Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Psychoterapia. Lekarstwo duszy

Psy­choter­apia. Lekarstwo duszy
Joanna Pawłow­icz
Wydawnictwo Freja, Szczecin 2012

Nowo pow­stała szczecińska ofi­cyna wydawnicza, założona i kierowana przez znaną repor­tażys­tkę, której duchowe tek­sty drukowal­iśmy także w (jest ona m.in. autorką tomu Taniec z wia­trem), książką tą inau­gu­ruje nową serię edy­torską Pasje życia.

W Psy­choter­apii. Lekarstwo duszy, która jest wywia­dem — rzeką z psy­choter­apeutka, rebirtherką, m.in. spec­jal­istką od uza­leżnień, Alicją Marią JankowskąJoannna Pawłow­icz pode­j­muje wątki związane nie tyle z lecze­niem ciała, co przede wszys­tkim sze­roko rozu­mi­anej duszy, a tak naprawdę: ważne prob­lemy roz­woju duchowego. To zarazem bardzo intere­su­jąca zapowiedź dal­szych książek w syg­nal­i­zowanym cyklu, a za motto tej kró­ci­utkiej noty niech posłuży tytuł jed­nego z rozdzi­ałów: Myśl jest energią.

Recen­zja: Niez­nany Świat 7/​2012

Echa zakazanej archeologii

Echa zakazanej arche­ologii
Michael A. Cremo
Wydawnictwo SFA­JROS, Wrocław 2012

Dzięki ujawnie­niu wstrząsają­cych fak­tów staw­ia­ją­cych pod znakiem zapy­ta­nia dar­winowską teorię ewolucji, pamiętna książka Michaela Cremo i Richarda Thomp­sona, która w lat­ach 90. ub.w okazała się na całym świecie czytel­niczym best­sellerem, doczekała się obec­nie appen­dixu w postaci edy­cji fir­mowanej przez jed­nego z autorów Zakazanej arche­ologii. Składają się na nią wys­tąpi­enia Michaela A. Cremo na różno­ra­kich między­nar­o­dowych kon­fer­enc­jach, sym­poz­jach oraz w medi­ach, „naukowe” recen­zje Zakazanej arche­ologii zamieszc­zone w różno­ra­kich peri­odykach wraz z pokłosiem w postaci glos i polemik, a także obfita kore­spon­dencja prowad­zona przez obu badaczy z licznym przed­staw­icielami środowiska naukowego, pis­arzami i filozofami.

Czy­taj więcej…

Władca piorunów

Władca piorunów. Nikola Tesla i jego genialne wynalazki
Prze­mysław Słow­iński, Krzysztof K. Słow­iński
Wydawnictwo Videograf Edukacja, Chorzów 2011

Nikola Tesla to jeden z najwięk­szych wynalazców końca XIX wieku, a jed­nocześnie człowiek, którego okrywa tajem­nica. Obec­nie ludzie postrze­gają go raczej jako magika niż naukowca, do czego przy­czyniła się zapewne leg­enda, z powodze­niem dyskon­towana przez kul­turę masową, w tym przede wszys­tkim — kino.
W Polsce, jak dotąd, nie ukazała się żadna biografia słyn­nego Serba (wyłączy­wszy pozy­cje broszurowe). Z tym więk­szą więc radoś­cią wypada skon­sta­tować, iż wydany ostat­nio Władca piorunów – ponad pię­ciuset­stron­i­cowy tom dwójki autorów – to dzieło rodz­ime, wynik benedyk­tyńskiej wręcz kwerendy, nie zaś kole­jne tłu­macze­nie pow­stałej na Zachodzie pozy­cji, którą – jak kalku­lują wydawcy – da się nakarmić nasz mało wyma­ga­jący rynek.

Czy­taj więcej…

Rekomendacja miesiąca 7/2012

Miłość zak­lęta w choro­bie
Bert Hellinger, Andrzej Nehre­becki
Wydawnictwo POCIESZKA, Kraków 2012

Wspani­ały prezent dla wszys­t­kich fanów Berta Hellingera i jego metody ustaw­ień sys­te­mowych. Potężny obję­toś­ciowo, ponad 400 stron­i­cowy i wydany na kre­dowym papierze tom z kilkudziesię­cioma kolorowymi ilus­trac­jami pow­stał na pod­stawie sem­i­nar­iów w Polsce z udzi­ałem Berta Hellingera, które złożyły się na tzw. Kurs Mis­tr­zowski. Praca psy­choter­apeuty i filo­zofa Andrzeja Nehre­beck­iego nad tą unika­tową – bo ze względu na zawartość jest ona bezsprzecznie unika­towa – książką trwały dwa lata, a na edy­cję składają się: tekst samego twórcy ustaw­ień rodzin­nych, fotografie, będące stop­klatkami z nakrę­conego w cza­sie sem­i­nar­ium mate­ri­ału fil­mowego (wiele z nich jest aut­en­ty­cznie porusza­ją­cych!), ich objaśnienia oraz zamyka­jące całość komentarze.

