Co przyniesie rok 2017/2018 według Majów

CO PRZYNIESIE ROK 2017/​2018 WEDŁUG WIEDZY I FILO­ZOFII KALEN­DARZA MAJÓW?
Hanna Kotwicka
Wydawnictwo PUL­SAR, Warszawa 2017

W pub­likacji Czytel­nik nie zna­jdzie straszą­cych przepowiedni. Autorka, od szes­nastu lat rozpowszech­ni­a­jąca wiedzę o uni­w­er­sal­nych prawach Czasu zakodowanych w har­mon­icznym mod­ule Majów znanym jako Tzolkin, nakreśla konkretne zada­nia i wyzwa­nia na rok 2017/​18 oraz wskazówki, jak har­mo­ni­zować świado­mość z postępowym nurtem ewolucji. Wiele miejsca poświęca genezie 13-​letniego cyklu prze­budzenia (20062019), prawu cyk­liczności i prawu pokrewieństw. Kom­plek­sowe spo­jrze­nie na prob­lematykę naszych cza­sów pozwala zrozu­mieć przy­czynę, sens i celowość wyzwań czeka­ją­cych nas w 2017/​18 roku (warto pamię­tać, że mowa tu o kalen­darzu Majów, w którym rok zaczyna się w lipcu – przyp. red.).

Obec­nie jesteśmy w dwu­nastym roku cyklu, który oblig­uje całą społeczność ziem­ską do wery­fikacji poglądów, przekonań, postaw i prze­ję­cia współod­powiedzial­ności za to, co dzieje się na Ziemi. Gra toczy się o najwyższą stawkę – wol­ność oso­bistą i prawo do samostanowienia, począwszy od sfery pry­wat­nej, rodzin­nej i zawodowej – po nar­o­dową. Każdy człowiek żyjący w tych cza­sach oprócz indy­wid­u­al­nych zadań inkar­na­cyjnych ma do wypełnienia także oso­bistą misję ewolucyjną. O ile przy tym w zada­nia inkar­na­cyjne jed­nos­tki nikomu nie wolno ingerować, o ewolucyjnych zobow­iąza­ni­ach wobec ludzi i Ziemi trzeba wciąż przy­pom­i­nać. Wstępu­jąc na tę ścieżkę, nieraz należy odważyć się pójść pod prąd, prze­ci­w­stawić narzu­conym schematom, dog­matom, auto­ry­te­tom, powiedzieć NIE staremu porząd­kowi świata.

Każdy, nieza­leżnie od zna­jo­mości tem­atyki, zna­jdzie tu coś dla siebie. Szczegól­nie intere­su­jące są trzy oso­biste „mag­iczne” daty w życiu każdej jed­nos­tki ludzkiej, wyz­naczane według daty urodzenia. Jak każda pub­likacja Kotwick­iej, także ta stanowi klarowny dro­gowskaz na ścieżce men­tal­nego wzras­ta­nia. Naprowadza, uczy, ostrzega, gani, prowokuje do samodziel­nego myśle­nia. Opra­cow­anie dzieli się na cztery części: Wprowadze­nie, Dla Świadomych, Dla Dociek­li­wych i Dla Ambit­nych. Z myślą o początku­ją­cych na końcu broszury dołąc­zony został słown­iczek pod­sta­wowych pojęć.

Recen­zja: Niez­nany Świat 10/​2017

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.