Nowości, rekomen­dacje, intere­su­jące pozycje


Rekomendacja miesiąca 04/2015

MAPA NIEBA
Eben Alexan­der. Ptolemy Tomp­kins
Wydawnictwo ZNAK Lit­er­a­nova, Kraków 2014

Kon­tynu­acja best­sellera Dowód amerykańskiego neu­rochirurga, który po tym, gdy w efek­cie zapale­nia opon móz­gowych zapadł w śpiączkę, odbył podróż poza ciałem do innych rzeczy­wis­tości, a po tygod­niu — wbrew medy­cznym rokowan­iom nieda­ją­cym mu szans na wylecze­nie — wró­cił do zdrowia. Przy­pom­ni­jmy, że obsz­erny zapis radiowego wywiadu z dr. Ebenem Alexan­drem, opa­tr­zony tytułem Wymiar bardziej realny niż nasz, zamieś­cil­iśmy w nr. 12 z 2013 r.

Czy­taj więcej…

Ludzka raso, powstań z kolan

LUDZKA RASO, POW­STAŃ Z KOLAN. Część I. Tropi­e­nie lwa
Część II. Przepudze­nie lwa

David Icke
Wydawnictwo Illu­mi­na­tio Łukasz Kierus, Białys­tok 2014

Pod­sta­wowy dylemat w przy­padku Davida Icke’a, o czym już kiedyś wspom­nieliśmy przy okazji syg­nal­i­zowa­nia jego best­sellera nr 1 zaty­tułowanego Niezwykły sekret, polega na niemożności udzie­le­nie stupro­cen­towo pewnej odpowiedzi na pytanie, czy autor zwar­i­ował, czy też kreśląc swoją spiskową teorię dziejów wraz z twierdze­niem o pełnym mon­i­torowa­niu wydarzeń na Ziemi przez gadzią rasę, tzw. rep­til­ian, natrafił rzeczy­wiś­cie na nici i tropy, które uza­sad­ni­ają prezen­towane przezeń w kole­jnych tomach tezy.

Czy­taj więcej…

Szczepienia pełne kłamstw

SZCZEPI­ENIA PEŁNE KŁAMSTW. Szoku­jąca prawda o far­ma­ceu­ty­cznych prak­tykach
Andreas Moritz
Wydawnictwo VITAL, Białys­tok 2014

Wak­cynolodzy reagują na takie książki z furią, a nazwisko Andreasa Moritza - spec­jal­isty z dziedziny medy­cyny nat­u­ral­nej i ener­gety­cznej, autora m.in. Vade­me­cum nat­u­ral­nego zdrowia i innych tomów — dzi­ała na ortodoksyjnych lekarzy i far­ma­ceutów jak płachta na byka. Jego nowa książka demasku­jąca twierdze­nie o dobroczyn­nym wyłącznie wpły­wie szczepień na ludzkie zdrowie i ich abso­lut­nie bez­piecznym odd­zi­ały­wa­niu na orga­nizm, jak łatwo było przewidzieć, wywołała gniew wspom­ni­anych środowisk.

Czy­taj więcej…

Pierwotne ciało, pierwotny umysł

PIER­WOTNE CIAŁO, PIER­WOTNY UMYSŁ. Dalej niż dieta PALEO, w stronę pełnego zdrowia i dłuższego życia
Nora Gedgau­das
Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów 2014

Ważna, ciekawa książka napisana przez znaną amerykańską ter­apeutkę żywieniową i spec­jal­istkę w dziedzinie neu­ro­feed­backu. Pod­czas jej lek­tury z cała ostroś­cią staje na porządku dzi­en­nym pytanie, czy zalece­nia rozpowszech­ni­ane przez media, świat medy­czny, kor­po­racje far­ma­ceu­ty­czne oraz prze­mysł spoży­w­czy rzeczy­wiś­cie mogą nas doprowadzić do doskon­ałego zdrowia, czy może chodzi raczej o wykre­owanie coraz więk­szej rzeszy chorych, pac­jen­tów, kon­sumen­tów i klientów.

Czy­taj więcej…

Terapia pożywieniem

TER­APIA POŻY­WIE­NIEM. Diete­tyka według trady­cyjnej medy­cyny chińskiej
Joerg Kast­ner
Wydawca: Galak­tyka. Łódź 2014

Diete­tycy w starożyt­nych Chi­nach byli najważniejszą grupą lekarzy. Szkoda, że obec­nie medy­cyna prawie wcale nie zwraca uwagi na to, co pac­jent je, nie wspom­i­na­jąc o dani­ach ser­wowanych w szpi­ta­lach. Kilka tysięcy lat temu wiedziano, że człowiek nie może wyzdrowieć bez odpowied­niej diety. Starożytny lekarz Sun Si Miao pisze: Ter­apia diete­ty­czna powinna być pier­wszym krok­iem pod­ję­tym w kierunku leczenia choroby. Dopiero kiedy ten sposób zaw­iedzie, należy spróbować dzi­ała­nia lekami.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.