Mięsoholicy

MIĘ­SO­HOL­ICY. 2,5 mil­iona lat mię­sożernej obsesji człowieka
Marta Zaraska
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2017

Bardzo ciekawa książka, którą o mały włos, a byśmy przeoczyli, gdyż Wydawnictwo Czarna Owca nie przysyła redakcji Niez­nanego Świata egzem­plarzy recen­zyjnych drukowanych przez siebie tomów. Nasze zain­tere­sowanie tą pozy­cją pobudził nato­mi­ast wywiad z autorką wyemi­towany w marcu w Radio TOK FM.

Marta Zaraska — mieszka­jąca we Francji dzi­en­nikarka naukowa, pub­liku­jąca w pol­skiej i zagranicznej prasie, a jed­nocześnie podróżniczka (odwiedz­iła ponad osiemdziesiąt kra­jów) — ukazuje poprzez pryz­mat różnych kul­tur i regionów świata dziejowe mech­a­nizmy uwikła­nia ludzi w mię­sożerny model życia. Czyni to z pasją i wielką oso­bistą odwagą. Sama mówi o sobie, że jest wege­tar­i­anką, na pół gwiz­dka z zapę­dami wegańskimi, której cza­sem zdarza się jeść ryby, a nawet pod­kraść plas­terek kiełbasy (innymi słowy — to skom­p­likowane). Jej książka ukazuje we wnikliwy sposób wielowątkowość i złożoność przy­czyn, za sprawą których nie potrafimy odzwyczaić się od mięsa. Wpływ na to mają wielowiekowe trady­cje, jak i posługu­jące się wszelkimi dostęp­nymi chwytami, by wymusić kon­sump­cyjne wybory, mięsne lobby. Wszys­tko to powoduje, że człowiek, mimo iż uwarunk­owa­nia gene­ty­czne w nat­u­ralny sposób powinny go izolować od mięsa (które — co bezs­porne — szkodzi mu) całkowicie się od niego uza­leżnił. Wszys­tko przy tym kręci się na absurdal­nej zgoła karuzeli — wystar­czy na przykład powiedzieć, że Indie, gdzie potrące­nie samo­cho­dem krowy spo­tyka się z represją karną, są jed­nocześnie jed­nym ze szczegól­nie cenionych na świecie eksporterów wołowiny (sic!).

Są w tej edy­cji — uprzedzamy — frag­menty bardzo mocne, gdyż uświadami­a­jące do bólu, w jakich warunk­ach zwierzęta odby­wają podróż do rzeźni, czy np. doty­czące okrut­nych prak­tyk w niek­tórych kra­jach, gdzie zjada się psy i koty, często trak­tu­jąc je jako restau­ra­cyjne przys­maki (m.in. Chiny, Korea). Usankcjonowane prawem zwyczaje, będące hańbą współczes­nego świata, masakrują tam jakiekol­wiek skrupuły ety­czne. Doda­jmy, że same przyp­isy źródłowe w tej unika­towej książce liczą ponad 300 pozy­cji i zaj­mują przeszło pięćdziesiąt stron, do czego dochodzi obsz­erny indeks pojaw­ia­ją­cych się na jej kar­tach ter­minów i nazw. Poz­naw­cze i moralne zalety Mię­so­ho­lików (wydanych m.in. w ubiegłym roku w USA; w przy­go­towa­niu edy­cja japońska) naj­trafniej bodaj odd­aje zdanie z recen­zji, jaka na ich temat ukazała się w The Wall Street Jour­nal. Dzi­en­nik ten napisał, że Zaraska, niczym mis­trzyni rzeźnictwa odci­na­jący ochłapy od mięsa najwyższej jakości, demaskuje liczne mity na temat białka zwierzęcego. Gorąco pole­camy!

Recen­zja: Niez­nany Świat 7/​2017

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.