Czy­taj więcej…

Strzeż się Alzheimera póki czas

Strzeż się Alzheimera póki czas. Jak zapo­b­ie­gać i prze­ci­wdzi­ałać choro­bie Alzheimera i innym rodza­jom utraty pamięci
William Rod­man Shankle, Daniel G. Amen
Wydawnictwo MEDIUM, Konstancin-​Jeziorna 2012

Oto przykład ciekawej koin­cy­dencji, albo, jak kto woli, syn­chronii: niemal równocześnie z pub­likacją Demencja: rzeczy­wis­tość bio­m­e­dy­czna ( 11 i 12/​2011) na rynek trafiła książka przynosząca pokaźną dawkę wiedzy na ten temat. Jest napisana przez tan­dem amerykańs­kich lekarzy-​klinicystów (neu­rolog i psy­chi­a­tra), przy czym dr Amen dał się już wcześniej poz­nać parokrot­nie jako pub­l­i­cysta także pol­skim czytel­nikom (tuż przedtem MEDIUM opub­likowało jego pracę Zad­baj o twardy dysk swo­jej duszy, a wcześniej Seks zaczyna się w mózgu).

Czy­taj więcej…

Rekomendacja miesiąca 6/2012

Dlaczego myślimy to, co myślimy o życiu i śmierci?

Tomasz Tubilewicz
Wydanie własne, Łódź 2011

Bardzo ciekawa książka. Autor, który od wielu lat odbywa wędrówki poza ciałem, dzieli się w niej swoimi doświad­czeni­ami na tym polu, obu­dowu­jąc je licznymi reflek­sami duchowymi i filo­zoficznymi. Prob­lemy świado­mości i podświado­mości sąsiadują tu z ory­gi­nal­nymi prze­myśle­ni­ami i niezwykle intere­su­ją­cymi epi­zo­dami ze stanów OBE. I nie chodzi jedynie o relacje z sesji regresingu, jakim Tomasz Tubilewicz pod­dał się w hip­nozie, lecz także np. kon­tak­tów ze zmarłymi, pamięci poprzed­nich wcieleń czy kwestii astral­nych ter­apii (poję­cie czysto umowne, ale odd­a­jące istotę zagad­nienia, o jakim mowa). Cytat:

Czy­taj więcej…

Rekomendacja miesiąca 5/2012

Niewidzialny goryl. Dlaczego intu­icja nas zawodzi?
Christo­pher Chabris, Daniel Simons
Wydawnictwo LAU­RUM, Warszawa 2011

We wstępie do tej cholernie ciekawej i pod wieloma wzglę­dami zaskaku­jącej książki, o której Daniel Gilbert, pro­fe­sor psy­chologii Har­vard Uni­ver­sity, autor best­sellera „New York Timesa” Na tropie szczęś­cia powiedział, że dowodzi ona, jak psy­cho­log­iczne złudzenia warunk­ują każdy aspekt naszego pry­wat­nego i zawodowego życia, a autor innego best­sellera Potęga irracjon­al­ności, Dan Ariely nazywa ja prze­wod­nikiem po powszech­nych złudzeni­ach i prob­lemach, w jakie te złudzenia mogą nas wpędzić, autorzy Niewidzial­nego goryla, Chriso­pher Chabris i Daniel Simons stwierdzają, że to edy­cja na temat sześ­ciu iluzji życia codzi­en­nego, które mają bardzo istotny wpływ na nasze życia: iluzji uwagi, pamięci, pewności siebie, wiedzy, przy­czyny i potenc­jału. Chodzi (…) o zafałs­zowane mnie­ma­nia na temat funkcjonowa­nia naszego umysłu, które są nie tylko po prostu błędne, lecz także niebez­piecznie błędne. Zamierzamy przyjrzeć się temu, kiedy i dlaczego owe iluzje wywier­ają na nas wpływ, skutkom, jakie mają one na sto­sunki między­ludzkie (tak w ory­gi­nale, to niestety błąd gra­maty­czny tłu­macza — przyp. red. ) a także temu, w jaki sposób możemy przezwyciężyć lub zmin­i­mal­i­zować siłę ich oddziaływania.

Czy­taj więcej…

Stwardnienie rozsiane

Stward­nie­nie rozsiane. Jak odnalazłam nadzieję i drogę ku zdrowiu.
Beata Peszko
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2011

Bardzo ważna i cenna książka dla tych wszys­t­kich, którzy wal­czą z SM-​em oraz ich blis­kich. To już druga pozy­cja autorki na ten temat (po tomie Powrót do życia, czyli o stward­nie­niu rozsianym i chorobach nowot­worowych inaczej). Beata Peszko prowadzi Czytel­nika poprzez swoje doświad­cze­nie od chwili, gdy rozpoz­nano u niej symp­tomy SM, aż po wielowątkową i pod wieloma wzglę­dami niekon­wencjon­alną autoter­apię, na którą składa się m.in. deter­mi­nacja w real­iza­cji marzeń (dla piszącej takim ziszc­zonym marze­niem okazało się posi­adanie włas­nej apteki), a także — uwaga! — żar­liwa mod­l­itwa o uzdrowienie.

