Szamani Eurazjatyccy

ImageSza­mani euroz­z­jaty­ccy.
Mihály Hop­pál
Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2009

Klasy­czne, rzec można, wydawnictwo albu­mowe, z licznymi zdję­ci­ami, grafikami i ilus­trac­jami w roli głównej. W odróżnie­niu jed­nak od wielu mu podob­nych ważną rolę odgrywa w nim również sam tekst. Oczy­wiś­cie nie da się o tej edy­cji powiedzieć, by np. w odniesie­niu do sza­manów z Syberii czy Ałtaju cechowała ją duchowa głębia równa tej, jaką reprezen­tuje w swoich repor­tażach najwięk­szy bodaj pol­ski znawca sza­man­izmu tego regionu, Woj­ciech Grze­lak (który – przy­pom­ni­jmy – pisy­wał na ten temat w ).

Dawka wiedzy ser­wowanej czytel­nikowi okazuje się jed­nak i tak znacząca. Doda­jmy, że książka Hop­pála jest na pol­skim rynku jedną z nielicznych mają­cych korze­nie węgier­skie. Prze­jdźmy też do porządku dzi­en­nego nad tytułem przy którym można poła­mać sobie zęby (sza­mani nie euroaz­jaty­ccy, lecz euraz­jaty­ccy), gdyż wszys­tko to bled­nie w kon­frontacji z osza­łami­a­jącą szatą edy­cyjną i zdję­ciową. Wygląda na to, że Iskromw wyda­niu tego pięknego albumu w sposób para­nor­malny dopo­mogli jego bohaterowie – szamani.

Recen­zja Niez­nany Świat nr 1/​2010

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.