Tropem dr. Reicha i energii orgonu

ORGONITY

Przy­pom­ni­jmy, iż Wil­helm Reich udowod­nił ist­nie­nie energii, którą kilka­dziesiąt lat wcześniej odkrył Nikola Tesla. Nazwał ją ORGONEM i początkowo znalazł dla niej zas­tosowanie medyczne.

Odpowiadała ona kon­cepcji chińskiego „qi” (chi, ki) czy hin­duskiej prany. Jej źródło stanowi promieniowanie atmos­fer­yczne, a sam ORGON, pobier­any jest z powi­etrza przez płuca, z promieni­ami słonecznymi przez skórę, z poży­wienia przez przewód pokar­mowy. Wsze­chobecny – wchodzi w skład wszys­t­kich pro­cesów na Ziemi, sta­jąc się dla nas pali­wem bio­log­icznym.

Reich udowod­nił, iż ist­nieje tzw. POR (Pos­i­tive Orgone Radi­a­tion) – czyli orgon pozy­ty­wny, korzystny dla żywych istot oraz DOR (Deadly Orgone Radi­a­tion) – negaty­wny, szkodliwy. Urządzenia elek­tryczne i elek­tro­mag­ne­ty­czne są sil­nym źródłem DOR, który osłabia siły witalne, regen­er­ację i nas­trój. Reich odkrył też metodę kumu­lacji pozy­ty­wnej energii, wyko­rzys­tu­jąc ją do budowy aku­mu­la­tora orgonu. W ślad za tym nastąpiły kole­jne ekspery­menty (o czym niebawem napiszemy więcej).

Na bazie odkryć dr. Reicha pow­stało urządze­nie o nazwie ORGONIT, które nie kumu­luje orgonu wewnątrz, lecz przetwarza wokół siebie negaty­wny DOR na pozy­ty­wny POR. To swoisty emiter, który nie rozład­owuje się, nie wymaga więc zasi­la­nia. Dzi­ała zarówno w pomieszczeni­ach, jak i na otwartej przestrzeni.

W jego skład wchodzi metal (żelazo, miedź lub mosiądz), krysz­tał górski i żywica. Może być wzbo­ga­cony wibrac­jami kamieni półs­zla­chet­nych i kryształów.

Urządze­nie:

  • neu­tral­izuje i trans­for­muje smog elek­tro­mag­ne­ty­czny oraz promieniowanie stref geopatycznych
  • wzmac­nia orga­nizm, dodaje wital­ności, poprawia sen, przyśpiesza regenerację
  • pomaga usuwać stres psy­chiczny i fizy­czny ból
  • ener­getyzuje wodę i pożywienie
  • tworzy har­moni­jne środowisko
  • przek­sz­tałca negaty­wną energię płynącą z nis­kich myśli i emocji w energię pozytywną
  • przyśpiesza pro­cesy lecznicze
  • dzi­ała ochronnie
  • pod­nosi świado­mość oraz wibracje.

Każdy ORGONIT – jak przys­tało na „hand made” – jest wyjątkowym, niepow­tarzal­nym dziełem. Aby w akcie tworzenia przekazać wysokie wibracje, jego twórca przed rozpoczę­ciem pracy medy­tuje i wypeł­nia się miłoś­cią. Niczego z góry nie zakłada. Wyko­rzys­tuje intu­icyjne pod­powiedzi, w które uważnie się wsłuchuje. Efekt koń­cowy jest niespodzianką.

Najpop­u­larniejsze są ORGONITY KIES­ZONKOWE. Mają różne wymi­ary (56 cm wysokości, 45 cm w pod­stawie) oraz ksz­tałty, a ich zasięg to 23 m. Można je nosić przy sobie w kieszeni lub w tor­bie, ustawić na biurku (wyglą­dają jak artysty­czny przy­cisk do papieru), w syp­i­alni, na sto­liku itp. Są też WIĘK­SZE EMITERY, np. w ksz­tał­cie piramidy (pod­stawa 12x 12 cm, wys. 7 cm) o zasięgu 1215 m, wadze ok. 1 kg i pro­por­c­jach wzorowanych na piramidzie Cheopsa. Wyma­gają one dokład­niejszego ustaw­ienia, tak, aby krawędź pokry­wała się z linią północ-​południe.

Ann

W ekspozy­cji i sprzedaży dostępne w Księgarni-​Galerii
ul. Kredy­towa 2, 00062 Warszawa

tel. 22 849 77 38
email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
www​.niez​nany​.pl

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.