Kręgosłup i jego problemy

ImageKrę­gosłup i jego prob­lemy.
Hen­ryk Witold Szczepański
Wydane nakła­dem włas­nym, Piła 2009

Jedna z najlep­szych książek, poświę­conych chorobom i dolegli­woś­ciom krę­gosłupa, jakie wydano w Polsce
. Jej autorem jest wytrawny prak­tyk ter­apii man­u­al­nych, Hen­ryk Witold Szczepański z Piły, o którym przed kilku laty pisal­iśmy w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich.

Jego spec­jal­noś­cią są właśnie dys­funkcje krę­gosłupa, mięśni i stawów oraz choroby odkrę­gosłupowe, przy czym syg­nal­i­zowana tu, znakomi­cie udoku­men­towana i bogato ilus­trowana praca (zaw­iera również kilka­dziesiąt zdjęć i rysunków), nie ogranicza się do opisu poszczegól­nych schorzeń i niedo­ma­gań związanych z krę­gosłu­pem, lecz – co ważniejsze – ser­wuje liczne ćwiczenia, dzięki którym można z powodze­niem pokonać ból oraz upo­rać się ze skutkami poważnych często defek­tów jed­nego z najważniejszych ludz­kich organów. W książce można znaleźć liczne unika­towe (naprawdę takie!) wskazówki, a osoby zaprzy­jaźnione z Niez­nanym Światem, zain­tere­sowane omaw­ianą przez Hen­ryka W. Szczepańskiego prob­lematyką, które zas­tosowały już jego wskaza­nia w prak­tyce, nie maja dla ter­apeuty z Piły słów uzna­nia. Doskon­ały przykład, jak można pomóc chorym, których medy­cyna aka­demicka często przed­w­cześnie spisuje na straty.

Recen­zja: Niez­nany Świat nr 1/​2010

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.