Ukryte przyczyny refluksu i zgagi

UKRYTE PRZY­CZYNY REFLUKSU I ZGAGI. 28-​dniowy pro­gram uzdraw­ia­nia
Jonathan Aviv
Vital, Białys­tok 2018

Refluks to wciąż bagatelizowana choroba cywiliza­cyjna. Kon­cerny far­ma­ceu­ty­czne przekonują nas, że wystar­czy sięgnąć po powszech­nie dostępne w aptekach pigułki, by pozbyć się uciążli­wych objawów, takich jak np. zgaga. Walka z symp­tomami choroby nie lik­widuje jed­nak jej przy­czyn, a pon­adto, jak wynika z najnowszych badań, naduży­wanie tzw. IPP (inhibitorów pompy protonowej) stosowanych w lecze­niu choroby refluk­sowej, może mieć katas­tro­falne skutki dla zdrowia (patrz: Kro­nika Akaszy 9/​2017). Co więcej, jak przekonuje dr Jonathan Aviv – doświad­c­zony spec­jal­ista w dziedzinie chorób przełyku, szkody wywołane w orga­nizmie przez kwas żołąd­kowy mogą mieć różnorodne następstwa, które często trudno zdi­ag­no­zować. Ponieważ nie są one widoczne na zewnątrz, możesz nie wiedzieć, jaka jest ich skala – pisze dr Aviv, doda­jąc, że w niedalekiej przyszłości refluks stanie się plagą świata zachodniego.

Prob­lem pogłębi­ają obecne w wielu pro­duk­tach żywieniowych kwasy spoży­w­cze. Jeżeli je pochła­ni­asz, również jesteś zak­was­zony – twierdzi dr Aviv, zal­icza­jąc do zakazanych pokar­mów wysoko przetwor­zone przekąski, słody­cze, biały chleb, lody, soki owocowe i wszys­tko, co zaw­iera syrop glukozowo-​fruktozowy.

Oczy­wiś­cie więk­szość ludzi mają­cych prob­lem ze zgagą wie, że dolegli­wość ta uwiel­bia niek­tóre napoje i potrawy, takie jak kawa, herbata, białe wino czy ciasto drożdżowe. Dr Aviv przy­pom­ina, że z jadłospisu osób, które chcą pozbyć się refluksu powinny zostać wyk­luc­zone również cytrusy, pomi­dory, które akty­wują i uwal­ni­ają pep­synę, wszelkie rodzaje octu, czeko­lada (zwięk­sza­jąca pro­dukcję kwasu sol­nego w żołądku), mięta, surowa cebula oraz czos­nek. Lekarz dodaje jed­nak, że pamię­ta­jąc o określonych zasadach diete­ty­cznych i sto­su­jąc odpowied­nie tech­niki gotowa­nia, można prak­ty­cznie refluks wye­lim­i­nować. W swo­jej książce prezen­tuje on autorską, 28-​dniową kurację, inicju­jącą pro­ces zdrowienia tkanek górnej części układu pokar­mowego uszkod­zonych przez kwasy.

Dla wielu osób zaskocze­niem będą infor­ma­cje o wpły­wie choroby refluk­sowej na alergie, prob­lemy z gardłem, uciążliwy kaszel czy nad­ciśnie­nie. Lekarze często nie zwracają na to uwagi, nie dostrze­ga­jąc również znaczenia w lecze­niu wspom­ni­anego schorzenia prostych ćwiczeń fizycznych.

Recen­zja: Niez­nany Świat 10/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.