Rekomendacja miesiąca 02/2018

NAT­U­RALNE ENERGIE DLA ZDROWIA
Leszek Matela
Wydawnictwo KOS, Katow­ice, 2017

Ukazała się pięćdziesiąta czwarta książka Leszka Mateli, wielo­let­niego współpra­cown­ika Niez­nanego Świata i autora licznych best­sellerów. Tym razem jest to pozy­cja poświę­cona prob­le­mowi otacza­ją­cych nas pozy­ty­wnych energii.

W przy­rodzie wys­tępuje mnóstwo korzyst­nych odd­zi­ały­wań, przy czym są one całkowicie dar­mowe. Niestety często nie doce­ni­amy tego, co możemy otrzy­mać bezpłat­nie. Tym­cza­sem wystar­czy trochę wiedzy i chęci, by otworzyć się na dobroczynny potenc­jał Matki Natury.

Z książki dowiadu­jemy się o prak­ty­cznym wyko­rzys­ta­niu miejsc mocy, o czym wspom­ni­any autor wielokrot­nie pisał na łamach naszego miesięcznika. Takich punk­tów kon­cen­tracji radi­acji kos­micznych możemy znaleźć wiele, zarówno na całej kuli ziem­skiej jak i w Polsce. Leszek Matela szczegółowo omawia dwa z nich: Wielką Piramidę w Gizie oraz rodz­imy cza­kram wawel­ski. Zna­jdziemy też wskazówki, jak samodziel­nie odnaleźć tego rodzaju miejsca w otocze­niu. Przed­staw­iony został również kom­pleks pałacowo-​ogrodowy Manor House położony niedaleko Szy­dłowca. W punkcie, gdzie zbier­ają się sty­mu­lu­jące energie przy­rody, utwor­zono hotel i SPA, w którym sto­suje się całą gamę nat­u­ral­nych terapii.

Autor przed­stawia uzdraw­ia­jącą siłę wody oraz sposoby jej oży­wia­nia i hydroter­apii. Prostymi meto­dami możemy samodziel­nie zwięk­szać swoją odporność i polep­szać stan zdrowia. Czytel­nik dowie się również o ter­apeu­ty­cznym odd­zi­ały­wa­niu dźwięku i barw oraz pozna przykłady zas­tosowa­nia kamieni. Dla naszych przod­ków były one nie tylko solid­nym mate­ri­ałem budowlanym, ale też ener­getyza­torami potrafią­cymi przy­cią­gać i wzmac­niać korzystne wibracje kos­miczne. Nic dzi­wnego, że budowano z nich kami­enne kręgi i spirale.

Tego typu insta­lacje pow­stały m.in. we wspom­ni­anym Parku Pała­cowym Manor House w Chlewiskach. Leszek Matela zapro­jek­tował także w tamte­jszym kom­plek­sie kopię słyn­nego ogrodu zen z klasz­toru Uspoko­jonego Smoka Ryoan-​ji z Kioto. Można tu znakomi­cie wyciszyć się i doświad­czyć odczu­cia wewnętrznej har­monii ułatwia­jącego osią­ganie wyższych stanów świado­mości. Wśród zie­leni zna­jdziemy też piec­zołowicie urząd­zone kąciki medy­ta­cyjne służące wypoczynkowi i regen­er­acji umysłu.

W Nat­u­ral­nych ener­giach dla zdrowia sporo miejsca poświecono wpły­wowi na człowieka form i sym­boli, w tym man­dali oraz labiryn­tów. Obcow­anie z odpowied­nio dobranymi znakami wyzwala ogromne potenc­jały naszej energii psy­chicznej i korzyst­nie zwięk­sza poziom biowitalności.

W książce opisano wresz­cie wiele ciekawych nat­u­ral­nych metod ener­gety­zowa­nia ciała i umysłu oraz odd­zi­ały­wanie piramid, które łatwo zas­tosować na użytek domowy. Przeczy­tamy też o mocy ognia i wpły­wie biopola drzew na nasz organizm.

Wszys­tko to sprawia, że nowa książka Leszka Mateli stanowi intere­su­jące kom­pendium wiedzy o natur­oter­api­ach. Z pewnoś­cią warto, by ta, staran­nie wydana przez Wydawnictwo KOS, pozy­cja znalazła się w bib­lioteczce każdego, kto chci­ałby poz­nać i wyko­rzysty­wać na co dzień dobroczynne siły przyrody.

Recen­zja: Niez­nany Świat 02/​2018

W sprzedaży



Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.