Kulty UFO

Kulty UFO.
Praca zbiorowa
Wydawnictwo Libron, Kraków

Czym są kulty UFO? Pojaw­iły się one sto­sunkowo późno, bo dopiero w połowie XX wieku. Do ich pow­sta­nia przy­czynił się z pewnoś­cią postęp naukowy, który umożli­wił pow­iązanie man­i­fes­tacji NOL-​i z wątkami religi­jnymi. W książce, opra­cow­anej przez reli­gioz­naw­ców, psy­chologów i socjologów, znalazło się 12 artykułów. Pier­wszą część tomu poświę­cono genezie zjawiska; druga stara się scharak­tery­zować konkretne denom­i­nacje; trze­cia sku­pia uwagę na scjen­tologii oraz afroamerykańskim ruchu Nation of Islam. Powiedzmy tu, że zjawisko, o jakim mowa, dotknęło także Pol­ski: do spod­kowych sekt zal­iczymy: Antro­vis, Ruch raeli­ański oraz Pro­jekt Cheops.

Redak­torzy tomu piszą we wstępie: Cho­ciaż wszys­tkie kulty UFO w swoich dok­try­nach starają się opierać na nauce, to jed­nak jest to nauka poj­mowana bardzo specy­ficznie (…). Kos­mici, będący (…) <nowymi bogami>, zostają (…) uświęceni przez naukę, a nie przez swoją onto­log­iczną odmi­en­ność, jak miało to miejsce w reli­giach tradycyjnych.

Recen­zja: Niez­nany Świat 09/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.