Źródło wiedzy

ŹRÓDŁO WIEDZY
Maciej Wiszniewski
New Space, Białys­tok 2017

Książka opowiada­jąca o tym, jak pod­sta­wowe wartości duchowe zostały prze­nie­sione do codzi­en­nego życia, łącząc teorię z prak­tyką, umysł z sercem. Nie pow­stawała w ciszy gabi­netu, ani innym odosob­nie­niu, lecz w pociągu, samo­chodzie, poczekalni, kuchni, kaw­iarni, w górach i cen­trum miast. Każdego dnia, przez wiele lat.

Tytuł sugeruje wiedzę nadzwycza­jną, być może tajemną, zarez­er­wowaną dla nielicznych. Cho­ciaż autor nie mówi tego wprost, mamy do czynienia z pozy­cją w dużej mierze auto­bi­ograficzną, a jej niezwykłość polega na jego oso­bistych doświad­czeni­ach i odkryci­ach, które pokry­wają się niekiedy z tym, co przekazują znani nauczy­ciele duchowi. Nie są to teo­re­ty­czne rozważa­nia, lecz zapis trud­nej drogi, którą prze­był, by zrozu­mieć samego siebie, próba zmierzenia się z takimi poję­ci­ami, jak: wolna wola, mądrość, dusza, cier­pi­e­nie, poma­ganie, strach i wiele innych.

Cała tajem­nica tkwi w indy­wid­u­al­nym zrozu­mie­niu oraz sztuce dzie­le­nia się z innymi zdobytą wiedzą. Ist­nieje mnóstwo duchowych ścieżek, nauk, ale zwykle wolimy o nich czy­tać, niż wcielać je w życie. Autor czyni to, trzeba przyz­nać, z odwagą oraz deter­mi­nacją, cza­sami coś tracąc, innym razem zysku­jąc. Codzi­enne życie i duchowość to kwestie, które w prak­tyce zazwyczaj rozdzielal­iśmy i nie nauczyliśmy się mówić o tym w sposób opisu­jący naszą rzeczy­wis­tość bez pozbaw­ia­nia jej tran­scen­dencji. Maciej Wiszniewski odkrył dla siebie własne źródło i zdobył się na odwagę, by o tym napisać.

Źródło wiedzy nie pre­tenduje do lit­er­ac­kich nagród, ale z całą pewnoś­cią pomaga bardziej zagłębić się w siebie. A na końcu jeszcze zacz­erp­nięta z tej edy­cji myśl: Cza­sami brak prośby jest najlep­szą decyzją, jaką się pode­jmie.

Recen­zja: Niez­nany Świat 8/​2017

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.