Pożegnaj się z nadwagą

ImageRay­mond Fran­cis, chemik i autor pro­gramów prozdrowot­nych opar­tych na zasadach właś­ci­wego odży­wia­nia, kieruje tę książkę do osób, którym — mimo stosowa­nia prz­eróżnych diet — nie udaje się trwale schud­nąć. Jak pod­kreślają autorzy, nad­waga to choroba, którą można wyleczyć jedynie dzięki przy­wróce­niu ogól­nego zdrowia. Prezen­tują oni wszech­stronny pro­gram zmi­any stylu życia, omaw­ia­jąc zarówno kwestie żywienia, jak i prob­lemy związane z gene­tyką, toksy­nami, akty­wnoś­cią fizy­czną, psy­chologią oraz współczesną medy­cyną. Ta książka burzy wiele mitów o odchudza­niu i pop­u­larnych dietach, a także o uwarunk­owa­ni­ach gene­ty­cznych, którymi często tłu­maczy się nadwagę.

Między innymi dowiesz się tutaj:

  • które beztłuszc­zowe pro­dukty w rzeczy­wis­tości powodują tycie;
  • w jaki sposób brak jed­nego skład­nika odży­w­czego może utrud­niać odchudzanie;
  • jak wye­lim­i­nować z diety naj­groźniejszego wroga, czyli „wielką czwórkę” (cukier, mąkę, przetwor­zone oleje i przetwory mleczne);
  • w jakich pro­duk­tach szukać zbaw­czego błonnika;
  • jak krok po kroku przestawić się w ciągu sześ­ciu tygodni na inny styl życia — zapew­ni­a­jący zdrowie i właś­ciwą wagę.

Pożeg­naj się z nad­wagą to jedna z najważniejszych książek na temat zdrowia i kon­troli wagi. Pokazuje prak­ty­cznie — również dzięki wielu ciekawym przepi­som kuli­narnym — jak osiągnąć ide­alną wagę, lecz przede wszys­tkim uczy nas, co robić, byśmy mogli cieszyć się długim i zdrowym życiem.

Tytuł: Pożeg­naj się z nad­wagą. Sześ­cio­ty­god­niowy pro­gram odnowy komórkowej — na zawsze zrzuć zbędne kilo­gramy.
Autor:
Ray­mond Fran­cis, Michelle King
Wydawca: Medium

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.