Natury. Podręcznik + 56 kolorowych kart
Jeanne Ruland z ilus­trac­jami Iris Mer­lino.
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2011

Przepiękna książka, swoiste cud­eńko edy­cyjne mające formę sug­esty­wnego kolorysty­cznie pudełka, w którym znalazła się właś­ciwa książka i 56 dołąc­zonych do niej prześlicznych (naprawdę takich) kart z Duchami Natury. A wśród nich: małe ludki, koboldy, muzy, rusałki, nereidy, nimfy, duchy opiekuńcze, syreny, sylfy, undyny, dzwoneczki, wod­niki, kras­nale (w tym momen­cie kła­nia się nasz niedawny szkic o kras­nolud­kach Marii Konop­nick­iej), dewy i wiele, wiele więcej.

Czy­taj więcej…

Medycyna chińska dla każdego

Medy­cyna chińska dla każdego.
Edward Kaj­dański
Wydawnictwo Lit­er­ackie, Kraków 2011

Książek poświę­conych TCM (Tradi­cional Chi­nese Med­i­cine) ukazało się na pol­skim rynku przy­na­jm­niej kilka, na tę jed­nak warto zwró­cić szczególną uwagę przede wszys­tkim ze względu na jej autora. Edward Kaj­dański bowiem — pis­arz, dzi­en­nikarz, dyplo­mata — spędził dzieciństwo i młodość w Mandżurii, kończąc stu­dia na tamte­jszych uczel­ni­ach. Jedną z nich była wyższa szkoła prowad­zona w Harbinie przez Towarzystwo Czer­wonego Krzyża, gdzie autor zgłębiał właśnie chińską far­ma­cję i medycynę.

Czy­taj więcej…

Powrót do Księżycowej Jaskini

Powrót do Księży­cowej Jask­ini.
Robert K. Leś­ni­akiewicz
Wydawnictwo Rad­wan, Tolk­micko 2010

To książka, która stanowi kon­tynu­ację wydanej w Aus­tralii poprzed­niej pracy Roberta K. Leś­ni­akiewicza i dr Miloša Jesenský’ego Tajem­nica Księży­cowej Jask­ini (Cack­a­too, 2008), która opowiadała o leg­endzie Księży­cowego Szybu – znanego na Zachodzie jako Księży­cowa Sztol­nia – Moon­shaft. Autorzy opisują prze­bieg włas­nych poszuki­wań tej tajem­niczej for­ma­cji, której charak­terystykę zawarli w pier­wszym tomie swej pracy. Wprawdzie nie znaleźli oni Księży­cowego Szybu, ale podali dwie jego potenc­jalne lokalizacje.

Czy­taj więcej…

Bóg (nie) istnieje

Bóg (nie) ist­nieje.
Antony Flew
Wydawnictwo FRONDA, Warszawa 2010.

Ang­iel­ski filo­zof Antony Flew (19232010) przez wiele lat uchodził za sztan­darowego przed­staw­iciela ateizmu. Co takiego wydarzyło się w jego życiu, że w ostat­niej książce zwery­fikował swój świato­pogląd określa­jąc siebie jako deistę?
Przez 65 lat Flew twierdził z przeko­naniem, iż ist­nienia Boga nie da się udowod­nić, ponieważ zagad­nie­nie to można roz­pa­try­wać wyłącznie poza obszarem empirii. Argu­mentem prze­maw­ia­ją­cym za tym, iż żaden Stwórca nie ist­nieje, było według niego również wsze­chobecne zło, którego akty­wność zaman­i­festowała się choćby pod­czas II wojny światowej.

