Zapraszamy do zapoz­na­nia się z prezen­tac­jami miesięcznika „Niez­nany Świat”.

Bruno Gröning - wykłady (Września, Gniezno)

Medy­czna Grupa Naukowa (MWF) Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga zaprasza na serię między­nar­o­dowych wykładów medy­cznych w ponad 100 kra­jach (w Polsce: Wrześ­nia i GNIEZNO pt. „Uzdrowie­nie na drodze duchowej — medy­cznie udoku­men­towane”. Szczegóły w załąc­zonym pliku PDF.

Bruno Gröning: Seria międzynarodowych wykładów medycznych

Medy­czna Grupa Naukowa (MWF) Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga zaprasza na serię między­nar­o­dowych wykładów medy­cznych w ponad 100 kra­jach (w Polsce: Kraków i Warszawa) pt. „Uzdrowie­nie na drodze duchowej — medy­cznie udokumentowane”.

Ist­nieje wyższa siła, która może pomóc każdemu człowiekowi. Ta siła, pod­stawa wszys­t­kich religii, jeszcze przed kilkoma wiekami była znana lekar­zom. Wiedza o niej powinna znów zostać udostęp­niona ludziom szuka­ją­cym pomocy. Mówi o tym nauka Bruno Gröninga (190659), który stał się znany poprzez wielkie uzdrowienia.

Czy­taj więcej…

Tropem dr. Reicha i energii orgonu

ORGONITY

Przy­pom­ni­jmy, iż Wil­helm Reich udowod­nił ist­nie­nie energii, którą kilka­dziesiąt lat wcześniej odkrył Nikola Tesla. Nazwał ją ORGONEM i początkowo znalazł dla niej zas­tosowanie medyczne.

Odpowiadała ona kon­cepcji chińskiego „qi” (chi, ki) czy hin­duskiej prany. Jej źródło stanowi promieniowanie atmos­fer­yczne, a sam ORGON, pobier­any jest z powi­etrza przez płuca, z promieni­ami słonecznymi przez skórę, z poży­wienia przez przewód pokar­mowy. Wsze­chobecny – wchodzi w skład wszys­t­kich pro­cesów na Ziemi, sta­jąc się dla nas pali­wem bio­log­icznym.

Czy­taj więcej…

Okrzemki superstar (cz.II)

Są najlep­sza formą przyswa­ja­nia krzemu przez orga­nizm. Usuwają z niego złogi i pier­wiastki met­ali cięż­kich, poma­gają w lecze­niu chorób genetycznych

Przed­staw­iamy drugą część pub­likacji (przeczy­taj cz. I), która pow­stała na pod­stawie wypowiedzi prezesa firmy Sol­laris TBS, Dar­iusza Lemp­kowskiego na spotka­niu z Czytel­nikami Niez­nanego Świata, które odbyło się w naszej księ­garni 17 lipca 2014 r.

Czy­taj więcej…

Okrzemki superstar

Są najlep­szą formą przyswa­ja­nia krzemu przez orga­nizm, a płynące z tego faktu korzyści dla ludzkiego zdrowia okazują się bez­cenne i wielorakie.

Jeżeli w chorobach serca, czy miażdży­cowych spada poziom jed­nego z najbardziej pop­u­larnych pier­wiastków na naszej planecie – krzemu, wów­czas powoli obniża się również poziom ger­manu – jed­nego z najrzad­szych pier­wiastków na Ziemi, który jest niezbędny do praw­idłowego funkcjonowa­nia hemo­glo­biny, a w orga­nizmie ludzkim bez krzemu nie funkcjonuje.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.