SZEPTY STAROŻYTNYCH – malarstwo i grafika AGNIESZKI SZYFTER

Pod patronatem medi­al­nym Niez­nanego Świata

SZEPTY STAROŻYT­NYCH to seria malarstwa i grafiki Agnieszki Szyfter, inspirowana przekazami starożyt­nych, wiel­kich myśli­cieli, odkry­w­ców oraz filo­zofów: Pla­tona, Seneki, Sokratesa, ale też Kartezjusza, Osho oraz Ein­steina.

Sym­bole, które pojaw­iają się w tej kolekcji sztuki, się­gają anty­cznego Egiptu, ludów Afryki, kul­tury Majów oraz Azteków. Mogą budzić tajemne moce, stanowią źródło sekret­nej energii oraz dotykają sensu życia.

Agnieszka Szyfter – współczesna artystka-​malarka, której twór­c­zość była prezen­towana na Man­hat­tanie w towarzys­t­wie prac Pabla Picassa, Sal­vadora Dali, Joana Miró, Henry’ego Matisse’a oraz Marca Cha­galla – maluje obrazy w tech­nikach mieszanych na płót­nie, tworzy grafiki i rysunki. Mieszka i pracuje w Warsza­wie. Miała wys­tawy w Europie (np. Genewa, Sztokholm), Azji (np. Pekin) oraz w USA (np. Nowy Jork, Los Ange­les). Gale­ria, która ją reprezen­towała w Pekinie na Inter­na­tional Bei­jing Art Expo­si­tion, otrzy­mała – jako jedyny reprezen­tant z Europy oraz Ameryki – nagrodę TOP TEN Influ­en­cial Gal­leries, przyz­nawaną przez Min­is­tra Kul­tury Chin za twór­c­zość reprezen­towanych artys­tów. Jest członkiem SZKOŁY EMOCJON­AL­ISTÓW, założonej w USA przez pro­fe­sora Lubomira Tomaszewskiego, zapros­zona do uczest­nictwa oso­biś­cie przez założyciela.

Wys­tawa SZEPTY STAROŻYT­NYCH trwa od 22 czer­wca do 22 lipca br.
Miejsce: Bílý Koníček w Muzeum Etno­graficznym w Warsza­wie, ul. Kredy­towa 1
Otwar­cie wys­tawy 22 czer­wca br. godz. 19.0021.00

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.