Czy­taj więcej…

Mordercza gumowa kaczka

Morder­cza gumowa kaczka. Jak toksy­czne środki, którymi się na co dzień stykamy, wpły­wają na nasze zdrowie.
Rick Smith, Bruce Lourie
Wydawnictwo Sonia Draga, Katow­ice 2010

Żyjemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o mieszkańców kra­jów wysoko rozwinię­tych, w warunk­ach luk­susu i obfi­tości, które nigdy nie były tak powszechne. Jed­nak postęp i wygoda mają swoją drugą, mniej przy­jazną stronę medalu – zdają się mówić autorzy tej książki, kanadyjscy biolodzy i zarazem akty­wni dzi­ałacze w sferze ochrony środowiska. Ta druga strona to niepraw­dopodobna roz­maitość związków chemicznych pochodzenia prze­mysłowego, z którymi stykamy się na co dzień, i to w sposób nie­u­nikniony – co, niestety, nie jest obo­jętne dla naszego zdrowia.

Czy­taj więcej…

Głodówka i dieta dla zdrowia

Głodówka i dieta dla zdrowia. Jak odzyskać i zachować zdrowie?
Tomasz Nocuń
Wydawnictwo Vegan, Lublin 2011

Gdy­byśmy chcieli przeczy­tać tylko jedną książkę o zdrowiu w naszym życiu, powinna to być ta właśnie książka. Autor – lekarz medy­cyny, a jed­nocześnie znakomity nat­u­ral­ista – dostar­cza jas­nych i zrozu­mi­ałych argu­men­tów świad­czą­cych na rzecz tezy o potenc­jale do samol­e­czenia się z chorób. De facto dr Nocuń mówi wprost, że aby być zdrowym, nie potrze­bu­jemy lekarzy ani prze­mysłu medy­cznego. Każdy z nas bowiem może osiągnąć doskon­ałe zdrowie, wyko­rzys­tu­jąc siły samol­e­cznicze włas­nego orga­nizmu. Metoda zwal­cza­nia chorób za pomocą głodówki jest najs­tarsza, najprost­sza i najskuteczniejsza, pon­adto najbardziej dostępna, a przy tym w pełni bez­pieczna. Okazuje się też powszech­nie stosowana w naturze.

Czy­taj więcej…

Aniołowie i kosmici

Aniołowie i kos­mici. Koś­ciół wobec cywiliza­cji pozaziem­s­kich.
Znani teol­o­gowie w roz­mowie z Tomaszem Row­ińskim.
Wydawnictwo M, Kraków 2011.

Autor zamieszc­zonych w tomie rozmów napisał na swoim blogu: Ukazała się (…) moja książka, która miała być czysto „ufo­log­iczna”, a stała się także zapisem reflek­sji o duchowym miejscu Wszechświata w katolickim myśle­niu – najlep­sze są książki, które prz­eras­tają zamierzenia autorów.
Trudno się z taką oceną nie zgodzić. Zresztą już sam pomysł odpy­ta­nia znaczą­cych pol­s­kich teologów z tem­atu uchodzącego za niepoważny, należy uznać za sporą odwagę.
Wśród rozmów­ców młodego pub­l­i­cysty i his­to­ryka idei znalazły się tak znane postaci Koś­cioła, jak: o. prof. Jacek Salij, ks. prof. Jacek Bolewski, ks. prof. Andrzej Zwoliński, czy nieżyjący już abp Józef Życiński.

Czy­taj więcej…

Reguły astrologii tradycyjnej

Reguły astrologii trady­cyjnej. Od wielkiej poli­tyki do udanych związków z ludźmi.
Piotr Piotrowski
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2011

Współczesna astrolo­gia to zaled­wie odprysk wielowiekowej trady­cji, która ufor­mowała się w cza­sach anty­cznych i dotr­wała do końca XVII wieku. Jeśli zatem komuś wydaje się, że o sztuce układa­nia horoskopów wie już wszys­tko, szy­bko zmieni zdanie, gdy sięg­nie po najnowszą książkę współpra­cown­ika Niez­nanego Świta, znanego astrologa, dok­tora Pio­tra Piotrowskiego. Autor, który do tej pory dał się poz­nać jako entuz­jasta wzbo­ga­ca­nia horoskopu plan­e­toidami i dodatkowymi ele­men­tami (Piotrowski napisał kilka książek o Chi­ronie, Lilith, Eris i małych plan­e­tach), teraz zaj­muje się wyłącznie sied­mioma pod­sta­wowymi ciałami niebieskimi. Czy słusznie?

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.