Rekomendacja miesiąca 06/2017

INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA. Tom 7, Tom 8 oraz
ANTY­DU­CHOWOŚĆ. PRZE­STROGA NA CZAS WIEL­KICH PRZEMIAN
Igor Witkowski
Jolanta Kupiec

INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA. Tom 7. OTWAR­CIE TRZE­CIEGO OKA
Igor Witkowski
INSTRUKCJE PRZE­BUDZENIA. Tom 8. NIEZ­NANE KORZE­NIE RELIGII NA ZIEMI
Igor Witkowski, Jolanta Kupiec

ANTY­DU­CHOWOŚĆ. PRZE­STROGA NA CZAS WIEL­KICH PRZEMIAN. Impresje na temat funkcjonowa­nia Państwa Koś­ciel­nego w XVIII wieku
Igor Witkowski
Wydawca wszys­t­kich trzech pozy­cji: WIS-​2, Warszawa 2017

Fenomen pis­arstwa Igora Witkowskiego jest zaiste bezprece­den­sowy. Chodzi nie tylko o tempo, w jakim ukazują się jego tomy, lecz również ich zawartość i ciężar gatunkowy poruszanych tam problemów.

Świad­czą o tym trzy najnowsze książki, jakie ukazały się pod koniec lutego. Dwie to kole­jne pozy­cje w serii Instrukcje Prze­budzenia (przy czym współau­torką Niez­nanych korzeni religii na Ziemi jest znana Czytel­nikom także z naszych łamów Jolanta Kupiec), nato­mi­ast Anty­du­chowość. Prze­stroga na czas wiel­kich przemian została wydana poza wspom­ni­aną serią i okazuje się lek­turą do pewnego stop­nia wybu­chową. To, co napisał Witkowski, nie spodoba się zwłaszcza Koś­ciołowi, któremu zresztą nie podoba się wszys­tko, co pod­waża jego dog­maty, z dzi­ałal­noś­cią obec­nego papieża Fran­ciszka włącznie.

W aktu­al­nej edy­cyjnej tri­adzie szczególną uwagę przykuwa Otwar­cie trze­ciego oka (tom 7 Instrukcji Prze­budzenia). Jego punk­tem wyjś­cia było dotar­cie przez autora do mate­ri­ałów doty­czą­cych rosyjs­kich i amerykańs­kich pro­gramów szpiegostwa para­psy­chicznego, z czym wiążą się tech­niki otwiera­nia cza­kry trze­ciego oka. Wynika­jące stąd wskaza­nia Igor Witkowski przećwiczył sam na sobie i — jak mówił na spotka­niu z naszymi Czytel­nikami 28 lutego, połąc­zonym z wręcze­niem mu Nagrody Hon­orowej (zapis fil­mowy frag­men­tów jego wypowiedzi można obe­jrzeć na stronie inter­ne­towej pisma) — uak­ty­wnie­nie pola intu­icyjnego w syg­nal­i­zowanym zakre­sie przynosi szy­bkie i wymierne efekty. Tech­niki te posz­erzają także i pogłębi­ają sferę postrze­ga­nia, powodu­jąc jed­nocześnie prze­wartoś­ciowanie sposobu widzenia świata, co istotny stanowi klucz wewnętrznej trans­for­ma­cji. Można śmi­ało powiedzieć, że takiej książki jeszcze nie było.

Nato­mi­ast gęsta od niez­nanych fak­tów Anty­du­chowość… przynosi zaiste szoku­jące infor­ma­cje, które dla części odbior­ców — uprzedzamy — mogą okazać się swoistym wstrząsem poz­naw­czym. I. Witkowski opowiada bowiem o tajnych kul­tach funkcjonu­ją­cych w obrę­bie Watykanu, a także szoku­ją­cych w przeszłości prak­tykach będą­cych następst­wem sfałs­zowanej ide­ologii. Efek­tem tego — jak przekonuje pis­arz — stała się ogólna zapaść duchowa wynika­jąca z zastąpi­enia roz­woju wewnętrznego przez szty­wno trak­towane dog­maty. Doda­jmy, że wszys­tkie trzy tomy gwaran­tują pasjonu­jącą lek­turę, która skła­nia do waż­kich prze­myśleń na temat kondy­cji współczes­nego świata i naszej roli w ksz­tał­towa­niu jej oblicza.

Recen­zja: Niez­nany Świat 6/​2017

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.