Oświecenie serca

OŚWIECE­NIE SERCA. Podróż bud­dyjska nowoczes­nego człowieka
Jack Korn­field
Wydawnictwo Sam­sara, Białys­tok 2018

Co się dzieje, gdy oświecony mis­trz zen wraca do domu? Czy prze­bud­zone serce idzie na emery­turę? Po ekstazie przy­chodzi czas na pranie, tak jak po miesiącu miodowym w małżeńst­wie przy­chodzi pora na staw­ie­nie czoła prob­le­mom dnia codzi­en­nego. O tym właśnie trak­tuje Oświece­nie serca, najnowsza książka mis­trza medy­tacji Jacka Korn­fielda (ory­gi­nalny tytuł: After the Ecstasy, the Laun­dry: How the Heart Grows Wise on the Spir­i­tual Path).

Oświece­nie ist­nieje. Możemy się prze­budzić. Bez­graniczna wol­ność i radość, zjed­nocze­nie ze Świę­toś­cią, osiąg­nię­cie stanu ponadcza­sowej łaski ‒ tego rodzaju doświad­czenia są powszech­niejsze, niż mogłoby się wydawać, i wcale nie zna­j­dują się gdzieś daleko od nas. Jest jed­nak również prawdą, że nie trwają one wiecznie. Nasze wglądy i prze­budzenia pokazują nam real­ność świata i wywołują w nas zmi­any, ale po jakimś cza­sie przemi­jają – pisze autor.

To jedna z niewielu pub­likacji o roz­woju duchowym, która nie kończy się wraz z opisem ilu­mi­nacji. Pełna akty­wiz­u­ją­cych ćwiczeń, tech­nik i medy­tacji, uczy, jak osią­gać spełnie­nie każdego dnia, nawet pod­czas wykony­wa­nia codzi­en­nych czyn­ności, jak sprzą­tanie, pranie czy gotowanie.

Mis­trz medy­tacji Jack Korn­field rozpisał ją na cztery części, które odd­ają pełną ścieżkę prze­budzenia. Pisze o przy­go­towa­ni­ach do ekstazy, bra­mach prze­budzenia, rzeczach do pra­nia i prze­budze­niu w pralni. Ułożona w ten sposób całość pozwala prze­jść przez wszys­tkie etapy inic­jacji, doskonale je zrozu­mieć i odpowied­nio wdrożyć w życie.

Porad­nik Oświece­nie serca dedykowany został każdemu, kto chce doświad­czać świata sercem, czer­pać z jego piękna i osią­gać radość, pokój i szczęś­cie w per­fek­cyjnej codzi­en­ności. Nie jest to jed­nak łatwa książka. Pod­czas lek­tury niejed­nokrot­nie trzeba ją odłożyć i zas­tanowić się nad lekc­jami mis­trza. Całość smakuje się powoli i delek­tuje zawartymi w tomie przesłaniami.

Co zaś najważniejsze, edy­cja ta pow­stała na bazie doświad­czeń autora. Jack Korn­field prak­tykował bowiem w klasz­torach bud­dyjs­kich w Taj­landii, Bir­mie oraz Indi­ach, a od 1974 roku uczy medy­tacji na całym świecie. Jest jed­nym z najważniejszych nauczy­cieli, którzy przy­czynili się do pop­u­laryza­cji prak­tyk bud­dyzmu ther­awady na Zachodzie. Od wielu lat w swo­jej pracy kon­cen­truje się na inte­growa­niu i oży­wia­niu wiel­kich nauk duchowych Wschodu, które w przys­tępny sposób przekazuje swoim uczniom i zachod­niemu społeczeństwu.

Niez­nany Świat książkę Jacka Korn­fielda Oświece­nie serca objął swoim patronatem medi­al­nym. Gorąco pole­camy i zapraszamy do lektury.

Recencja: Niez­nany Świat 06/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.