Bruno Gröning: Seria międzynarodowych wykładów medycznych

Medy­czna Grupa Naukowa (MWF) Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga zaprasza na serię między­nar­o­dowych wykładów medy­cznych w ponad 100 kra­jach (w Polsce: Kraków i Warszawa) pt. „Uzdrowie­nie na drodze duchowej — medy­cznie udokumentowane”.

Ist­nieje wyższa siła, która może pomóc każdemu człowiekowi. Ta siła, pod­stawa wszys­t­kich religii, jeszcze przed kilkoma wiekami była znana lekar­zom. Wiedza o niej powinna znów zostać udostęp­niona ludziom szuka­ją­cym pomocy. Mówi o tym nauka Bruno Gröninga (190659), który stał się znany poprzez wielkie uzdrowienia.

Lekarze z Niemiec, Aus­trii, Szwa­j­carii, Pol­ski i innych kra­jów zaan­gażowani są bez­in­tere­sownie w prace Medy­cznej Grupy Naukowej (MWF) Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga. Chcą oni swoim koleżankom i kole­gom po fachu — ale również każdemu człowiekowi szuka­jącemu pomocy — przekazać swoje oso­biste doświad­czenia. Poprzez fachowe sprawdzanie licznych relacji o uzdrowieni­ach lekarze stwierdzają, że w cud­owny sposób ludzie zostali uwol­nieni od chorób.

Tem­aty wykładów:

 • Pod­sta­wowe infor­ma­cje na temat możli­wości uzdrowienia na drodze duchowej.
 • Przed­staw­ie­nie i zrozu­mi­ałe wyjaśnie­nie medy­cznie sprawd­zonych uzdrowień.
 • Relacje uzdrowionych, jak zostali uwol­nieni od chorób psy­chicznych i organ­icznych — nawet z chorób nieuleczalnych.
 • Relacje związane z uwol­nie­niem z nałogów i uzależnień.
 • Na wykładzie zostanie wytłu­mac­zone, jak przyj­mować uzdraw­ia­jącą siłę

Ref­er­enci:

 • Dr. med. Dr. med. vet. Ruth-​Maria Friewald (lekarz i wetery­narz) — Austria.
 • Dipl. Med. Bar­bara Schliecker (spec­jal­ista chorób wewnętrznych) — Niemcy.
 • lek. med. Janusz Kołodziejczyk (spec­jal­ista med. rodzin­nej, ginekolog) — Polska.
 • Dipl. Psy­chologe, Uwe-​M. Truhn — Niemcy.

Miejsca wykładów:

 • Kraków, 14 listopada 2015 r. (sob­ota) godz. 13:00
  Hotel Europe­jski, Sala Balowa, ul. Lubicz 5
  Kon­takt: Michał, tel. 0048 506 156 070, e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
 • Warszawa, 15 listopada 2015 r. (niedziela) godz­ina 13:30
  Pałac Stasz­ica, Sala Lus­trzana, ul. Nowy Świat 72
  Kon­takt: Katarzyna Szczęś­niak, tel. 0048 667 946 259, e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Bezpłatny wstęp. Prosimy o dobrowolne datki.

Orga­ni­za­tor: Medy­czna Grupa Naukowa (MWF) Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga

Infor­ma­cja tele­fon­iczna: 00492307-​39091, www​.bruno​-groen​ing​.org/​p​o​l​s​k​a

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.