Czy­taj więcej…

Zadbaj o twardy dysk swojej duszy

Zad­baj o twardy dysk swo­jej duszy
Daniel G. Amen
Wydawnictwo MEDIUM 2011

Niezwykle poucza­jąca książka dla każdego, kto intere­suje się pracą ludzkiego mózgu oraz takimi przy­padłoś­ci­ami, jak ADHD, depresja, zaburzenia zachowa­nia, agresja, czy wresz­cie kłopoty z kon­cen­tracją uwagi lub planowaniem i real­iza­cją zadań. Autor jest znanym amerykańskim psy­chi­a­trą i neu­ro­bi­olo­giem, który wyko­rzys­tuje w swo­jej pracy obra­zowanie mózgu metodą SPECT – oznacza­jącą tomo­grafię emisyjną poje­dynczych fotonów. To bardzo zaawan­sowana tech­nika, którą zal­icza się do medy­cyny nuk­learnej. Byna­jm­niej nie jest ona wyko­rzysty­wana powszech­nie w psy­chi­a­trii, nawet w USA. Umożli­wia wykrycie obszarów mózgu pracu­ją­cych zbyt inten­sy­wnie oraz tych, które nie wykazują wystar­cza­jącej aktywności.

Czy­taj więcej…

Naziści i okultyzm

Naz­iści i okul­tyzm. Ciemne moce III Rzeszy.
Paul Roland.
Wydawnictwo BUCH­MANN, Warszawa 2011.

Paul Roland jest autorem ponad 30 pozy­cji poświę­conych misty­cyz­mowi, zbrodni oraz zjawiskom okul­tysty­cznym. Jego książki przetłu­mac­zono na 15 języków, w tym: rosyjski, chiński, japoński, grecki i hebra­jski. Pis­arz opra­cował także we współpracy z artys­tką Sylvią Gains­ford i wydał ory­gi­nalną wer­sję Kart Tarota, która uchodzi za radykalną rein­ter­pre­tację żydows­kich nauk misty­cznych, co odróż­nia ją od innych tego typu pro­jek­tów. W Polsce, jak dotąd, mogliśmy zapoz­nać się z następu­ją­cymi pra­cami autora: Reinkar­nacja. His­to­rie prawdziwe, Najsłyn­niejsze duchy świata oraz Pamię­tam jak umarłem. Powroty ze stanów blis­kich śmierci – aut­en­ty­czne relacje.

Czy­taj więcej…

Od drzewa życia do krzyża

Od drzewa życia do krzyża. Klucz do najlepiej strzeżonych sekretów duchowości.
Mar­cel Mess­ing.
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2011

Kole­jna – po WWW. Czy się prze­budz­imy? – kon­trow­er­syjna książka holen­der­skiego pis­arza, reli­gioz­nawcy, antropologa, filo­zofa i mistyka Marcela Messinga. Kon­trow­er­syjna, gdyż z jed­nej strony autor – jak pisze wydawca – łączy w niej w fas­cynu­jącą całość tek­sty gnos­ty­czne z dorobkiem teologii i psy­chologii głębi, wyjawia nam najgłęb­sze mis­terium drzewa życia i krzyża (…), odsła­ni­a­jąc ezoteryczne sekrety, pil­nie strzeżone przez wta­jem­nic­zonych na przestrzeni tysią­cle­cia, ujaw­nia znacze­nie bib­li­jnych tek­stów oraz podań, leg­end i sym­boli z różnych trady­cji duchowych, z drugiej zaś, czyni to często, jak się wydaje, w bardzo dyskusyjny sposób. Doty­czy to zwłaszcza inter­pre­tacji tytułowego krzyża, w którym Mess­ing upa­truje sym­bolu zjed­noczenia człowieka z duchem Wszechświata.

Czy­taj więcej…

Trylogia prawdy

Try­lo­gia prawdy.
Sława Rud­nicka.
Wydawnictwo Innowa­cyjne Novae Res, Gdy­nia 2011

Autorka tej książki, którą znamy od wielu lat – dzi­en­nikarka, pis­arka, poetka i ezoteryczka – to osoba wielkiego serca i duchowego for­matu, broniąca z deter­mi­nacją, także piórem, prawa naszych braci mniejszych do miłości i god­nego życia. Jej, podzielona na trzy części Try­lo­gia prawdy stanowi nie tylko zapis chan­nelin­gowy, lecz przede wszys­tkim okazuje się do bólu empaty­czną opowieś­cią o współodczuwaniu.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.