Sektery zdrowego i pięknego umysłu

SEKRETY ZDROWEGO I PIĘKNEGO UMYSŁU, czyli jak żyć w pełni swo­jego potenc­jału
Monika Juraszek
Wydane nakła­dem włas­nym, 2018 r.

Autorka — art­ter­apeutka, artys­tka, twór­czyni metody mal­owa­nia intu­icyjnego w Polu Serca i men­torka osób zma­ga­ją­cych się z zaburzeni­ami neu­ro­log­icznymi, a przy tym matka dwójki dzieci przez 20 lat wal­czyła z epilep­sją i dzięki sile swo­jego umysłu oraz har­towi duchawyszła z tej walki zwycięsko! Sama o sobie mówi, że Moją inspiracją jest życie, moją religią jest natura, moją siła jest serce i umysł.

Impulsem, który skłonił ją do dzi­ała­nia, okazała się lek­tura Samokon­troli umysłu metodą Silvy. To było jak olśnie­nie, które otworzyło mój umysł – zwierza się Monika Juraszek doda­jąc, iż zrozu­mi­ała wów­czas, że jeśli chce sobie sama pomóc, musi nauczyć się wyciszyć swój umysł i tym samym również emocje. Nie tylko się to udało, lecz spraw­iło, że po wejś­ciu na zupełnie inny poziom energii i świado­mości po powro­cie do zdrowia zaczęła wspierać w walce z chorobami innych.

Po przeczy­ta­niu tej książki człowiek naprawdę wierzy, że w życiu wszys­tko jest możliwe – mówi o Sekre­tach zdrowego i pięknego umysłu Ewa Stęp­nicka, ter­apeutka i mówca sytu­a­cyjny. A autorka, dziś osoba zdrowa i wolna wewnętrznie, opowiada­jąc o swoich trud­nych doświad­czeni­ach (jak by mało było trau­maty­cznych doświad­czeń związanych z atakami padaczki, ma za sobą także dziecięcą depresję i próbę samobójczą), apeluje: Pozwólmy na to, by samemu być kreatorem swo­jej rzeczy­wis­tości. Wtedy będzie ono zawsze zgodne z naszymi potrze­bami, szczęś­ciem, w pełni genial­nej potencji.

Ważna, bardzo inspiru­jąca lek­tura. I potężny ładunek optymizmu dla tych, którzy zma­gają się z ciężkimi, pozornie nieuleczal­nymi schorzeni­ami. Przy­padek Moniki Juraszek udowad­nia, że nic nie jest raz na zawsze przesąd­zone, a w życiu — powtórzmy — wszys­tko jest możliwe.

Recen­zja: Niez­nany Świat 10/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.