3 Recenzje

PIJ MLEKO BĘDZIESZ CHORY

GLUTEN FREE: Jak współczesna pszenica nas zatruwa

JEDZ PRAWDZIWE JEDZENIE


PIJ MLEKO, BEDZIESZ CHORY. Cała prawda o nabi­ale, przyswa­ja­niu wap­nia i chorobach, które może spowodować jedze­nie pro­duk­tów mlecznych
Alissa Hamil­ton
Vivante, Białys­tok 2016

GLUTEN FREE. Jak współczesna pszenica nas zatruwa
Julien Venes­son
Vital, Białys­tok 2017

JEDZ PRAWDZIWE JEDZE­NIE. Pięć zasad utrzy­ma­nia zdrowego mózgu i ciała
Julie Mon­tagu
Vital, Białys­tok 2016

Co w ogóle jeść w cza­sach, gdy zewsząd trują nas chemią i innym świńst­wem, którym coraz bardziej fasze­rowana jest ofer­owana na rynku żywność? Dobre pytanie, a syg­nal­i­zowane tytuły, jeśli chodzi o ujawnione w nich fakty, mają prawo budzić aut­en­ty­czne prz­er­aże­nie. Ciekawy okazuje się też rodowód autorów wspom­ni­anych książek: Alissa Hamil­ton spec­jal­izuje się w demaskowa­niu zagrożeń, jakie stwarza dla ludzi „śmieciowe jedze­nie” i towarzyszący mu kłam­liwy mar­ket­ing (m.in. zachę­ciła setki osób do złoże­nia pozwów prze­ci­wko lobby pro­du­cen­tów soku pomarańc­zowego w Stanach Zjed­noc­zonych). Julien Venes­son jest kon­sul­tan­tem w dziedzinie żywienia, a jed­nocześnie dzi­en­nikarzem naukowym, nato­mi­ast Julie Mon­tagu to m.in. jedna z najpop­u­larniejszych na Wys­pach Bry­tyjs­kich instruk­torek jogi, propagu­jąca zasady praw­idłowego odży­wia­nia, a także zaj­mu­jąca się holisty­cznym uzdrawianiem.

Tytuły książek mówią same za siebie. Wprawdzie trze­ciemu z nich (Jedz prawdziwe jedze­nie) trudno przyp­isać szczególną finezję, jed­nak dawka ser­wowanej tam wiedzy jest imponu­jąca. Autorka radzi, by spoży­wać przy­na­jm­niej jedno liś­ci­aste warzywo dzi­en­nie (m.in. kaszę jaglaną i gryczaną, brą­zowy ryż tudzież płatki owsiane), wys­trze­gać się zaś rafi­nowanego cukru i takichże olei (w pier­wszym przy­padku Julie zaleca nat­u­ralne sub­stancje słodzące (m.in. syrop ryżowy i klonowy, a także cukier dak­ty­lowy i kokosowy, w drugim rekomen­duje w codzi­en­nej diecie oliwę z oli­wek, tudzież olej kokosowy i lni­any). Jest też rozdział o zdrowych tłuszczach i superży­wności (jago­dach goji, nasion­ach chia, spir­ulinie, pyłku pszcze­lim czy kakao), ale też i np. o medy­tacji, świadomym odd­y­cha­niu oraz wit­a­minie D).

Z kolei Alissa Hamil­ton udowad­nia, że mleko w jego dzisiejszej postaci jest źródłem chorób i zmęczenia u dzieci, a obecny w nim wapń stwarza dla orga­nizmu realne niebez­pieczeństwo (szczegól­nej uwadze warto pole­cić rozdzi­ały OPOWIEŚĆ O NIETOL­ER­ANCJI. Droga mleka od sfer­men­towanej żywności do nieapety­cznego sym­bolu władzy oraz Cała prawda. Fakty doty­czące obniżonej zawartości tłuszczu w mleku. Tom wieńczą przepisy na dania bezn­abi­ałowe, a sama jego bib­li­ografia liczy 50 stron!

Wresz­cie Gluten free kon­tynu­uje wątki, jakie pod­jęła w książce Niebez­pieczne zboża mieszka­jąca w Kanadzie pol­ska autorka, Bożena Przy­jem­ska, która jest niestrud­zoną prop­a­ga­torką ter­apeu­ty­cznych wartości diety bezglutenowej.

W zakończe­niu książki Pij mleko, będziesz chory Alissa Hamil­ton ostrzega, że Grupa nabi­ałowa prowadzi do wielu ślepych zaułków, od serii obi­adów z pizzą w roli głównej, poprzez późnonocne, łapczywe opróż­ni­anie megaopakowań lodów, do zatrutej wody.

W Gluten free Julien Venes­son przy­pom­ina, że choć insty­tucje zaj­mu­jące się zdrowiem odradza­jąc dietę bezg­lutenową jako lekarstwo na choroby autoim­muno­log­iczne lub autyzm, powołują się zde­cy­dowanie na brak dowodów, jed­nocześnie pozwalają na to, by truły nas wychodzące z lab­o­ra­toriów leki (i tu następuje ich przykład­owa lista z osław­ionym prze­ci­w­bólowym Vioxxem na czele, który zwięk­szał ryzyko zawału serca i w samych Stanach Zjed­noc­zonych w okre­sie 5 lat spowodował ok. 30 tysięcy zgonów, przy czym jego toksy­czność była znana na długo przed wyco­faniem specy­fiku z rynku).

Nato­mi­ast Julie Mon­tagu zachę­ca­jąc do Jedzenia prawdzi­wego jedzenia (daru­jmy już może autorce i wydawcy ów tytułowy dzi­woląg) i radząc, jak odży­wiać się bez­piecznie oraz zdrowo, wieńczy swoje wywody po prostu wysokoen­er­gety­cznym Namaste.

Recen­zja: Niez­nany Świat 9/​2017

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.