Witamina K2 i paradoks wapnia

WIT­A­M­INA K2 I PARADOKS WAP­NIA. Jak niepo­zorna wit­a­m­ina może ura­tować ci życie
Kate Rhéaume-​Bleue
Wydawnictwo Vivante, Białys­tok 2017

Mały rary­tas, zważy­wszy na fakt, że o wit­a­minie K2 fachowej lit­er­atury jest tyle, co na lekarstwo :-). Książka kanadyjskiej badaczki, która zniechę­cona do medy­cyny aka­demick­iej (pra­cow­ała w szpi­talu uni­w­er­syteckim) poświę­ciła się natur­opatii, wypeł­nia tę lukę, przy czym autorka znana jest ze swo­jej kom­pe­tencji (prowadzi liczne wykłady, a także udziela się w medi­ach). Cenne jest zwłaszcza to, że nie tylko cel­nie punk­tuje ona zalety wit­a­miny K2 (zaży­wanej w odpowied­nich dawkach w pewnych schorzeni­ach, od cukrzycy po niepłod­ność — sic!), lecz także przynosi solidną wiedzę, jak uniknąć — właśnie dzięki K2 — tak zwanego paradoksu wap­nia (chodzi o to, że bez niej wapń zami­ast w koś­ci­ach osadza się w tęt­ni­cach, przed czym nie zabez­pieczają suple­menty diety ser­wu­jące wapń i wit­a­m­inę D). Obow­iązkowa lek­tura dla chorych i ich rodzin, a także lekarzy, którzy, jak dowodzi prak­tyka, o wit­a­minie K2 wydają się wiedzieć nie za wiele.

Recen­zja: Niez­nany Świat 7/​2017

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.