Rekomendacja miesiąca 08/2018

UZDRAW­IA­JĄCA MOC DOŚWIAD­CZEŃ Z POPRZED­NICH WCIELEŃ
Brian L. Weiss, Amy E. Weiss
Stu­dio Astropsy­chologii, Białys­tok 2017

W ostat­nich lat­ach regresja hip­no­ty­czna i zaj­mu­jący się nią ter­apeuci nie mają dobrej prasy. Często sły­chać opinie psy­chologów i psy­chi­a­trów, że cofanie w przeszłość przy pomocy hip­nozy może prowadzić do gen­erowa­nia fałszy­wych wspom­nień. Doty­czy to również podróży w poprzed­nie wcie­le­nia. Takim opin­iom stanow­czo sprze­ci­wia się dr Brian L. Weiss – amerykański psy­choter­apeuta, który odkrył, że przy­czyną fobii, kosz­marów, ataków paniki oraz innych dolegli­wości u odwiedza­ją­cych go pac­jen­tów mogą być doświad­czenia z wcześniejszych inkar­nacji. Przez lata rozwinął on unika­towe metody ter­apeu­ty­czne pozwala­jące wal­czyć z prob­le­mami psy­chicznymi za pomocą podróży do dawnego ja.

Książka obe­j­muje wybór relacji pac­jen­tów dr. Weissa opra­cow­anych i zredagowanych przy pomocy jego córki Amy (ter­apeutki sto­su­jącej metody ojca). Przyświeca jej myśl prze­wod­nia autora, że ludzie to stare dusze przy­bier­a­jące nowe ciała. Nie zawsze jed­nak jesteśmy świadomi schedy z poprzed­nich żyć w postaci nawyków, doświad­czeń, mądrości, ale niestety i traum.

Dla wszys­t­kich z nas to źródło tal­en­tów oraz lęków – pisze Weiss, doda­jąc, że to, kim kiedyś byliśmy, wyciska silne piętno na obec­nym życiu. Przykład­owo pewnej mieszkance Nowego Jorku cały czas towarzyszył irracjon­alny, nieuza­sad­niony lęk, aż odkryła, że w poprzed­nim wcie­le­niu zginęła w obozie kon­cen­tra­cyjnym, którego ślad głęboko w niej pozostał.

Książka Weissa to jed­nak nie tylko relacje, ale też próba wyjaśnienia celu wędrówki dusz.

Mamy do odro­bi­enia wiele lekcji o miłości, współczu­ciu, pow­strzymy­wa­niu się od prze­mocy, wewnętrznym spokoju, cier­pli­wości. Nie da się tego wszys­tkiego nauczyć w trak­cie jed­nego życia – wyjaś­nia autor.

Oprócz typowych his­torii reinkar­na­cyjnych w książce zna­jdziemy trudne do sklasy­fikowa­nia, rzadko pub­likowane relacje o ludzi­ach łączą­cych się w hip­no­ty­cznym tran­sie z inteligencją plan­ety czy tzw. Kro­niką Akaszy. Pon­adto dla wielu czytel­ników zaskocze­niem będą poglądy autora na temat duszy. Nie jest on typowym spiry­tu­al­istą. Jego zdaniem nasza świado­mość egzys­tuje poza światem trójwymi­arowym i nie obe­j­muje jej fizyka mate­ri­al­nego Kos­mosu. Wszys­tko wskazuje również, że jesteśmy ze sobą połączeni, każdy z nas posi­ada lus­trzaną duszę, a na innych poziomach rzeczy­wis­tości czas nie istnieje.

Zgłębi­a­jąc tajem­nice reinkar­nacji i doświad­czeń z poprzed­nich wcieleń możemy lep­iej zrozu­mieć siebie, pogodzić się ze swoimi ograniczeni­ami, a także z mniejszym lękiem pod­chodzić do tem­atu śmierci i utraty blis­kich – tłu­maczy dr Weiss, który w swo­jej pub­likacji przed­stawia też kry­ty­czne spo­jrze­nie na regresję i uzyski­wane dzięki niej infor­ma­cje, a przy okazji rozwiewa różne mity. Nie każda osoba cofnięta do poprzed­niej inkar­nacji będzie królem albo egip­ską księżniczką. Więk­szość wspom­nień to his­to­rie malucz­kich, a każda z nich to wielka lekcja – podkreśla.

recen­zja: Niez­nany Świat 09/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.