Skład władz KKR

Skład władz Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu powołanych na 5-​letnią kadencję na Wal­nym Zebra­niu w Warsza­wie 9 grud­nia 2016 r.

Zarząd:

 • Prezes — Marek Rymuszko, Niez­nany Świat, Warszawa
 • Wiceprezes — Joanna Lam­parska, National Geo­graphic, His­tory Chan­nel, Canal +, Dis­cov­ery, Wrocław
 • Wiceprezes — Ryszard Marut, Tygod­nik Ciechanowski, Ciechanów
 • Wiceprezes — Marek Mierzwiak, Pol­skie Radio, Katowice
 • Sekre­tarz gen­er­alny — Ewa Japał-​Pac, nieza­leżna, Warszawa

Członkowie:

 • Dorota Frątczak, nieza­leżna, Gorzów
 • Woj­ciech Głuch, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław
 • Janusz Kli­menko, Wydawnictwo KROPKA, Zielona Góra
 • Ilona Miluszewska, Żeglarski Por­tal Infor­ma­cyjny, Gdynia
 • Anna Pasek, Pol­ska Agencja Pra­sowa, Odd­ział Kraków
 • Iwona Trusewicz, Rzecz­pospolita, Olsztyn
 • Agnieszka Wołk-​Łaniewska, NIE, Warszawa

Komisja Rewiz­yjna:

 • Prze­wod­niczący — Wiesław Szczu­pak, Extra Gal­icja, Tarnów
 • Członek — Jolanta Danak-​Gajda, Pol­skie Radio Rzeszów
 • Członek — Wiesław Koster­ski, nieza­leżny, Sosnowiec

Sąd Koleżeński

 • Prze­wod­nicząca — Alicja Kostecka, Eurol­o­gis­tics, Poznań
 • Członek — Agnieszka Malik, Panorama Opol­ska i Wydawnictwo OPOL­ME­DIA, Opole
 • Członek — Grażyna Now­icka, nieza­leżna, Bydgoszcz

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.