Zdrowy brud

ZDROWY BRUD. Jak unikanie steryl­nie czystych warzyw i owoców może poprawić odporność two­jego dziecka
Maya Shetreat-​Klein
Vivante, Białys­tok 2017

O sprawie tej w ogól­niejszym aspekcie pisał przed kilku laty na naszych łamach w rubryce Lekarz nat­u­ral­ista radzi dr Janusz Kołodziejczyk, zwraca­jąc uwagę na błędne pode­jś­cie, jakim jest izolowanie człowieka, zwłaszcza dzieci, od potenc­jal­nych źródeł kon­taktu z wszelkimi bak­te­ri­ami przy jed­noczes­nym obsesyjnym dba­niu o czys­tość, co w szczegól­ności doty­czy całej sfery kon­sumpcji. Kropkę nad „i” stawia Żaneta Geltz, redak­tor naczelna Mag­a­zynu Hipoa­ler­giczni, która o książce Mai Shetreat-​Klein pisze – jak dalece brzmi­ałoby to na pier­wszy rzut oka szoku­jąco – że najłatwiej uchronić dziecko przed nad­miernymi aler­giami, dając mu worek treningowy, którym jest brud – ten z podłogi, w zakątku jabłka czy czereśni prosto z drzewa. Albowiem odporność /…/ potrze­buje czasu, by się wyszkolić.

Autorka – skąd­inąd lekarz neu­rolog z tytułem dok­tora, a oprócz tego zielarka i nat­u­ral­istka – przećwiczyła całą rzecz na trójce włas­nych pociech. Wal­cząc z astmą syna, z trwogą odkryła, czym faszeruje nas dziś prze­mysł spoży­w­czy, który ser­wuje całą paletę aler­genów w przetwarzanej żywności, zwłaszcza zaś warzywach i owocach. Niek­tóre ujawnione w książce fakty są z tego punktu widzenia iście prz­er­aża­jące, szczegól­nie, jeśli chodzi o wyjałowie­nie jedzenia z pożytecznych skład­ników, takich jak wit­a­miny i tzw. dobre bak­terie. Znakomite są także przykłady uświadami­a­jące, do czego prowadzi syn­drom obsesyjnego unika­nia „brud­nych rąk”.

Zdrowie – przekonuje dr Maya Shetreat-​Klein – to po prostu jedna z funkcji. Zdrowe środowisko jest brudne, niech­lu­jne, niezwykle skom­p­likowane w budowie i nie dosta­jemy go w pigułce lub pakiecie. To pro­ces, który zaczyna się od jedzenia i życia w zgodzie ze światem przy­rody. I właśnie całe to skom­p­likowanie nat­u­ral­nego świata daje nam odporność, która jest kluczem do prawdzi­wego zdrowia.

Znakomita, pobudza­jąca do myśle­nia lek­tura. Gorąco polecamy!

Recen­zja: Niez­nany Świat 9/​2017

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.