Kroniki Anunnaki

KRO­NIKI ANUN­NAKI
Zecharia Sitchin (red. Janet Sitchin)
Wydawnictwo Amber, Warszawa 2018

Entuz­jas­tom teorii pale­okon­taktu Zecharii Sitchina (czyt. Zekaraji Sic­ina) przed­staw­iać nie trzeba. Zmarły w 2010 roku pis­arz zdobył świa­tową sławę dzięki mon­u­men­tal­nemu cyk­lowi Kro­niki Ziemi, w którym przed­stawił ory­gi­nalną teorię o pochodze­niu człowieka i źródłach cywiliza­cji. Inter­pre­tu­jąc mity i poe­maty Sumerów, ich kul­tur­owych spad­ko­bier­ców z Mezopotamii oraz wierzenia ludów z innych stron świata, doszedł do wniosku, że zaw­ier­ają one ale­go­ryczne odniesienia do pobytu na Ziemi przed­staw­icieli obcej cywiliza­cji – tytułowych Anun­naki (jak Sumerowie nazy­wali pokole­nie najwyższych bóstw).

Tabliczki z pis­mem kli­nowym mówią, że przy­byli oni z innego globu w Układzie Słonecznym. Ich plan­eta prze­chodzi w naszym kos­micznym sąsiedztwie co mniej więcej 36 wieków. Zaczęli oni odwiedzać Ziemię jakieś 450 tysięcy lat temu – tłu­maczył Sitchin. Plan­etą tą ma być słynna Nibiru, o której głośno zro­biło się w okoli­cach roku 2012, kiedy spop­u­lary­zowane w internecie teorie spiskowe zapowiadały jej rychły powrót. Autor Kro­nik Ziemi zaprzeczał, twierdząc, że świat, na którym żyją Anun­naki – porusza­jący się po wydłużonej, elip­ty­cznej orbicie – zbliży się do planet wewnętrznych naszego sys­temu gwiezd­nego dopiero ok. XXX wieku. Niem­niej jed­nak dzięki teo­riom o Nibiru dzieła Sitchina zaczęły przeży­wać drugą młodość. Przy­czynił się do tego również pop­u­larny ser­ial doku­men­talny Ancient Aliens (pol. Starożytni kos­mici), gdzie odnos­zono się do teorii pis­arza, jakie rozwi­jał on niemal do końca życia (na krótko przed śmier­cią snuł nawet plany zbada­nia DNA pewnej sumeryjskiej arys­tokratki, w której żyłach miała płynąć krew kosmitów).

Doskon­ałym przykła­dem kom­plek­sowości i wielowątkowości kon­cepcji Sitchina jest fakt, że w 2009 roku opub­likował on leksykon – prze­wod­nik po świecie Kro­nik Ziemi. Będące do nich swoistym epi­lo­giem Kro­niki Anun­naki to zbiór frag­men­tów książek, artykułów oraz listów autora, wybranych i opra­cow­anych przez jego bratan­icę Janet. To sym­bol­iczna klamra spina­jąca jego najw­cześniejszą twór­c­zość z moty­wami, które przez lata uległy aktu­al­iza­cji pod wpły­wem odkryć naukowych. W książce zna­jdziemy zarówno dobrze znane, jak i odświeżone wątki związane z jego wizją pale­okon­taktu. Nie jest to jed­nak streszcze­nie dorobku autora. Dlat­ego przed rozpoczę­ciem lek­tury Kro­nik Anun­naki należy zapoz­nać się z wcześniejszymi pub­likac­jami Sitchina, o którym nieustan­nie wspom­ina się m.in. w kon­tekś­cie nowych ustaleń doty­czą­cych tzw. Dziewiątej Plan­ety (zwanej dawniej Plan­etą X). Choć astronomowie zaprzeczają, by ciało niebieskie krążące po rubieżach Układu Słonecznego miało cokol­wiek wspól­nego z Nibiru, dla fanów pis­arza pozostaje to dowo­dem, że jego idee są nadal otwartą kwestią.

Recen­zja: Niez­nany Świat 09/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.