Rekomendacja miesiąca 07/2017

MĄDROŚĆ SERCA. Prak­tyka bud­dyjska w świecie zachod­nim
Jack Korn­field
Wydawnictwo SAM­SARA, Białys­tok 2017

Bardzo ważna pozy­cja, nie bez powodu określana mianem arcy­dzieła. Pol­ski wydawca rekomen­duje ją jako praw­dopodob­nie najważniejszą książkę o medy­tacji w pro­ce­sie wewnętrznej trans­for­ma­cji oraz inte­gracji duchowej prak­tyki z zachod­nim stylem życia, jaką do tej pory napisano, a słynny Stanis­law Grof kwituje ją słowami: Coś wspani­ałego. To niezwykła mieszanka nauk duchowych, poezji, psy­cho­log­icznych względów i prostej mądrości życiowej. Jack Korn­field (z wyk­sz­tałce­nia dok­tor psy­chologii klin­icznej) prak­tykował w klasz­torach bud­dyjs­kich w Taj­landii, Bir­mie, Indi­ach, a od ponad 40 lat uczy medy­tacji na całym świecie. Dużo tu prak­ty­cznych wskazówek i skrzą­cych się humorem aneg­dot, przede wszys­tkim jed­nak w Mądrości serca mamy do czynienia z potężną dawką wiedzy oraz dojrza­łej duchowej refleksji.

Recen­zja: Niez­nany Świat 7/​2017

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.