Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Zadbaj o twardy dysk swojej duszy

Zad­baj o twardy dysk swo­jej duszy
Daniel G. Amen
Wydawnictwo MEDIUM 2011

Niezwykle poucza­jąca książka dla każdego, kto intere­suje się pracą ludzkiego mózgu oraz takimi przy­padłoś­ci­ami, jak ADHD, depresja, zaburzenia zachowa­nia, agresja, czy wresz­cie kłopoty z kon­cen­tracją uwagi lub planowaniem i real­iza­cją zadań. Autor jest znanym amerykańskim psy­chi­a­trą i neu­ro­bi­olo­giem, który wyko­rzys­tuje w swo­jej pracy obra­zowanie mózgu metodą SPECT – oznacza­jącą tomo­grafię emisyjną poje­dynczych fotonów. To bardzo zaawan­sowana tech­nika, którą zal­icza się do medy­cyny nuk­learnej. Byna­jm­niej nie jest ona wyko­rzysty­wana powszech­nie w psy­chi­a­trii, nawet w USA. Umożli­wia wykrycie obszarów mózgu pracu­ją­cych zbyt inten­sy­wnie oraz tych, które nie wykazują wystar­cza­jącej aktywności.

Czy­taj więcej…

Naziści i okultyzm

Naz­iści i okul­tyzm. Ciemne moce III Rzeszy.
Paul Roland.
Wydawnictwo BUCH­MANN, Warszawa 2011.

Paul Roland jest autorem ponad 30 pozy­cji poświę­conych misty­cyz­mowi, zbrodni oraz zjawiskom okul­tysty­cznym. Jego książki przetłu­mac­zono na 15 języków, w tym: rosyjski, chiński, japoński, grecki i hebra­jski. Pis­arz opra­cował także we współpracy z artys­tką Sylvią Gains­ford i wydał ory­gi­nalną wer­sję Kart Tarota, która uchodzi za radykalną rein­ter­pre­tację żydows­kich nauk misty­cznych, co odróż­nia ją od innych tego typu pro­jek­tów. W Polsce, jak dotąd, mogliśmy zapoz­nać się z następu­ją­cymi pra­cami autora: Reinkar­nacja. His­to­rie prawdziwe, Najsłyn­niejsze duchy świata oraz Pamię­tam jak umarłem. Powroty ze stanów blis­kich śmierci – aut­en­ty­czne relacje.

Czy­taj więcej…

Od drzewa życia do krzyża

Od drzewa życia do krzyża. Klucz do najlepiej strzeżonych sekretów duchowości.
Mar­cel Mess­ing.
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2011

Kole­jna – po WWW. Czy się prze­budz­imy? – kon­trow­er­syjna książka holen­der­skiego pis­arza, reli­gioz­nawcy, antropologa, filo­zofa i mistyka Marcela Messinga. Kon­trow­er­syjna, gdyż z jed­nej strony autor – jak pisze wydawca – łączy w niej w fas­cynu­jącą całość tek­sty gnos­ty­czne z dorobkiem teologii i psy­chologii głębi, wyjawia nam najgłęb­sze mis­terium drzewa życia i krzyża (…), odsła­ni­a­jąc ezoteryczne sekrety, pil­nie strzeżone przez wta­jem­nic­zonych na przestrzeni tysią­cle­cia, ujaw­nia znacze­nie bib­li­jnych tek­stów oraz podań, leg­end i sym­boli z różnych trady­cji duchowych, z drugiej zaś, czyni to często, jak się wydaje, w bardzo dyskusyjny sposób. Doty­czy to zwłaszcza inter­pre­tacji tytułowego krzyża, w którym Mess­ing upa­truje sym­bolu zjed­noczenia człowieka z duchem Wszechświata.

Czy­taj więcej…

Trylogia prawdy

Try­lo­gia prawdy.
Sława Rud­nicka.
Wydawnictwo Innowa­cyjne Novae Res, Gdy­nia 2011

Autorka tej książki, którą znamy od wielu lat – dzi­en­nikarka, pis­arka, poetka i ezoteryczka – to osoba wielkiego serca i duchowego for­matu, broniąca z deter­mi­nacją, także piórem, prawa naszych braci mniejszych do miłości i god­nego życia. Jej, podzielona na trzy części Try­lo­gia prawdy stanowi nie tylko zapis chan­nelin­gowy, lecz przede wszys­tkim okazuje się do bólu empaty­czną opowieś­cią o współodczuwaniu.

Czy­taj więcej…

Na przekór grawitacji

Na przekór graw­itacji.
Car­o­line Myss
Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa 2011

Car­o­line Myss to amerykańska pis­arka znana ze swych książek o medy­cznym diag­no­zowa­niu intu­icyjnym oraz duchowości i misty­cyzmie. Z wyk­sz­tałce­nia dzi­en­nikarka i teolożka, za punkt zwrotny w swoim życiu uznała wywiad, jaki przeprowadz­iła z Elis­a­beth Kübler-​Ross. To właśnie ta roz­mowa spraw­iła, że zrozu­mi­ała, czym powinna zająć się w życiu. Decyzja okazała się trafna, skoro aż pięć książek Myss zagoś­ciło na liś­cie best­sellerów New York Timesa. Znalazły się wśród nich także pozy­cje wydane w naszym kraju: Anato­mia Duszy oraz Życie jako Święty Kon­trakt.

