I Konferencja Medycyny Zintegrowanej (17-18 marca 2018)

Kon­fer­encja odbędzie się w dni­ach 1718 marca. Wśród gości m.in.: Jerzy Zięba, Hubert Czer­niak, Jerzy Jaśkowski.


I KON­FER­ENCJA MEDY­CYNY ZINTEGROWANEJ

odbędzie się 1718 marca w Cen­trum Wystawienniczo-​Targowym w Skaryszewie k. Rado­mia, ul. Piaseck­iego 11, Hotel Cygane­ria.

IDEĄ KON­FER­ENCJI JEST INTE­GRACJA ŚRODOWISK MEDY­CZNYCH ZE WSZYS­T­KICH OBSZARÓW WIEDZY O ORGA­NIZMIE LUDZKIM, MAJĄ­CYCH NA CELU ZWIĘK­SZE­NIE ŚWIADO­MOŚCI NA TEMAT MEDY­CYNY ZIN­TE­GROWANEJ I DOBROSTANU CZŁOWIEKA.

Do udzi­ału w Kon­fer­encji zaprosil­iśmy grono wybit­nych ekspertów i prak­tyków. Sko­rzys­tać z niej mogą wszyscy, którzy chcą świadomie dbać o zdrowie swoje i swoich blis­kich. Będą to dwa dni, których z pewnoś­cią Państwo nie zmar­nują. Pon­adto w sali obok zna­jdą Państwo prz­eróżne stoiska wys­ta­wowe. Pro­gram imprezy uwzględ­nia kilka prz­erw, w cza­sie których będzie można swo­bod­nie zapoz­nać się z ofertą wystawców.

Lista Prele­gen­tów oraz zakres tem­aty­czny kon­fer­encji:

Natur­opata Jerzy Zięba - Dokąd zmierzasz współczesna medy­cyno?
Dr n. farm. Danuta Ewa BiałekZACZNI­JMY OD KORZENI — poprzez medy­cynę uni­w­er­sal­isty­czną do medy­cyny zin­te­growanej
Emil PiaseckiNiewidzialna trans­fuzja — nowy paradyg­mat w medy­cynie
Dr n.med. Jerzy JaśkowskiChoroby jatro­genne na przestrzeni wieków
Dr Marek Krochmal­skiLecze­nie komórkami macierzystymi
Dr Hubert Czer­niakZagroże­nie szczepi­eni­ami i chorobami cza­sów współczes­nych
Dar­iusz ZarębaAutyzm — prawdziwe przy­czyny, właś­ciwa diag­nos­tyka, skuteczne metody leczenia
Dr Krzysztof MikuliszynCzy autyzm i cukrzyca muszą być nieuleczalne? Nowe metody leczenia i diag­nos­tyki w nowych wyzwa­ni­ach cza­sów współczes­nych
Tadeusz Mis­zczakWzorce zdrowia w naturze, obroną orga­nizmu przed bore­liozą i autyzmem
Sła­womir SalerekPro­bio­min­er­ały nowa jakość wysoko zjoni­zowanych form odży­w­czych i infor­ma­cyjnych
Stanisław Szczepa­niakInteligentne kom­pleksy złota (III). Najskuteczniejsze preparaty nowot­worowe
Dr n. wet. Bogu­mił WojnowskiChoroby odzwierzęce
Prof. nadzw. dr hab.med. Dar­iusz KwolekSko­jarze­nie metod medy­cyny fizykalnej i suple­men­tacji żywieniowej w ter­apii wybranych chorób cywiliza­cyjnych.

POBIERZ PLAN KON­FER­ENCJI (PDF)

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.