Rekomendacja miesiąca 09/2018

KWAN­TOWA ŚWIADO­MOŚĆ W KON­WENCJON­AL­NEJ NAUCE
Danuta Adamska-​Rutkowska
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2018

Czwarta część książkowego cyklu dr Danuty Adamskiej-​Rutkowskiej* poświę­conego świado­mości sięga do jej źródeł, które – jak tłu­maczy autorka – nie leżą w proce­sach zachodzą­cych w mózgu, ale na poziomie głęb­szym niż komórkowy, w świecie cząstek sub­ato­mowych, gdzie rządzą skom­p­likowane zasady mechaniki kwan­towej. Cho­ciaż tytuł tomu może wydać się niek­tórym zbyt skom­p­likowany i podręcznikowy, to lekka, a jed­nocześnie przesy­cona fak­tografią lek­tura. W przys­tępny sposób tłu­maczy nie tylko, skąd bierze się świado­mość, ale odnosi się również do innych związanych z tym zagad­nień, takich jak: pola men­talne, natura czasu (jaki może w ogóle nie ist­nieć), lecze­nie bioen­ergią, reinkar­nacja, a nawet kwes­tia życia poczętego.

Dr Adamska-​Rutkowska udowad­nia, że człowiek nie jest jedynie bio­log­icznym auto­matem. Życie to złożony pro­ces, w znacznym stop­niu wyko­rzys­tu­jący zjawiska kwan­towe, co powoli odkry­wają uczeni – dodaje. Także Wszechświat okazuje się kom­plek­sowym sys­te­mem, którego imma­nentną część stanowi zjawisko świado­mości. Nie jest bezkres­nym zbiorowiskiem gazu i pyłu, a fizycy i astronomowie z pełną powagą mówią o innych wymi­arach, gdzie również może ist­nieć życie.

Słysząc o tego rodzaju odkryci­ach, wielu Czytel­ników zas­tanawia się, co wynika z nich dla nas jako jed­nos­tek? Czy to, że możemy być oczami Kos­mosu, który dzięki nam poz­naje i podzi­wia sam siebie, w ogóle coś znaczy?

Dr Adamska-​Rutkowska (lau­re­atka Nagrody Hon­orowej za 2017 rok) udziela odpowiedzi na te i inne pyta­nia, wyjaś­ni­a­jąc, że gdyby nauka zajęła się wpły­wem ducha na materię, mogłoby to doprowadzić do rewolucji w pode­jś­ciu do życia i celu ist­nienia. Plan Wielkiego kreatora to życie poświę­cone roz­wo­jowi jako celowi służącemu real­iza­cji wspól­nych korzyści, które doty­czą całości ist­nienia – pisze..

W tej niezwykłej, pod wieloma wzglę­dami przeło­mowej książce, otrzy­mu­jemy nową wizję człowieka – sposób, w jaki ludzie przyszłości będą postrze­gać siebie i bliźnich. Kwan­towa świado­mość w kon­wencjon­al­nej nauce jest man­i­festem powoli dokonu­jącej się na naszych oczach zmi­any paradyg­matu. Drzwi do sym­bol­icznej Ery Wod­nika otwiera… nauka w połącze­niu z duchowoś­cią (nie należy jed­nak, jak pod­kreśla autorka, poj­mować jej w kat­e­go­ri­ach religi­jnych). Nim rzec­zona rewolucja się dokona, ludzkość musi zrozu­mieć i zmienić wiele rzeczy, w tym postrze­ganie świado­mości. Potrzebne jest nam duchowe i intelek­tu­alne wyz­wole­nie, bo paradok­sal­nie to właśnie kon­ser­waty­wna nauka aka­demicka poza­kuwała rozumy w kajdany.

* Wykład wygłos­zony przez dr Danutę Adamską-​Rutkowską w KGNŚ z okazji pro­mocji omaw­ianej książki zna­jdziecie Państwo na kanale Niez­nanego Świata na por­talu Youtube.com (wystar­czy wpisać w okienko wyszuki­wa­nia nazwę naszego miesięcznika)

Recen­zja: Niez­nany Świat 09/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.