Projekt "Dzieci Indygo" na platformie PolakPotrafi.pl

Patronat „Niez­nany Świat”

Dzieci Indygo to nowe pokole­nie dzieci, bardziej zaawan­sowane w ewolucji, niż poprzed­nie gen­er­acje. Nazwa pochodzi od koloru indygo, który domin­uje w ich polu ener­gety­cznym. Po raz pier­wszy zauważono je w lat­ach 60. Później zaczęły się pojaw­iać dzieci krysz­tałowe, tęc­zowe, gwiezdne, a ich aura miała taką barwę, jak sugeruje sama nazwa. Mówiąc ogól­nie, są to dzieci naszych lub nowych cza­sów, gdyż posi­adają niezwykłe duchowe dary.

Dzieci Indygo są tak naprawdę ewolucją. Nie zauważamy jej, ponieważ jesteśmy przyzwycza­jeni, że zachodzi powoli. Te wyjątkowe istoty pokazują nam, dokąd zmierzamy jako gatunek. Mają więcej połączeń neu­ronowych, a to oznacza, że więcej tal­en­tów i zdolności.

PRO­JEKT DZIECI INDYGO — PolakPo​trafi​.pl

Wychowanie dziecka Indygo jest odpowiedzial­nym zadaniem, które może być dla nas cenne, jeżeli pojmiemy je w sposób świadomy. To oznacza, że najpierw my sami – rodz­ice, opiekunowie, nauczy­ciele, lekarze – musimy zacząć uzdraw­iać własne ciało, umysł i ducha, co wymaga ucz­ci­wości i har­monii wewnętrznej. Następ­nie powin­niśmy porzu­cić dawne schematy i otworzyć serca na to, co mają nam do przekaza­nia dzieci Indygo. Należy także uwol­nić się od społecznych oczeki­wań opar­tych na nor­mach, które wobec nich dawno są niead­ek­watne i zas­tosować nowe, odmi­enne wzorce.

Jakie? Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie jest właśnie jed­nym z zadań naukowo-​badawczego pro­jektu „Dzieci Indygo”.

Jego główny cel stanowi zgłę­bi­e­nie fenomenu dzieci nowych cza­sów, czyli dokładne poz­nanie ich cech osobowości, charak­teru, specy­ficznych potrzeb oraz wzor­ców zachowa­nia. Dzieci Indygo będą w przyszłości lid­erami społeczeństwa. Jeśli damy im to, czego potrze­bują — w domu, szkole, kon­tak­tach społecznych – wychowamy cud­owne pokole­nie wrażli­wych, utal­en­towanych ludzi, którzy zaprowadzą nasz świat na niez­nane dotąd poziomy jed­ności i spełnienia, z najwyższą korzyś­cią dla ogółu.

Kole­jnym celem pro­jektu jest obudze­nie świado­mości, a także niesie­nie wspar­cia rodz­i­com, opiekunom, nauczy­cielom oraz pra­cown­ikom służby zdrowa. Ale przede wszys­tkim ma on pomóc samym dzieciom Indygo, które nie otrzy­mują tego, czego potrze­bują. Wiele z nich cierpi wskutek różnego rodzaju zanied­bań. Wynikają one z braku wiedzy na temat prawdzi­wej natury i źródła odmi­en­ności tych niezwykłych dzieci. Dlat­ego prag­niemy udzielić im wresz­cie głosu i wysłuchać, co mają do powiedzenia.

Pro­jekt „Dzieci Indygo” doty­czy pier­wszych w Polsce naukowych badań psy­cho­log­icznych dzieci nowej gen­er­acji. Powszech­nie znane państ­wowe insty­tucje wspier­a­jące real­iza­cję pro­jek­tów badaw­czych, niestety tym razem zaw­iodły, gdyż uznały temat dzieci Indygo za „zbyt miękki paradyg­mat”. Dlat­ego postanow­iłyśmy postarać się o finan­sowanie społecznoś­ciowe. My, czyli 3-​osobowy zespół: Mar­i­anna Bartke - instruk­tor kursów Theta­Heal­ing, dr Krystyna Węgłowska-​Rzepa - psy­cholog, pra­cownik naukowy Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego oraz Tatiana Jew­siejewa - psy­cholog i pomysło­dawca projektu.

Powodze­nie akcji i samych badań zależy od pozyska­nia kwoty niezbęd­nej do real­iza­cji pro­jektu. Stąd gorąco zachę­camy wszys­t­kich do udzi­ału i wspar­cia! Liczy się każda złotówka. Na plat­formie PolakPo​trafi​.pl akcja trwa do 23 grud­nia 2016.

Wszys­tkie osoby, które mają dzieci w wieku od 3 do 8 lat i zauważają u nich para­psy­chiczne zdol­ności, prosimy o kon­takt po zakończe­niu akcji na PolakPo​trafi​.pl: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Pro­jekt „Dzieci Indygo” został objęty patronatem medi­al­nym „NIEZ­NANEGO ŚWIATA”.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.