Fenomeny niemożliwe

FENOMENY NIEMOŻLIWE, które nie mogły zaist­nieć, a ist­nieją
Rein­hard Habeck
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2018

Pozornie niez­nanoświa­towa „sieczka” — od zdjęć duchów, poprzez wiz­ytę w opuszc­zonej kopalni złota w Ekwadorze, gdzie znaleziono setki zadzi­wia­ją­cych arte­fak­tów — po otwier­a­jące się co kilka lat w połowie sierp­nia wrota do innego świata na przełęczy Mit­tagscharte czy kami­enne piramidy La Mana ze świ­etlistymi spi­ralami, ukazu­jące m.in. gwiezdne kon­stelacje. Niech jed­nak symp­tomy rzekomego chaosu nikogo nie zwiodą, gdyż autor książki Rein­hard Habeck to znany, doświad­c­zony i wytr­wały badacz tajem­nic przeszłości, który napisał serię tomów wydanych na świecie właśnie w serii Niemożliwe (w języku pol­skim nakła­dem AMBERA ukazały się wcześniej m.in. jego Tek­sty niemożliwe, Obrazy i fotografie niemożliwe oraz Rzeczy niemożliwe).

Z całości zapisów, jakie składają się na syg­nal­i­zowane edy­cje, wyła­nia się zdu­miewa­jąca, fas­cynu­jąca rzeczy­wis­tość, o której w grun­cie rzeczy niczego nie wiemy. O wielu zjawiskach i fenom­e­n­ach, o których mówi najnowsza książka Habecka, pisal­iśmy w (twarze pojaw­ia­jące się na sce­nach i posadzkach pewnego domu w Belmez w połud­niowej Hisz­panii, starożytny kom­puter z Antykith­ery, tran­sko­mu­nikacja). Do wielu innych jed­nak nie dotar­liśmy, a niek­tóre his­to­rie przed­staw­ione w Fenom­e­n­ach niemożli­wych nawet w gronie ludzi redagu­ją­cych Niez­nany Świat wzbudz­iły niekła­mane zdu­mie­nie (przeczy­ta­j­cie np. o mięknącej nagle kami­en­nej posadzce, w której ugrzązł po kolana pewien ryc­erz w aus­tri­ackim koś­ciele w Seefeld, 20 km od Inns­brucka, czy o kocie Lucky oraz ekra­nowej zjawie telewiz­yjnej z Erkrath. Wszys­tko to gwaran­tuje pasjonu­jącą lek­turę, zwłaszcza że poszczegól­nym opowieś­ciom towarzyszą przepyszne doku­men­talne zdję­cia. W tę arcy­ciekawą książkę najlepiej zagłębiać się równole­gle z pozostałymi tomami Habecka (wszys­tkie są dostępne w stacjonarnej i inter­ne­towej księ­garni ). No, a już ta his­to­ria z lata­ją­cymi pomi­do­rami Ojca Pio — palce lizać.

Recen­zja: Niez­nany Świat 06/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.