Rekomendacja miesiąca 07/2018

DUCHY NATURY. O czym mówią duchy natury
DUCHY NATURY 2. Nowe roz­mowy z duchami natury
DUCHY NATURY
3
Wydawnictwo ARCHE, Kraków. Wydane w lat­ach 20092018

Cud­owna, piękna seria przełożonych na kilka­naś­cie języków książek, którą przed­staw­iliśmy w dwuczęś­ciowym artykule Ewy Łyczewskiej Roz­mowy z isto­tami natury w nr. 8 i 9 z 2016 r. Ich główną postacią jest Ver­ena Staël von Hol­stein, pełniąca rolę przekaźnika w roz­mowach z siedem­nas­toma isto­tami natury reprezen­tu­ją­cymi różne żywioły. Małe, ale bardzo prze­myślane, jeśli chodzi o for­mułę ofer­owanych treści, krakowskie wydawnictwo ARCHE udostęp­niło pol­skiemu czytel­nikowi w ostat­nich lat­ach na razie trzy pier­wsze części tej fra­pu­jącej edy­cji — w przy­go­towa­niu są kole­jne: Świat istot ele­men­tarnych, Duchy Natury. Najważniejsze zagad­nienia oraz O dzi­ała­niu istot elementarnych.

Jak pod­kreśla pol­ski edy­tor, seria książek, o której mowa, nie jest starym ani egzo­ty­cznym przekazem (…). Wszys­tko dzieje się obec­nie, w Europie, a roz­mowy doty­czą aktu­al­nych spraw, zarówno blis­kich życiu codzi­en­nemu, jak i waż­kich duchowo, przy czym roz­mowy z Isto­tami Natury są kon­tyn­uowane. Stanowią one świadectwo istot­nego przełomu duchowego zachod­niej cywiliza­cji i kul­tury zapoc­zątkowanego na przełomie XIX i XX wieku.

Pod­kreślmy przy tym wyraźnie: Ver­ena Staël von Hol­stein nie jest medium. Z isto­tami natury porozu­miewa się nie za pomocą słów, lecz unika­towej formy przekazu, dla którego próżno by szukać pre­cyzyjnego określe­nia, gdyż chodzi o coś pośred­niego między łącznoś­cią telepaty­czną a kon­tak­tem metafizy­cznym w krys­tal­icznie czys­tej postaci. Prowad­zone dialogi zaś doty­czą nie tylko zagad­nień filo­zoficznych, lecz także często aktu­al­nych w danym momen­cie prob­lemów na świecie, również poli­ty­cznych (np. w części drugiej ich tem­atem jest m.in. wojna, która wybuchła w Iraku).

Wiele pytań zadawanych Isto­tom Natury zostało postaw­ionych przez czytel­ników niemieck­iego peri­odyku Flens­burger Hefte, po opub­likowa­niu tam pier­wszych zapisów dialogów. Ale pyta­nia — jak się okazuje — zadają nie tyko czytel­nicy, także druga strona! Np. Wodny (chodzi o nazwy Istot Natury) intere­suje się, czym dla ludzi jest życie, a czym śmierć; Kami­enny z kolei pyta: Czym dla ciebie jest ból? Czym szczęś­cie? W przy­padku jeszcze innych Duchów Natury, prag­nąc zrozu­mieć ludzi, intere­sują się np. one takimi zagad­nieni­ami, jak mądrość, głupota, pożą­danie, poniże­nie, cier­pli­wość, pię­kno, sek­su­al­ność, a nawet ojczyzna.

Fas­cynu­jąca lek­tura. I wielkie uznanie dla kieru­jącego Wydawnictwem Arche Marka Sołka, który pod­jął trud udostęp­nienia tego unika­towego cyklu pol­skiemu odbiorcy. Gorąco zachę­camy do lektury!

Recen­zja: Niez­nany Świat 07/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.