STOP dla UBOJU RYTUALNEGO!

Infor­mu­jemy Czytel­ników, że miesięcznik „Niez­nany Świat” przyłącza się z całą mocą do żąda­nia bezwzględ­nego zakazu stosowa­nia w Polsce tzw. uboju rytu­al­nego zwierząt — bez względu na swo­body i wol­ności religi­jne — jako pro­ce­dury okrut­nego, anty­hu­man­i­tarnego, nie­ludzkiego, którego żadną miarą akcep­tować nie wolno. W pełni popier­amy protesty orga­ni­za­cji eko­log­icznych i prozwierzę­cych sprze­ci­wia­ją­cych się obec­nej praktyce.

Artykuł na ten temat w miesięczniku wkrótce — dziś nato­mi­ast prezen­tu­jemy zawartość plakatów i ulotek obrazu­ją­cych skalę oraz istotę syg­nal­i­zowanego prob­lemu. Przyłącz­cie się do społecznych protestów w tej bardzo ważnej sprawie i pod­pisz­cie pety­cję zaz­nac­zoną na stronie www​.rytu​alny​.pl oraz rozpropagu­j­cie ten apel wśród wszys­t­kich tych, którzy myślą i czują więcej niż inni.

Czy­taj więcej…

Podziękowanie

Zarząd Fun­dacji na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY” serdecznie dziękuje Państwu za wspar­cie. Środki, które udało nam się pozyskać dzięki Państwa wspar­ciu pomogą sfi­nan­sować kosz­towne, spec­jal­isty­czne oper­acje, zabiegi reha­bil­i­ta­cyjne, zakup leków i sprzętu reha­bil­i­ta­cyjnego dla naszych podopiecznych, którymi są głównie niepełnosprawne dzieci. Bezbronne, pokrzy­wd­zone przez los dzieci ponownie maja szansę żyć jak ich zdrowi rówieśnicy i cieszyć się pięknem otacza­jącego świata.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.