Czy­taj więcej…

Zarys refleksoterapii

Zarys reflek­soter­apii.
Janusz Kołodziejczyk
Wydawnictwo Omnibus, Lub­sko 2011

Zarys reflek­soter­apii pióra dobrze znanego czytel­nikom dok­tora Janusza Kołodziejczyka, autora rubryki Lekarz Nat­u­ral­ista Radzi, objaś­nia wycz­er­pu­jąco przed­miot zagad­nienia. J. Kołodziejczyk, mający własne, prawie trzy­dziesto­let­nie doświad­cze­nie w dziedzinie akupunk­tury, która (jak pisze) jest his­to­ryczną i empiryczną pod­stawą reflek­soter­apii, przed­stawia kole­jno: his­torię, zas­tosowa­nia oraz skuteczność różnych skład­owych tej dziedziny wiedzy.

Czy­taj więcej…

Praktyka jogi dla kobiet

Prak­tyka jogi dla kobiet. Prze­wod­nik według naucza­nia Gity S. Iyen­gar.
Lois Stein­berg
Wydawnictwo Galak­tyka, Łódź 2011

Potężna gabary­towo (28 x 20 cm), blisko 370-​stronicowa książka z kilkuset poglą­dowymi zdję­ci­ami i opisem licznych asan przez­nac­zona dla kobiet. Abso­lut­nie unika­towa pozy­cja zaw­ier­a­jąca instrukcje, w jaki sposób za pomocą jogi pokonać roz­maite prob­lemy zdrowotne i dys­funkcje orga­nizmu – ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem cyklu miesiączkowego.

Czy­taj więcej…

Rekomendacja miesiąca 3/2012

Home­opa­tia i jej religi­jni prze­ci­wnicy pod kątem widzenia wiedzy medy­cznej i wiary chrześ­ci­jańskiej.
Karl Kleim­schmidt, Her­man Frick
Wydawca: Maria Sobieska-​Lechowicz, Włocławek 2010

Bardzo ważna i cenna książka, o której randze wiele mówią także okoliczności, w jakich trafiła na nasz rynek. Mianowicie w 2009 r. Wielkopol­skie Sto­warzysze­nie Home­opatów Lekarzy i Far­ma­ceutów zor­ga­ni­zowało sem­i­nar­ium, które prowadz­iła dok­tor Sigrid Kruse z Monachium, sprawu­jąca w Niem­czech funkcję rzą­dowego kon­sul­tanta ds. home­opatii w dużej dziecięcej klinice.

Czy­taj więcej…

Najbardziej zagadkowa czaszka

Najbardziej zagad­kowa cza­szka.
Lloyd Pye

Wydawnictwo Cień Ksz­tałtu, Warszawa 2011

Ta książka może okazać się przysłowiowym ogniem podłożonym pod beczkę prochu. Badacze wiedzy alter­naty­wnej, pozosta­jącej w wyraźnym rozdźwięku z paradyg­maty­czną wizją świata kreśloną przez ofic­jalną naukę, długo poszuki­wali dowodu, który mógłby nad­w­erężyć dobre samopoczu­cie scep­tyków. Czy takim właśnie dowo­dem stanie się dzi­wna, licząca 900 lat cza­szka, odnaleziona przez amerykańską nas­to­latkę, która odwiedz­iła rodz­inę w Meksyku? Niewykluczone.

Czy­taj więcej…

Harmonia ducha i ciała

Duchowość ciała.
Alek­sander Lowen
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011

To bardzo ważna książka, ukazu­jąca w sposób doprawdy fas­cynu­jący relację umysł – ciało. Jej autor był lekarzem, uczniem Wil­helma Reicha i twórcą sys­temu ter­apeu­ty­cznego nazwanego bioen­er­getyką. Swą długą drogę do zrozu­mienia istoty zdrowia rozpoczął od prak­tykowa­nia jogi; na kwestię chorób i ich leczenia, a także pro­fi­lak­tykę zdrowia całe życie patrzył przez pryz­mat human­istyki, roz­pa­tru­jąc te zagad­nienia w kat­e­go­ri­ach: hon­oru, odwagi, piękna i godności.

Czy­taj więcej…

Żegnaj cukrzyco!

Insulina. Nasz cichy zabójca …czyli żeg­naj cukrzyco!
Thomas Smith
Ofi­cyna Wydawnicza 3.49, Poz­nań 2010

Zewsząd dochodzą ostrze­gaw­cze głosy, że cukrzyca (typu II) staje się w naszych cza­sach, zwłaszcza w wysoko rozwinię­tych kra­jach, prawdziwą epi­demią. Medy­cyna aka­demicka wal­czy z nią (a w zasadzie kon­troluje) za pomocą syn­te­ty­cznych leków i hor­monów, ostat­nio również poprzez specy­ficzne zabiegi chirur­giczne, w przyszłości zaś obiecuje ter­apię genową. Zwolen­nicy metod nat­u­ral­nych pro­ponują przede wszys­tkim różnego rodzaju diety – od tzw. niskowę­glowodanowych po ściśle wegetariańskie.

Czy­taj więcej…

W dziką stronę

W dziką stronę.
Łukasz Łuczaj
Krośnieńska Ofi­cyna Wydawnicza, Krosno 2010

Dok­tor Łukasz Łuczaj jest biolo­giem ze spec­jal­noś­cią etnob­otanika (dziedz­ina zaj­mu­jąca się znacze­niem, wyko­rzys­taniem i nazewnictwem roślin w trady­cyjnych kul­tur­ach), łączą­cym aka­demicką dzi­ałal­ność naukową z eko­log­iczną pasją i prak­ty­cznym wdrażaniem w życie posi­adanej przez siebie wiedzy. Jej owocem są prace: Dzikie rośliny jadalne Pol­ski (tytuł omaw­iany ongiś na łamach ), a także kon­trow­er­syjny Podręcznik robakożercy.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.