Oś świata

ImageOś Świata. Ślady najs­tarszej ziem­skiej cywilizacji (plus DVD gratis).
Chrys­tus i ufo.
Autor obu pozy­cji: Igor Witkowski
Wydawnictwo WIS-​2, Warszawa 2009

Oj, będzie się dzi­ało, zwłaszcza jeśli chodzi o drugą z syg­nal­i­zowanych książek. Ich autor – były redak­tor naczelny peri­odyków Tech­nika Wojskowa i Druga Wojna Świa­towa, a jed­nocześnie znany i dłu­go­letni badacz zagadek przeszłości (napisał ponad 50 książek poświę­conych his­torii tech­niki i niewy­jaśnionym epi­zodom w dzie­jach naszej cywiliza­cji) jest – i to nie tylko z racji swo­jej zawodowej przeszłości – doskonale przy­go­towany do tego, czym się obec­nie zajmuje.

ImageDlat­ego wszys­t­kich, którzy będą mieli ochotę go zaczepić (a tacy z pewnoś­cią się zna­jdą), czeka niełatwe zadanie, gdyż Igor Witkowski po prostu wie, o czym mówi. O ile zarazem bardzo skąd­inąd ciekawa Oś świata (wzbo­ga­cona o film doku­men­talny, który czytel­nik dostaje gratis) stanowi rozsz­erze­nie i pogłę­bi­e­nie wcześniejszej książki badacza, wydanej po raz pier­wszy pod koniec lat 90. (jej tem­atem są żmudne, ale i nace­chowane żelazną kon­sek­wencją poszuki­wa­nia śladów niez­nanej, najs­tarszej ziem­skiej cywiliza­cji, przy czym autor stawia tezę, że między Doliną Indusu w Azji i Wyspą Wielka­nocną na Pacy­fiku ist­ni­ały ścisłe związki, a ich sym­bol­icznym wykład­nikiem jest właśnie tytułowa Oś Świata), o tyle Chrys­tus i UFO to już istna mieszanka wybu­chowa. Nie tylko ze względu na hasło wywoław­cze tej edy­cji, lecz przede wszys­tkim wiązanie przez Witkowskiego chrześ­ci­jaństwa z akty­wnoś­cią obiek­tów pozaziem­s­kich, a rzeczy­wis­tości tech­nicznej z religi­jną.
Awan­tura doty­cząca tej ostat­niej książki wydaje się więc murowana, nie należy nato­mi­ast sądzić, by twórca rzec­zonej kon­cepcji się nią prze­jął. I to nie dlat­ego, że pisząc Chrys­tusa i UFO w przed­sięwz­ię­cie to z góry wkalku­lował skan­dal, lecz z tego powodu, iż w sferze for­mułowanych wniosków popar­tych tech­niczną wiedzą demon­struje on godne uwagi zde­cy­dowanie. Doda­jmy, że obie książki Igora Witkowskiego, który w ich przy­padku pełni rolę nie tylko autora, lecz również edy­tora, zostały bardzo staran­nie wydane i towarzyszą im atrak­cyjne zdję­cia oraz ilustracje.

Recen­zja: Niez­nany Świat nr 1/​2010

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.