IV Konferencja Polskiego Towarzystwa Astrologicznego

IV Kon­fer­encja Pol­skiego Towarzystwa Astro­log­icznego
„Jak na górze, tak na dole”
Warszawa, 1819 października 2014

Pol­skie Towarzystwo Astro­log­iczne zaprasza na IV Kon­fer­encję PTA „Jak na górze, tak na dole”, która odbędzie się w dni­ach 1819 października 2014 roku w Warsza­wie. Kon­fer­encja ma charak­ter inter­dyscy­pli­narny. Obok pol­s­kich i zagranicznych astrologów udział wezmą także przed­staw­iciele środowiska akademickiego.

Pod patronatem medi­al­nym Niez­nanego Świata

Goś­cie specjalni:

  1. Prof. dr hab. Beata Woj­ciechowska, badaczka kul­tury i medy­cyny średniowiecznej;
  2. Prof. dr hab. Joanna Komorowska, badaczka astrologii antycznej;
  3. Dr Elż­bi­eta Wnuk-​Lisowska, badaczka astrologii perskie;
  4. Rafael Gil Brand, spec­jal­ista od astrologii trady­cyjnej i indyjskiej, który obok wykładu poprowadzi w ramach kon­fer­encji trzy­godzinny warsz­tat „Jak pra­cować z god­noś­ci­ami zodi­akalnymi: domi­cyle i termy”.

Wykłady wygłosi 16 prele­gen­tów: prof. dr hab. Beata Woj­ciechowska, prof. dr hab. Joanna Komorowska, dr Elż­bi­eta Wnuk-​Lisowska, dr Rafał T. Prinke, dr Syl­wia Konarska-​Zimnicka, dr Piotr Piotrowski, Woj­ciech Jóźwiak, Jakub Ruszkowski, Rafael Gil Brand, Ewa Kor­nafel, Leon Zawadzki i Maria Pieniążek, Jarosław Gronert, Włodz­imierz H. Zyl­ber­tal, Światosław F. Now­icki oraz Mar­got Graham.

Pod­czas obrad wręc­zona zostanie Nar­goda PTA im. Fran­ciszka Prengla.

Szczegółowy pro­gram na www​.astrolog​.org​.pl

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.