Nie bój się raka

NIE BÓJ SIĘ RAKA. Kierunki stra­chu
Alek­sander Mias­nikow
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2016

LECZE­NIE BURAKIEM. Nat­u­ralne lekarstwo na wiele dolegli­wości. 150 przepisów i porad
Lidia Kostina
Wydawnictwo KOS, Katow­ice 2017

Katow­icki KOS wró­cił do dawnej formy także w sferze edy­cji poświę­conych nat­u­ral­nym sposobom ter­apii. Przykła­dem są dwie wydane przez tę ofi­cynę książki NIE BÓJ SIĘ RAKA. Kierunki stra­chu Alek­san­dra Mias­nikowa (dok­tora nauk medy­cznych, głównego lekarza dużego szpi­tala w Moskwie) i LECZE­NIE BURAKIEM. Nat­u­ralne lekarstwo na wiele dolegli­wości Lidii Kostiny, która ser­wuje 150 przepisów i porad doty­czą­cych ter­apii za pomocą buraka. Ten ostatni – jak przekonuje – jest prawdzi­wym nat­u­ral­nym lekarst­wem na wiele schorzeń, o czym decy­duje jego unikalny skład (wit­a­miny, potas, jod, żelazo, białka i błonnik).

Rzecz jasna ciężar obu syg­nal­i­zowanych pozy­cji jest różny. W przy­padku A. Mias­nikowa rangę jego tomu dodatkowo uwy­pukla pod­ty­tuł Kierunki stra­chu. Szczegól­nie cenną par­tię książki stanowią infor­ma­cje na temat zagroże­nia związanego z rakiem jelita grubego. który staje się dziś prawdziwą plagą, ale także na przykład nowot­worem prostaty. Cel­nym pomysłem wydaje się też zamieszcze­nie Słown­ika onko­log­icznego plus dodatek spec­jalny w postaci 7 ważnych tablic dla tych, którzy boją się raka. Rosyjski lekarz sporządził też zestaw włas­nych rad dla osób, które zostały dotknięte nowot­worami. Dwie pier­wsze z nich to: Nigdy nie pod­dawaj się choro­bie! i Wierz w siebie, w swoje możli­wości i swo­jego Anioła Stróża (i nie ma znaczenia, czy jesteś wierzący, czy nie!).

Nie jestem wprawdzie onkolo­giem, ale internistą – pisze Mias­nikow – jed­nak zadanie, którego się pod­jąłem, polega właśnie na wyjaś­ni­a­niu, że więk­szości przy­pad­ków onko­log­icznych można zapo­biec i nauczyć się wykry­wa­nia choroby we wczes­nej fazie roz­woju, a także postępowa­nia w sytu­acji, kiedy już wys­tąpi. Ze swej strony, na pod­stawie redak­cyjnego doświad­czenia żywimy co prawda obawy, jak onkolodzy zareagują na zale­canego przez ich kolegę o innej spec­jal­ności Anioła Stróża, ale może to pesymizm na wyrost. A książka rosyjskiego lekarza zasługuje na jak najsz­er­sze rozpropagowanie.

Recen­zja: Niez­nany Świat 11/​2017

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.