Wola życia

Widok tego dziel­nego bernar­dyna prz­er­aża, a jed­nocześnie podzi­wiamy jego wolę życia… Leżał nieru­chomo przy bloku mieszkalnym w Otwocku, na kupie zeschłych liści – sym­pa­ty­czny, zagłod­zony, ze straszną sko­rupą sfil­cow­anego futra poprze­tykaną śmieci­ami. Zabrała go stamtąd grupa inter­wen­cyjna Fun­dacji Azylu pod Psim Aniołem. Był tak słaby, że robiąc siku nie miał siły pod­nieść nogi. Jego kupa zaś składała się z liści i trawy.

Czy­taj więcej…

15 lat Przystani Ocalenie - podziękowanie

Nie ma na świecie nic cen­niejszego od przy­ja­ciela prawdziwego

Kochani, to do Was wszys­t­kich kieru­jemy te słowa: Spon­sorów, Wolon­tar­iuszy i Sym­pa­tyków… a więc naszych Przy­jaciół. Jesteś­cie z nami już od 15 lat. Tylko dzięki Wam udało nam się ura­tować tylu zwierzę­cych przy­jaciół: samych koni 210, 20 krów, 6 osiołków, 16 kóz, 9 owiec, 6 świń, 2 tchór­zofretki, kilka­naś­cie kró­lików, ponad 100 kur niosek, papużki, gołę­bie i inne ptaki, zające, sarny, kilka­dziesiąt kotów i psów. Wiele z tych mniejszych zwierząt znalazło nowe domy lub odzyskało wol­ność, części z nich mogliśmy tylko pomóc god­nie ode­jść, a niek­tóre zostały u nas jako rezy­denci. To dla nich stworzyliśmy razem z Wami „Przys­tań Ocale­nie” – ich dom, przys­tań spoko­jnej starości i drugiego życia. Miejsce, w którym nie ma stra­chu, krzyku, trwogi. Jest miłość, zrozu­mie­nie, empatia.

Czy­taj więcej…

Raport-podsumowanie sezonu przewozów konnych na trasie do Morskiego Oka AD 2012

Brakuje danych 49 koni z 284 pracu­ją­cych na trasie do Morskiego Oka w 2012 roku. Z pozostałej liczby 235 koni aż 36 zostało ubitych w rzeź­ni­ach, a 3 padły. Orga­ni­za­torem trans­portów turys­tów zaprzęgami kon­nymi do Morskiego Oka jest Tatrza­ński Park Narodowy.

Brakuje danych 49 koni z 284 pracu­ją­cych na trasie do Morskiego Oka w 2012 roku. Z pozostałej liczby 235 koni aż 36 zostało ubitych w rzeź­ni­ach, a 3 padły.

Na trasie do Morskiego Oka w roku 2012 pra­cow­ały 284 konie należące do 60 fiakrów, jak wynika z danych Tatrza­ńskiego Parku Nar­o­dowego. Tym­cza­sem 49 koni z listy TPN nie zostało odno­towanych w bazie Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni.

Czy­taj więcej…

Organizacje prozwierzęce żądają natychmiastowego zatrzymania konnych zaprzęgów w Morskim Oku

Czy ekspert TPN celowo nie dosza­cował obciążeń koni?

Naty­ch­mi­as­towe zatrzy­manie kon­nych zaprzęgów jeżdżą­cych na trasie do Morskiego Oka jest zdaniem orga­ni­za­cji prozwierzę­cych konieczne. Wezwanie w tej sprawie zostało przekazane dyrekcji Tatrza­ńskiego Parku Nar­o­dowego w poniedzi­ałek przez Mece­nas Dorotę Dąbrowską z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzę­tami. Prze­ciążanie koni jest przestępst­wem w rozu­mie­niu przepisu artykułu 6 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o ochronie zwierząt.

Drasty­czne prze­ciąże­nia koni ciągną­cych wozy z turys­tami na trasie do Morskiego Oka zostały potwierd­zone przez dwie eksper­tyzy przy­go­towane na zlece­nie orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się statu­towo ochroną praw zwierząt. Autorami dwóch nieza­leżnych opra­cowań są: dr inż W. Pewca, były pra­cownik Insty­tutu Ener­getyki w Łodzi oraz mgr A. Gągol, dok­torant na Wydziale Matem­atyki i Infor­matyki Uni­w­er­sytetu Jagiellońskiego.

Czy­taj więcej…

STOP dla UBOJU RYTUALNEGO!

Infor­mu­jemy Czytel­ników, że miesięcznik „Niez­nany Świat” przyłącza się z całą mocą do żąda­nia bezwzględ­nego zakazu stosowa­nia w Polsce tzw. uboju rytu­al­nego zwierząt — bez względu na swo­body i wol­ności religi­jne — jako pro­ce­dury okrut­nego, anty­hu­man­i­tarnego, nie­ludzkiego, którego żadną miarą akcep­tować nie wolno. W pełni popier­amy protesty orga­ni­za­cji eko­log­icznych i prozwierzę­cych sprze­ci­wia­ją­cych się obec­nej praktyce.

Artykuł na ten temat w miesięczniku wkrótce — dziś nato­mi­ast prezen­tu­jemy zawartość plakatów i ulotek obrazu­ją­cych skalę oraz istotę syg­nal­i­zowanego prob­lemu. Przyłącz­cie się do społecznych protestów w tej bardzo ważnej sprawie i pod­pisz­cie pety­cję zaz­nac­zoną na stronie www​.rytu​alny​.pl oraz rozpropagu­j­cie ten apel wśród wszys­t­kich tych, którzy myślą i czują więcej niż inni.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.