Opowieści z biura duchów

OPOWIEŚCI Z BIURA DUCHÓW. Prawdziwe his­to­rie osób, które zbliżyły się do niez­nanego
Ada Edel­man
Sam­sara, Białys­tok 2018

Czym jest Biuro Duchów? Taką nazwę nadała swo­jemu pro­jek­towi Ada Edel­man (lit­er­acki pseudonim Beaty Kampy; patrz Gale­ria Portretów 2/​2018). Jego celem, jak pisze twór­czyni, jest przy­pom­i­nanie ludziom, że jesteśmy więcej niż tylko ciałem i że blis­kich sobie osób nie jest w stanie rozdzielić nawet śmierć.

Ada vel Beata doskonale to poj­muje, mając za sobą doświad­czenia śmierci klin­icznej. Pod­czas jed­nego z nich utknęła między tym a tam­tym światem, widząc po jed­nej stronie lekarzy wal­czą­cych o jej życie, a po drugiej cud­owną krainę i zmarłą bab­cię, która wyszła wnuczce na spotkanie. Powrót do świata żywych – jak przyz­naje autorka – był trudny, jed­nak dał jej pewność, że świado­mość nie umiera wraz z ciałem. Dzięki temu tak dobrze rozu­mie ona tych, którzy mieli okazję zajrzeć w zaświaty bądź otrzy­mali stamtąd znaki. Prowadząc przez lata blog Biuro Duchów, nie tylko zbier­ała podobne relacje, ale również próbowała odpowiedzieć na pyta­nia, co usiłują przekazać nam zmarli i w jaki sposób powin­niśmy słuchać tego, co mają nam do powiedzenia.

W Opowieś­ci­ach Biura Duchów zna­jdziemy relacje udoku­men­towane przez autorkę, opa­tr­zone jej trafnymi komen­tarzami i opini­ami badaczy niez­nanego. Książka dzieli się na pięć rozdzi­ałów poświę­conych różnorod­nym zjawiskom, w tym: wspom­nieniom sprzed nar­o­dzin, przeka­zom i prze­stro­gom z zaświatów, relacjom ze śmierci klin­icznej (NDE), pamięci z poprzed­nich inkar­nacji oraz przeczu­ciom zbliża­jącej się śmierci. Co ważne, Ada Edel­man przed­stawia nam opowieści bez lukru i pomady, ukazu­jąc przy­padki obcow­a­nia z zaświatami w real­isty­cznej, niekiedy szoku­jącej formie. Zna­jdziemy tam więc zarówno pod­noszące na duchu his­to­rie o znakach od zmarłych, jak i opowieści o duchach upom­i­na­ją­cych się o spraw­iedli­wość albo kar­cą­cych żyją­cych blis­kich za złe decyzje. Tak było w przy­padku pewnego młodzieńca, którego świętej pamięci dzi­adek usiłował wyr­wać ze złego towarzystwa, oraz kata UB, jakiemu ofi­ary nie dawały przes­pać spoko­jnie ani jed­nej nocy.

Opowieści Biura Duchów to niebanalna, niezwykle wcią­ga­jąca lek­tura, będąca powiewem świeżości w pol­skiej lit­er­aturze psy­chotron­icznej. Jej najwięk­szą zaletą jest uświadomie­nie czytel­nikowi, że ten i tamten świat łączy cienka granica, a kon­takty z zaświatami to nie mistyka, lecz ele­ment codzi­en­ności. Należy dodać, że książkę wstępem opa­trzył Piotr Cielebiaś – zastępca redak­tora naczel­nego , a nasz miesięcznik udzielił jej patronatu medialnego.

Recen­zja: Niez­nany Świat 05/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.